Đề Xuất 3/2023 # Chi Tiết Tạp Chísố 2 # Top 4 Like | Sieuphampanorama.com

Đề Xuất 3/2023 # Chi Tiết Tạp Chísố 2 # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Chi Tiết Tạp Chísố 2 mới nhất trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đề tài “Hạnh phúc của người Việt Nam: Quan niệm, thực trạng và chỉ số đánh giá” là một nhiệm vụ quan trọng do Chính phủ Việt Nam giao cho Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới chủ trì nghiên cứu và chúng tôi Lê Ngọc Văn làm chủ nhiệm. Đề tài thực hiện trong 30 tháng (từ tháng 10/2015 đến tháng 03/2018). Mục tiêu tổng quát của đề tài là xác định khái niệm hạnh phúc của người Việt Nam và bộ chỉ số đánh giá hạnh phúc của người Việt Nam thích ứng với chuẩn quốc tế, đồng thời mang những đặc trưng riêng của người Việt Nam. Mục tiêu cụ thể của đề tài gồm: 1. Làm rõ quan niệm về hạnh phúc trong điều kiện của đất nước và con người Việt Nam hiện nay; 2. Phân tích thực trạng về hạnh phúc của người Việt Nam hiện nay; 3. Xác định chỉ số đánh giá hạnh phúc của người Việt Nam phù hợp với điều kiện Việt Nam và có khả năng so sánh quốc tế, trước hết là so sánh với các quốc gia có trình độ phát triển gần với Việt Nam; 4. Nghiên cứu tạo cơ sở cho việc định hướng chính sách phát triển kinh tế – xã hội. Để triển khai hiệu quả các mục tiêu, đề tài xây dựng 04 nội dung: Nội dung 1: Xây dựng cơ sở lý luận, phương pháp luận và khung phân tích về hạnh phúc và bộ chỉ số đánh giá hạnh phúc; Nội dung 2: Thực trạng quan niệm và sự lựa chọn hạnh phúc của người Việt Nam hiện nay qua điều tra thực nghiệm trên phạm vi toàn quốc; Nội dung 3: Xây dựng chỉ số đánh giá hạnh phúc của người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (qua kết quả phân tích quan niệm, thực trạng hạnh phúc và nhu cầu của người Việt Nam); Nội dung 4: Định hướng chính sách phát triển kinh tế – xã hội mang lại hạnh phúc cho người dân. Bên cạnh đó, đề tài còn liên kết nghiên cứu với các tổ chức trong nước và quốc tế như: Liên kết với các tổ chức trong nước, đề tài phối hợp cùng 03 Vụ/Viện. Cụ thể: Viện Xã hội học là cơ quan phối hợp chính trong thực hiện điều tra, thu thập thông tin định tính và định lượng ở các điểm nghiên cứu. Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan phối hợp chính trong tổ chức và biên soạn các chuyên đề. Vụ Gia đình – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan phối hợp chính trong thực hiện tổ chức các hội thảo. Liên kết với tổ chức quốc tế, đề tài hợp tác cùng Trung tâm dữ liệu Hạnh phúc Thế giới (World Database of Happiness) thuộc Đại học Rotterdam, Hà Lan. Hiện tại, cơ sở dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu Hạnh phúc Thế giới có khoảng hơn 2.400 nghiên cứu về đánh giá cuộc sống và đó chính là một phần trong cơ sở dữ liệu thế giới về hạnh phúc. Đề tài đang tiếp tục triển khai nội dung 3 và nội dung 4 theo đúng tiến độ. Đến tháng 3/2018, đề tài sẽ tổ chức nghiệm thu với mục tiêu đảm bảo đáp ứng theo đúng yêu cầu hợp đồng đã ký kết.

Tạp Chí Dân Vận Số 1+2/2019

Năm 2019, tròn 70 năm Bác Hồ viết tác phẩm “Dân vận”. Đây là tác phẩm có nội dung, ý nghĩa rất to lớn và quan trọng trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác phẩm là bản “tuyên ngôn”, là “cương lĩnh”, là “kim chỉ nam” về công tác dân vận của Đảng để chúng ta học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện.

