Đề Xuất 4/2023 # Định Luật Murphy Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 11 Like | Sieuphampanorama.com

Đề Xuất 4/2023 # Định Luật Murphy Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Định Luật Murphy Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Định luật Murphy không có nghĩa là thứ gì đó đen đủi sẽ xảy ra…

Murphy’s Law doesn’t mean that something bad will happen.

OpenSubtitles2018.v3

Nói cách khác, đấy là một dạng của định luật Murphy: mọi vật luôn tiến triển theo chiều xấu đi!

In other words, it is a form of Murphy’s law: things always tend to go wrong!

Literature

Bộ phim này dựa trên định luật Murphy có thật “Weird Al” Yankovic vai Milo Murphy, nhân vật chính của phim.

“Weird Al” Yankovic as Milo Murphy, the title character of the series.

WikiMatrix

Chương trình xoay quanh về Milo Murphy, con cháu của Edward A. Murphy Jr. – người lập ra định luật Murphy, khẳng định rằng “Nếu một việc có thể diễn tiến xấu, nó sẽ diễn tiến đúng như thế”.

The series revolves around the title character, Milo Murphy, who is a descendant of Edward A. Murphy Jr., the namesake of Murphy’s Law, which states that anything that can go wrong will go wrong.

WikiMatrix

Một tiếp cận là đối xử việc này như một trò chơi chống với Tự nhiên, và sử dụng một suy nghĩa giống như là luật Murphy, theo một tiếp cận làm tối thiểu các tổn thất dự định cực đại (maximum expected loss), sử dụng các kỹ thuật giống như trong những trò chơi hai người với tổng bằng không.

One approach is to treat this as a game against nature (see move by nature), and using a similar mindset as Murphy’s law or resistentialism, take an approach which minimizes the maximum expected loss, using the same techniques as in the two-person zero-sum games.

WikiMatrix

Định Luật Bảo Toàn Trong Tiếng Tiếng Anh

Nguyên lý Bernoulli là hệ quả của định luật bảo toàn năng lượng.

Bernoulli’s principle can be derived from the principle of conservation of energy.

WikiMatrix

Điều này rõ ràng là vi phạm đối với định luật bảo toàn năng lượng.

This explanation stems directly from the law of energy conservation.

WikiMatrix

Trong bài báo này, Clausius đã chỉ ra mâu thuẫn giữa nguyên lý Carnot và định luật bảo toàn năng lượng.

In this paper, he showed that there was a contradiction between Carnot’s principle and the concept of conservation of energy.

WikiMatrix

Trong vật lý học, định lý Noether giải thích mối liên hệ sâu sắc giữa tính đối xứng và các định luật bảo toàn.

In physics, Noether’s theorem explains the fundamental connection between symmetry and conservation laws.

WikiMatrix

Cuốn sách bao gồm kết quả của nhiều thí nghiệm và thiết lập một phiên bản sơ khai của định luật bảo toàn khối lượng.

The book contains the results of numerous experiments and establishes an early version of the law of conservation of mass.

WikiMatrix

Hơn thế, sự đối xứng của các định luật vật lý chi phối hệ là lý do chịu trách nhiệm cho các định luật bảo toàn.

Rather, the symmetry of the physical laws governing the system is responsible for the conservation law.

WikiMatrix

Ông nhận thấy rằng định luật bảo toàn năng lượng thỏa mãn trong cả hai hệ, nhưng định luật bảo toàn động lượng bị vi phạm.

He noted that energy conservation holds in both frames, but that the law of conservation of momentum is violated.

WikiMatrix

Einstein (1906) cho thấy năng lượng quán tính (sự tương đương khối lượng-năng lượng) là điều kiện cần và đủ của định luật bảo toàn khối tâm.

Einstein (1906) showed that the inertia of energy (mass-energy-equivalence) is a necessary and sufficient condition for the conservation of the center of mass theorem.

WikiMatrix

Năng lượng của hai photon, hay một cách tương đương, tần số của chúng, có thể được xác định từ định luật bảo toàn bốn-động lượng.

The energy of the two photons, or, equivalently, their frequency, may be determined from conservation of four-momentum.

WikiMatrix

Công thức tích phân của các định luật bảo toàn xem xét sự thay đổi khối lượng, động lực, hoặc năng lượng trong khối thể tích kiểm tra.