Bác Hồ viết tác phẩm “Dân vận” đăng trên báo Sự thật, ngày 15/10/1949, là thời điểm mà Đảng ta vừa phải lãnh đạo cả cuộc kháng chiến và kiến quốc đầy cam go, phức tạp. Tác phẩm ngắn gọn, súc tích với bốn mục lớn: Nước ta là nước dân chủ; Dân vận là gì?; Ai phụ trách dân vận?; Dân vận phải thế nào?

Vấn đề đầu tiên được Bác chỉ rõ cho cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần sâu sắc bản chất của nhà nước ta: “Nước ta là nước dân chủ”. Đó là nhà nước mà lợi ích, quyền hạn, trách nhiệm đều ở nơi dân, nhà nước của dân, do dân, vì dân, có dân là có tất cả. Nhờ bản chất tốt đẹp đó mà Đảng ta đã hiệu triệu được toàn dân đi theo Đảng tiến hành sự nghiệp giải phóng dân tộc và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước thành công. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hành dân chủ thì phải giải quyết đồng bộ, nhất quán mối quan hệ giữa lợi ích, quyền hạn với nghĩa vụ của nhân dân như trách nhiệm kháng chiến, kiến quốc, trách nhiệm xây dựng chính quyền, xây dựng đoàn thể.

Trong tác phẩm “Dân vận”, Bác đã lý giải rất rõ ràng khái niệm “Dân vận là gì?”. Theo Bác, phải làm dân vận với tất cả mọi người, khơi dậy lòng yêu nước trong mỗi một con người, không để sót một ai, người nào cũng là đối tượng tranh thủ, vận động. Làm được việc đó, chính là thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”. Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta, nhân dân ta, là một trong những nguyên nhân quan trọng để có “thành công, thành công, đại thành công”. Đi đôi với việc làm rõ dân vận là gì, Bác đã chỉ ra nhiệm vụ quan trọng của dân vận là vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhà nước giao cho (đoàn thể mà Bác viết trong tác phẩm “Dân vận” là Đảng, bởi vì lúc đó Đảng chưa ra hoạt động công khai). Theo Bác để thực hành dân chủ, để vận động nhân dân thì không chỉ có tuyên truyền qua sách báo, mít tinh, khẩu hiệu, chỉ thị mà phải tìm mọi cách giải thích, nói rõ lợi ích, nhiệm vụ cho dân hiểu, dân tin. Đồng thời, muốn triển khai công việc nào cũng cần phải “bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành”. Bác còn căn dặn rất cụ thể: “trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân”, “khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng”. Thực hiện di huấn của Bác, Đảng ta đã tổng kết thành phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và “không kiểm tra coi như không lãnh đạo”.

Trong tác phẩm “Dân vận”, Bác chỉ rõ “Ai phụ trách dân vận?”. Đó là “tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân đều phải phụ trách dân vận”. Bác nói đến cán bộ chính quyền trước, vì Đảng ta là Đảng cầm quyền, cán bộ chính quyền có chức năng ra quyết định về chính sách, về nhân lực và thực hiện chính sách ấy. Chính quyền còn có trách nhiệm tạo điều kiện và phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội để làm tốt công tác dân vận. Cùng với cán bộ chính quyền, cán bộ đảng, cán bộ các tổ chức chính trị – xã hội đều phải phụ trách dân vận. Cán bộ thì phải sâu sát, gắn bó với nhân dân, phải gương mẫu trước nhân dân, giúp nhân dân phát triển sản xuất.

Về phương pháp làm dân vận, Bác nói rõ: “Dân vận phải thế nào?” để chúng ta thực hiện cho đúng. Bác Hồ đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ phụ trách dân vận phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Sáu tiêu chí mà Bác đặt ra vừa là tiêu chuẩn cán bộ phụ trách dân vận vừa là phương pháp làm dân vận để dân vận có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ phụ trách dân vận gồm cán bộ của Đảng, chính quyền, đoàn thể và ngày nay là tất cả cán bộ trong hệ thống chính trị. Để thực hiện công tác dân vận thì đòi hỏi cán bộ phải có kiến thức “óc nghĩ”, phải biết nhìn xa, trông rộng, phải sâu sát cơ sở để nắm được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, phải nói đi đôi với làm, phải luôn luôn gương mẫu cả trong lời nói và hành động, “chân đi, miệng nói, tay làm”. Bác căn dặn cán bộ phụ trách dân vận “không chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh” nghĩa là khắc phục bệnh quan liêu, giấy tờ, xa dân, không tôn trọng dân, không quan tâm giải quyết những bức xúc, đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Bác thường xuyên giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, cán bộ phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” cho nhân dân noi theo.

Quan tâm sâu sắc đến công tác dân vận của Đảng, Bác đã cảnh báo cho những ai sao nhãng nhiệm vụ quan trọng này: “khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc dân vận. Cử ra một ban hoặc vài người, mà thường cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận được thì tốt, vận không được cũng mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự mình không có trách nhiệm dân vận” và Bác phê bình rất nghiêm khắc: “Đó là sai lầm rất to, rất có hại”. Thực tế hiện nay nếu ở địa phương nào mà cấp ủy, chính quyền ít quan tâm công tác dân vận, cả trong bố trí cán bộ tham mưu, phụ trách dân vận, cả trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, không làm tốt việc tiếp công dân, đối thoại với công dân thì dễ xảy ra “điểm nóng” hoặc khiếu kiện phức tạp, dẫn đến mất ổn định chính trị, kìm hãm phát triển kinh tế – xã hội.

Kết thúc tác phẩm “Dân vận”, Bác đã đưa ra một tổng kết vô cùng quan trọng cả về lý luận và thực tiễn: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Đó là một trong những nội dung rất cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh: tất cả vì dân, tất cả cho dân, có dân là có tất cả. Nơi nào làm dân vận không tốt thì khó thành công, nơi nào làm dân vận tốt thì nhiệm vụ khó mấy cũng hoàn thành. Bác khẳng định: lực lượng, sức mạnh to lớn là ở nhân dân và đề cao vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận. Bác nói: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Tư tưởng đó xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Bác Hồ, của Đảng ta. Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, Đảng ta đã phát động sức mạnh của toàn dân để vừa kháng chiến vừa kiến quốc nên giành được thắng lợi vẻ vang, thống nhất non sông, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Hơn ba mươi năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, Đảng ta tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng và nhân dân nên đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại.

Cũng chính vì tầm vóc to lớn của tác phẩm “Dân vận”, Trung ương Đảng đã lấy ngày 15/10 là Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và là ngày Dân vận của cả nước.

70 năm trôi qua nhưng tác phẩm “Dân vận” của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn, mãi soi đường cho công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới.

Vôi Tôi Là Gì?Ca(Oh)2 Là Gì?Tìm Hiểu Chi Tiết Về Vôi Tôi Ca(Oh)2

Vôi tôi là gì? Ca(OH)2 là gì? Ca(OH)2 có cấu tạo phân tử như thế nào? Những tính chất lý hóa cũng như cách điều chế và ứng dụng vượt bậc của nó trong công nghiệp và cuộc sống ra sao? Làm thế nào để phân biệt các chất như vôi sống, đá vôi hoặc vôi tôi một cách chính, dễ dàng nhất? Cách bảo quản vôi tôi thế nào? Và cuối cùng là địa chỉ bán vôi tôi uy tín tại TP Hồ Chí Minh?