The integral formulations of the conservation laws are used to describe the change of mass, momentum, or energy within the control volume.

WikiMatrix

Nó có một con quay hồi chuyển bên trong, và vì tuân theo Định luật bảo toàn mô-men động lượng, nên chúng tiếp tục quay trên cùng một trục.

It’s got gyroscopes which are spinning, and because of the law of conservation of angular momentum, they keep spinning with the same axis, indefinitely.

ted2019

Một khuyết điểm khác của định luật bảo toàn vật chất của Lavoisier được nêu lên vào năm 1952 với sự nổ của một thiết bị thuộc nhiệt hạch (bom khinh khí).

Another problem with Lavoisier’s law on the conservation of matter arose in 1952 with the detonation of a thermonuclear device (hydrogen bomb).

jw2019

Do định luật bảo toàn mômen động lượng, các sao đôi cung cấp cho chúng ta những manh mối quan trọng về các điều kiện theo đó các ngôi sao được hình thành.

Because this is a conserved quantity in physics, binaries give us important clues about the conditions under which the stars were formed.

WikiMatrix

Từ đó, theo định luật bảo toàn động lượng (hoặc tương đương với, bất biến tịnh tiến) đòi hỏi rằng ít nhất hai photon phải được tạo ra, cho tổng động lượng toàn phần bằng không.

Hence, conservation of momentum (or equivalently, translational invariance) requires that at least two photons are created, with zero net momentum.

WikiMatrix

Năm 1798, Benjamin Thompson chứng minh được việc chuyển hóa cơ năng sang nhiệt, và năm 1847, James Prescott Joule dặt ra định luật bảo toàn năng lượng, dưới dạng nhiệt cũng như năng lượng cơ học, cơ năng.

In 1798, Thompson demonstrated the conversion of mechanical work into heat, and in 1847 Joule stated the law of conservation of energy, in the form of heat as well as mechanical energy.

WikiMatrix

Hóa học trở thành ngành khoa học theo nghĩa đầy đủ khi Antoine Lavoisier nêu ra định luật bảo toàn khối lượng, đòi hỏi các đại lượng hóa học phải được định lượng và đo lường cẩn thận.

Chemistry is considered to have become an established science with the work of Antoine Lavoisier, who developed a law of conservation of mass that demanded careful measurement and quantitative observations of chemical phenomena.

WikiMatrix

Hilbert nhận thấy định luật bảo toàn năng lượng dường như bị vi phạm trong thuyết tương đối rộng, do thực tế là năng lượng hấp dẫn tự nó cũng đóng góp vào nguồn của trường hấp dẫn.

Hilbert had observed that the conservation of energy seemed to be violated in general relativity, because gravitational energy could itself gravitate.

WikiMatrix

Cơ bản nhất trong số này là các định luật bảo toàn năng lượng và bảo toàn động lượng, cho phép chúng ta tính toán các tương tác hạt trên thang độ lớn từ các ngôi sao đến các quark.

The most fundamental of these are the laws of conservation of energy and conservation of momentum, which let us make calculations of particle interactions on scales of magnitude that range from stars to quarks.

WikiMatrix

Bài chi tiết: Các định luật chuyển động của Newton Isaac Newton miêu tả chuyển động của mọi vật bằng sử dụng khái niệm quán tính và lực, và ông cũng nhận thấy rằng chúng tuân theo một số định luật bảo toàn.

Sir Isaac Newton described the motion of all objects using the concepts of inertia and force, and in doing so he found they obey certain conservation laws.

WikiMatrix

Một sự bảo toàn mạnh hơn đó là định luật bảo toàn số lepton toàn phần (L), nó bảo toàn ngay cả khi neutrino dao động, nhưng vẫn có một sự vi phạm khá nhỏ bởi tính dị thường chiral (chiral anomaly). ^ “Lepton (physics)”.

A much stronger conservation law is the conservation of the total number of leptons (L), conserved even in the case of neutrino oscillations, but even it is still violated by a tiny amount by the chiral anomaly.

WikiMatrix

Định lý Noether đã trở thành một công cụ cơ bản của vật lý lý thuyết hiện đại, bởi nó không những liên hệ các đối xứng liên tục với các định luật bảo toàn mà còn trở thành một công cụ tính toán trong thực hành.