VÔI TÔI LÀ GÌ? CA(OH)2 LÀ GÌ? CÁC DẠNG CỦA VÔI TÔI

hay còn gọi là Vôi tôiCanxi hydroxit là một hợp chất hóa học với công thức là Ca(OH)2.

Các loại hóa chất được sử dụng khá phổ biến trong công nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau như xử lý nước, tẩy rửa, xây dựng, sản xuất phân bón,…

Dung dịch Ca(OH)2 chưa lọc có thể vẩn của các hạt hyđroxyt canxi rất mịn trong nước gọi là “vôi sữa”.

Dung dịch Ca(OH)2 sau khi lọc bỏ cặn rắn thu được dung dịch Ca(OH)2 trong suốt, gọi là “nước vôi trong “.

CÁCH LÀM NƯỚC VÔI TRONG TỪ VÔI TÔI

Nước vôi trong thực chất là hòa vôi bột với nước tạo thành dung dịch màu trắng đục, lắng cặn lấy phần nước trong ở trên là được nước vôi trong.

Cách làm nước vôi trong:

Hòa tan vôi tôi trong nước lạnh, để vôi lắng trong vài giờ.

Sau đó lọc lấy phần nước trong ở bên trên. Khi này ta thấy có một lớp màng mỏng ở bên trên chén nước vôi này (nó là phần nước vôi trong tác dụng với oxy trong không khí).

Khi sử dụng dùng khăn xô lọc phần màng này đi. Có thể làm nhiều và tích trữ trong lọ nhựa, gốm hoặc thủy tinh dùng dần (không nên dùng hũ kim loại).

CẤU TẠO PHÂN TỬ CỦA CA(OH)2 RA SAO?

TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA VÔI TÔI CA(OH)2

Tính chất vật lý của Ca(OH)2

Ca(OH)2 Chất rắn màu trắng, ít tan trong nước. Khi tan tạo thành dung dịch canxi hyđroxit.

Nhiệt độ nóng chảy là 580 độ C (853 K).

Phân tử gam là 74,093 g/mol.

Ca(OH)2 không mùi, dễ bắt cháy.

Ca(OH)2 Làm thay đổi chất chỉ thị màu

Ca(OH)2 mang tính chất của một Bazơ vì vậy nó sẽ có 2 đặc điểm sau đây:

Khi cho giấy quỳ tím vào Ca(OH)2 ta sẽ thấy hiện tượng đó là giấy quỳ đổi thành màu xanh.

Khi cho dung dịch phenolphtalein vào Ca(OH)2 ta sẽ thấy hiện tượng đó Làm dung dịch phenolphtalein hóa hồng.

Ca(OH)2 sẽ tác dụng với axit tạo thành muối và nước

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Ca(OH)2 + CuCl2 → Cu(OH)2 + CaCl2

Ca(OH)2 + Mg(HCO3)2 → CaCO3 + MgCO3 + 2 H2O

Cách thông thường và phổ biến nhất dùng để điều chế Vôi tôi được thể hiện sau đây:

Đầu tiên, Lấy đá vôi (CaCO3) bỏ vào lò nung lên thành vôi sống (CaO):

CaCO3 → CaO + CO2 ( Nhiệt độ cao)

Sau đó, Thả vôi sống (CaO) vào nước thì ta sẽ thu được Ca(OH)2.

CaO + H2O → Ca(OH)2.

ỨNG DỤNG VƯỢT BẬC CỦA VÔI TÔI Ca(OH)2

khử mùi hoặc khử làm kết tủa các chất bẩn trong nước, cân bằng độ pH cho nguồn nước.

Thứ sáu, Ca(OH)2 được xem là chất trung gian để sản xuất của một số hóa chất như để tạo ra hóa chất CaCl2, CaCO3, Cu(OH)2, …

PHÂN BIỆT VÔI SỐNG – VÔI TÔI – ĐÁ VÔI

Vôi sống có tên khoa học là Canxi oxit với công thức hóa học là CaO.