Noether’s theorem has become a fundamental tool of modern theoretical physics, both because of the insight it gives into conservation laws, and also, as a practical calculation tool.

WikiMatrix

Tuy nhiên, ngay sau khi đến Göttingen, Noether đã thể hiện khả năng bằng chứng minh một định lý mà ngày nay gọi là định lý Noether, chứng tỏ rằng các định luật bảo toàn có mối liên hệ mật thiết với tính đối xứng của hệ vật lý khả vi.

Soon after arriving at Göttingen, however, she demonstrated her capabilities by proving the theorem now known as Noether’s theorem, which shows that a conservation law is associated with any differentiable symmetry of a physical system.

WikiMatrix

Ông coi tương tác giữa hạt điện tích với trường điện từ như là một nhiễu loạn nhỏ và gây ra sự chuyển dịch trạng thái photon, làm thay đổi số photon trong các mode, trong khi vẫn giữ được định luật bảo toàn năng lượng và động lượng trên tổng thể.

He treated the interaction between a charge and an electromagnetic field as a small perturbation that induces transitions in the photon states, changing the numbers of photons in the modes, while conserving energy and momentum overall.

WikiMatrix

Theo định luật bảo toàn động lượng, nếu một vật rắn trong trạng thái cân bằng tĩnh thì có thể chứng minh rằng các thành phần của ten-xo ứng suất Cauchy tại mỗi điểm trong vật liệu thỏa mãn phương trình cân bằng (phương trình chuyển động Cauchy khi không xuất hiện gia tốc).

According to the principle of conservation of linear momentum, if the continuum body is in static equilibrium it can be demonstrated that the components of the Cauchy stress tensor in every material point in the body satisfy the equilibrium equations (Cauchy’s equations of motion for zero acceleration).

WikiMatrix

Năm 1840 Germain Hess đề xuất định luật Hess, một dạng sơ khai của định luật bảo toàn, trong đó nói rằng những sự thay đổi năng lượng trong một quá trình hóa học chỉ phụ thuộc vào trạng thái của các chất ban đầu và sản phẩm mà không phụ thuộc vào cách thức biến đổi.

1840 Germain Hess proposes Hess’s law, an early statement of the law of conservation of energy, which establishes that energy changes in a chemical process depend only on the states of the starting and product materials and not on the specific pathway taken between the two states.

WikiMatrix

Mặc Định Trong Tiếng Tiếng Anh

Theo mặc định, Analytics sẽ hiển thị 3 sự kiện đề xuất.

Analytics displays three recommendations by default.

support.google

Theo mặc định, hóa đơn của bạn hiển thị địa chỉ doanh nghiệp được đăng ký của bạn.

By default, your invoice shows your registered business address.

support.google

Đây là loại đối sánh mặc định cho từ khóa phủ định.

This type is the default for your negative keywords.

support.google

New creatives now serve into SafeFrames by default.

support.google

Mẫu máy in mặc định

Default printer color model

KDE40.1

support.google

Làm mặc định cho các thư mục mới

Use as default for new folders

KDE40.1

(Theo mặc định, bạn cần nhấn công tắc để bắt đầu quét.)

(By default, you need to press a switch to start scanning.)

support.google

Đàn ông là mặc định của tôi.

Men are my default.

ted2019

Theo mặc định, tất cả các giới thiệu sẽ kích hoạt phiên mới trong Universal Analytics.

By default, all referrals trigger a new session in Universal Analytics.

support.google

Chúng ta mặc định rằng pháp luật phải được thực thi.

Functioning law enforcement for us is just a total assumption.

ted2019

Theo mặc định, bạn thấy dữ liệu cho:

By default, you see data for:

support.google

Nếu không, bạn sẽ thấy khoảng thời gian theo dõi 6 tháng theo mặc định.

Otherwise, you’ll see a 6-month tracking period by default.

support.google

Khi bạn tải ứng dụng lên, ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh (Mỹ, en-US).

When you upload an app, the default language is English (United States, en-US).

support.google

Đây là bảng mặc định.

This is the default table.

support.google

Tuy nhiên, bạn không thể xóa danh sách tiếp thị lại mặc định.

However, the default remarketing lists cannot be deleted.

support.google

Nếu muốn điện thoại hỏi lại, bạn có thể xóa tùy chọn mặc định.

To have your phone ask again, you can clear the default.

support.google

Không có máy in mặc định. Chạy với «–all » để xem mọi máy in

There is no default printer. Start with–all to see all printers

KDE40.1

Dùng mẫu mới làm mặc định

Use the new template as default

KDE40.1

Từ NetWare 4.10, NetWare mặc định đến IEEE 802.2 với LLC (NetWare Frame Type Ethernet_802.2) khi dùngIPX.

Since NetWare 4.10, NetWare defaults to IEEE 802.2 with LLC (NetWare Frame Type Ethernet_802.2) when using IPX.

WikiMatrix

You can also override other default ad tag parameters.

support.google

Override a default ad tag

support.google

Sự kiện này được đặt làm lượt chuyển đổi mặc định.

This event is set as a default conversion.

support.google

Ngôn ngữ mặc định

Default language

KDE40.1

Theo mặc định, dữ liệu đăng nhập bằng tài khoản Google sẽ hết hạn sau 26 tháng.

By default, Google signed-in data expires after 26 months.

support.google

Phủ Định Trong Tiếng Tiếng Anh

Lưu ý rằng danh sách sẽ bao gồm cả từ khóa khẳng định và từ khóa phủ định.

Notice that the list includes both positive and negative keywords.

support.google

Phủ định một chia bởi zero, chúng tôi nói rằng tất cả những việc này là chỉ ́undefined ́

Negative one divided by zero, we say all of these things are just’undefined’

QED

Đây là loại đối sánh mặc định cho từ khóa phủ định.

This type is the default for your negative keywords.

support.google

Hãy tìm hiểu cách Thêm từ khóa phủ định vào chiến dịch.

Learn how to Add negative keywords to campaigns.

support.google

Hãy tìm hiểu thêm về từ khóa phủ định.

Learn more about negative keywords.

support.google

Dán danh sách từ khóa của bạn vào hộp bên dưới “Thêm từ khóa phủ định”.

Paste your list of keywords in the box under “Add negative keywords.”

support.google

Họ không thể nào phủ định sự việc này được.

You know, we can’t fix that.

WikiMatrix

Phủ định 2 cộng 4 là 6 hơn

Negative 2 plus 6 is plus 4.

QED

support.google

Nhập hoặc dán một từ khóa phủ định trên mỗi dòng trong trường văn bản.

Enter or paste one negative keyword per line in the text field.

support.google

Tìm hiểu thêm về từ khóa phủ định.

Learn more about negative keywords

support.google

Bài viết này giải thích cách hoạt động của danh sách từ khóa phủ định.

This article explains how negative keyword lists work.

support.google

Điều này còn được gọi là đối sánh phủ định.

This is also known as a negative match.

support.google

So khớp chính xác phủ định: làm bánh

Baking, negative exact

support.google

Từ khóa đối sánh rộng phủ định: giày chạy bộ

Negative broad match keyword: running shoes

support.google

Ta ghét phải phủ định, nhưng đó không phải là cây.

I hate to break it to you, but those aren’t trees.

OpenSubtitles2018.v3

Tìm hiểu thêm về cách Thêm từ khóa phủ định.

Learn more about how to Add negative keywords.

support.google

Chúng tôi không quan tâm đến các dữ liệu phủ định của bạn.”

We’re not interested in your negative data.”

ted2019

Loại thứ hai là phủ định sai.

Our second type of error is a false negative.

QED

Phép Biện Chứng Phủ Định,

Negative Dialectics,

OpenSubtitles2018.v3

Có hai cách để phân biệt trang web phủ định với khẳng định.

There are two ways to distinguish negatives from positives.

support.google

Trong những trường hợp này, bạn có thể sử dụng các từ khóa phủ định.

In these cases, you could use negative keywords.

support.google

Nghe nói anh phủ định mỹ nhân ngư là để bảo vệ họ?

People say you deny the existence of mermaids to protect them.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi sẽ sai nếu phủ định điều đó hoàn toàn.

And I’d be wrong to dis that completely.

QED

Cập nhật danh sách khi cần với từ khóa phủ định mới.

Update the list as needed with new negative keywords.

support.google

Bạn đang đọc nội dung bài viết Định Luật Murphy Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!