Vôi sống là chất rắn, màu trắng, tan trong nước tạo ra dung dịch canxi hidroxit và tỏa nhiều nhiệt.

Điều chế bằng cách nung đá vôi ở nhiệt độ cao:

CaCO3 = CaO + CO2

Vôi tôi có tên khoa học là Canxi hiđroxit với công thức hóa học Ca(OH)2.

Vôi tôi là chất rắn. màu trắng. Khi tan trong nước tạo ra dung dịch Canxi hidroxit.

Điều chế vôi tôi bằng cách cho CaO tác dụng trong nước:

CaO + H2O → Ca(OH)2

(Quá trình này còn được gọi là tôi vôi)

Đá vôi có tên khoa học là Cacbonat canxi với công thức hóa học CaCO3.

Đá vôi là chất rắn, màu trắng, không tan trong nước.

Điều chế bằng cách cho canxi hidroxit tác dụng với khí cacbonđioxt và chủ yếu khai thác từ đá vôi

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3

Chúng ta nên để Vôi Tôi tại những nơi khô thoáng tránh ánh nắng trực tiếp cũng như nơi ẩm ướt.

BIỆN PHÁP SƠ CỨU KHI TIẾP XÚC VỚI VÔI TÔI

Trong quá trình sử dụng, nếu tiếp xúc trực tiếp với vôi tôi thì cần có biện pháp sơ cứu y tế thích hợp, cụ thể như sau:

Tiếp xúc với mắt: Nhanh chóng dùng nước sạch rửa mắt và chớp mắt trong khi rửa ít nhất 15p. Nếu sau 15p mà mắt vẫn không trở về bình thường thì cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để khám và chữa trị kịp thời.

Tiếp xúc với da: Nhanh chóng cởi bỏ trang phục đang mặc đã bị dính hóa chất sau đó dùng nước rửa sạch vị trí da bị bắn vào nhiều lần và nên kết hợp với xà phòng. Tuy nhiên, nếu trường hợp bị nặng hơn thì cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để chữa trị kịp thời.

Tiếp xúc với đường tiêu hóa: Nếu uống nhầm hoặc nuốt phải vôi tôi thì không được kích ứng gây nôn mà phải cho nạn nhân uống thật nhiều nước. Trường hợp nạn nhân nôn thì phải giữ đầu nạn nhân cao hơn hông và tránh để hít lại khí độc. Nếu nạn nhân đã bất tỉnh thì không được cho bất cứ thứ gì vào miệng nạn nhân và nới rộng quần áo như tháo bỏ cà vạt, dây thắt lưng và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để kịp thời chữa trị.

Tiếp xúc với đường hô hấp: Nhanh chóng di chuyển nạn nhân đến khu vực thông thoáng, giữ đầu nạn nhân thuận tiện với việc hô hấp. Trường hợp nạn nhân không thở nữa, cần tiên hành sơ cứu như hô hấp nhân tạo và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất khi nạn nhân ổn định hơn.

XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP ĐỔ, RÒ RỈ VÔI TÔI

Nếu mức độ rò rỉ ít; Tiến hành dùng các dụng cụ phù hợp để di chuyển phần vôi tôi bị rò rỉ vào các thùng chứa chất thải. Ngoài ra, có thể dùng thêm axit axetic loãng để trung hòa phần hóa chất vẫn còn vương vãi chưa hết và dùng nước sạch rửa nhiều lần khu vực tràn đổ.

Nếu mức độ tràn, rò rỉ lớn: Nhanh chóng dùng nước để phun vào nhằm giảm bớt lượng hơi buiuj, chặn việc tràn chảy hóa chất vào hệ thống dẫn nước, các đường cống,…Sau đó, thu lượng hóa chât vào các thùng chứa chất thải chuyên dụng và liên hệ với chính quyền địa phương nếu lượng hóa chất thoát ra quá lớn không thể xử lý được. Dùng nước sạch làm sạch phần hóa chất tràn đổ.

NƠI MUA VÔI TÔI UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG

Bảng Chi Tiết Học Phí

Học phí

Phí đăng ký nhập học: 4.600.000 VNĐ/ 1SV/ 1 lần

Học phí 5 kỳ học chuyên ngành đầu tiên – ngành QTKD: 27.130.000 VNĐ / 1 kỳ

Học phí 5 kỳ học chuyên ngành đầu tiên – ngành CNTT: 27.130.000 VNĐ / 1 kỳ

Học phí 5 kỳ học chuyên ngành đầu tiên – ngành TKĐH: 27.130.000 VNĐ / 1 kỳ

Học phí kỳ OJT: 18,000,000 VNĐ

Học phí 3 kỳ học chuyên ngành cuối – ngành QTKD: 36.420.000 / 1 kỳ

Học phí 2 kỳ học chuyên ngành cuối – ngành CNTT: 54.630.000 VNĐ / 1 kỳ

Học phí 3 kỳ học chuyên ngành cuối – ngành TKĐH: 36.420.000 VNĐ / 1 kỳ

* Học phí tiếng Anh

Học phí Tiếng Anh dự bị (*): 10.850.000 / 1 cấp độ

(*) Sinh viên được làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào khi nhập học, được xếp lớp phù hợp theo kết quả đạt được. Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên hoặc tương sẽ được vào học thẳng giai đoạn chuyên ngành.

Quy định về thay đổi học phí

Học phí có thể thay đổi (tăng/giảm) trong quá trình học tập, nhưng không thay đổi quá 10%/năm. Đại học Greenwich (Việt Nam) sẽ niêm yết cụ thể khi có thay đổi.

Cách thức nộp

Sinh viên có thể nộp các khoản phí khi nhập học trực tiếp tại các Văn phòng tuyển sinh của Đại học Greenwich (Việt Nam) hoặc nộp vào tài khoản của trường.Thông tin tài khoản ngân hàng của Đại học Greenwich (Việt Nam):Tại Hà Nội:TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VIETCOM

Số tài khoản : 0491000134882

Tên tài khoản : Trường Đại học FPT

Địa chỉ: Ngân hàng Vietcom – Chi nhánh Thăng Long – HN

Nội dung nộp tiền: [F2G HN] Nộp học phí cho [Tên sinh viên] [Số điện thoại người chuyển]

(Ví dụ: F2G HN Nộp học phí cho Vũ Ngọc Trung – 0904123456)

Tại TP Đà NẵngTÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TIÊN PHONG

Số tài khoản: 0355 7714 604

Tên tài khoản: Phân hiệu trường Đại học FPT tại Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng

Nội dung nộp tiền: [F2G DN] Nộp học phí cho [Tên sinh viên] [Số điện thoại người chuyển]

(Ví dụ: F2G DN Nộp học phí cho Vũ Ngọc Trung – 0904123456)

Tại TP. Hồ Chí Minh:TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TIÊN PHONG

Số tài khoản: 2020 9090 008

Tên tài khoản: Phân hiệu trường Đại học FPT tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Ngân hàng Tiên Phong – CN Hồ Chí Minh

Nội dung nộp tiền: [F2G HCM] Nộp học phí cho [Tên sinh viên] [Số điện thoại người chuyển]

(Ví dụ: F2G HCM Nộp học phí cho Vũ Ngọc Trung – 0904123456)

Tại Cần ThơTÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TIÊN PHONG

Số tài khoản: 09098788104

Tên tài khoản: Phân hiệu trường Đại học FPT tại Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: Ngân hàng Tiên Phong – chi nhánh Cần Thơ

Nội dung nộp tiền: FGW_MSSV_Họ và tên SV_Học phí môn/level_SDT người chuyển

(Ví dụ: FGW 19300 Lâm Lan Anh Đóng học phí ghi danh + HP 01 Level Tiếng Anh 0932205405)

Bạn đang đọc nội dung bài viết Chi Tiết Tạp Chísố 2 trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!