Đề Xuất 4/2023 # Gravitational Force: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples # Top 7 Like | Sieuphampanorama.com

Đề Xuất 4/2023 # Gravitational Force: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Gravitational Force: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples mới nhất trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Gravitational work is defined by force measured in the surroundings’ gravitational field.

Công của trọng trường được xác định bằng lực đo được trong trường hấp dẫn của môi trường xung quanh.

Copy Report an error

In Newton’s description of gravity, the gravitational force is caused by matter.

Trong mô tả của Newton về lực hấp dẫn, lực hấp dẫn là do vật chất gây ra.

Copy Report an error

In Newton’s law, it is the proportionality constant connecting the gravitational force between two bodies with the product of their masses and the inverse square of their distance.

Theo định luật Newton, nó là hằng số tỷ lệ kết nối lực hấp dẫn giữa hai vật thể với tích khối lượng của chúng và bình phương nghịch đảo khoảng cách của chúng.

Copy Report an error

There is no experiment observers can perform to distinguish whether an acceleration arises because of a gravitational force or because their reference frame is accelerating.

Không có thí nghiệm nào mà người quan sát có thể thực hiện để phân biệt gia tốc xuất hiện do lực hấp dẫn hay do hệ quy chiếu của họ đang gia tốc.

Copy Report an error

The detachment of a particle and bubble occurs when the force exerted by the surface tension is exceeded by shear forces and gravitational forces .

Sự tách rời của một hạt và bong bóng xảy ra khi lực tác động bởi sức căng bề mặt vượt quá lực cắt và lực hấp dẫn .

Copy Report an error

The gravitational force between two bodies of mass M and m separated by a distance r is given by Newton’s law.

Lực hấp dẫn giữa hai vật có khối lượng M và m cách nhau một khoảng r được cho bởi định luật Newton.

Copy Report an error

The gravitational field is a vector field that describes the gravitational force that would be applied on an object in any given point in space, per unit mass.

Trường hấp dẫn là một trường vectơ mô tả lực hấp dẫn có thể tác dụng lên một vật thể tại một điểm bất kỳ trong không gian, trên một đơn vị khối lượng.

Copy Report an error

Potential energy can be exchanged with the surroundings of the system when the surroundings impose a force field, such as gravitational or electromagnetic, on the system.

Năng lượng tiềm năng có thể được trao đổi với môi trường xung quanh của hệ thống khi môi trường xung quanh áp đặt một trường lực, chẳng hạn như lực hấp dẫn hoặc điện từ, lên hệ thống.

Copy Report an error

Newton’s law of universal gravitation can be written as a vector equation to account for the direction of the gravitational force as well as its magnitude.

Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton có thể được viết dưới dạng phương trình véc tơ để tính hướng của lực hấp dẫn cũng như độ lớn của nó.

Copy Report an error

Since the floating hydrometer is in static equilibrium, the downward gravitational force acting upon it must exactly balance the upward buoyancy force .

Vì tỷ trọng kế nổi ở trạng thái cân bằng tĩnh, lực hấp dẫn hướng xuống tác động lên nó phải cân bằng chính xác với lực nổi hướng lên.

Copy Report an error

Gravity: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples

Oh, the name gives me more gravitas .

Ồ, cái tên mang lại cho tôi nhiều hấp dẫn hơn.

Copy Report an error

Yeah, but he likes to be known as the Commandant. Guess he thinks it gives him gravitas .

Vâng, nhưng anh ấy thích được gọi là Tư lệnh. Đoán rằng anh ấy nghĩ rằng nó mang lại cho anh ấy gravitas.

Copy Report an error

The Mandela Effect premiered at the Other Worlds Film Festival on October 23, 2019, and was released in the United Kingdom on December 6, 2019, by Gravitas Ventures.

Hiệu ứng Mandela được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Thế giới khác vào ngày 23 tháng 10 năm 2019 và được phát hành tại Vương quốc Anh vào ngày 6 tháng 12 năm 2019, bởi Gravitas Ventures.

Copy Report an error

On June 19, 2019, it was announced that Gravitas Ventures had acquired the North American distribution rights for the film.

Vào ngày 19 tháng 6 năm 2019, có thông báo rằng Gravitas Ventures đã mua được quyền phân phối ở Bắc Mỹ cho bộ phim.

Copy Report an error

R.E.M. was ambivalent about being known for a pop song that lacked gravitas .

REM đã gây tranh cãi về việc được biết đến với một bài hát pop thiếu gravitas.

Copy Report an error

It is scheduled to be released on August 7, 2020, by Gravitas Ventures.

Nó dự kiến ​​được phát hành vào ngày 7 tháng 8 năm 2020, bởi Gravitas Ventures.

Copy Report an error

You know what profession psychopaths disproportionately gravitate to?

Bạn biết nghề nghiệp nào mà những kẻ thái nhân cách bị thu hút một cách không cân xứng không?

Copy Report an error

I gravitate more towards the undead variety.

Tôi bị thu hút nhiều hơn đối với sự đa dạng của undead.

Copy Report an error

Governments will never gravitate towards crimes of this magnitude naturally or eagerly.

Chính phủ sẽ không bao giờ bị hấp dẫn trước những tội ác có độ lớn này một cách tự nhiên hay háo hức.

Copy Report an error

Unfortunately, the limited number of trained people tended to gravitate towards it, thus depriving fledgling institutions of much – needed human resources.

Thật không may, số lượng hạn chế những người được đào tạo có xu hướng bị thu hút về phía nó, do đó làm mất đi nguồn nhân lực cần thiết của các cơ sở giáo dục non trẻ.

Copy Report an error

I naturally gravitated to London, that great cesspool into which all the loungers and idlers of the Empire are irresistibly drained.

Tôi tự nhiên bị hấp dẫn đến Luân Đôn, nơi tuyệt vời mà tất cả các ghế dài và người làm biếng của Đế chế đều bị rút cạn không thể cưỡng lại.

Copy Report an error

You know, even when I was writing the article, I think I gravitated to you because we were both kind of the outsiders.

Bạn biết đấy, ngay cả khi tôi đang viết bài báo, tôi nghĩ tôi đã hấp dẫn bạn bởi vì cả hai chúng ta đều là những người ngoài cuộc.

Copy Report an error

Along with these unhappy refugees, the scum of Europe has gravitated to Casablanca.

Cùng với những người tị nạn bất hạnh này, cặn bã của châu Âu đã dồn về Casablanca.

Copy Report an error

There was a small bookcase in the other corner, and Winston had already gravitated towards it.

Có một tủ sách nhỏ ở góc khác, ” và Winston đã bị hút về phía nó.

Copy Report an error

I didn’t know why he gravitated to me.

Tôi không biết tại sao anh ấy lại hấp dẫn tôi.

Copy Report an error

Of the refugees who arrived on the Kent coast, many gravitated towards Canterbury, then the county’s Calvinist hub.

Trong số những người tị nạn đến bờ biển Kent, nhiều người tập trung về phía Canterbury, khi đó là trung tâm theo chủ nghĩa Calvin của quận.

Copy Report an error

Teams less able to compete financially thus gravitated to it rather than the Southern League, while those with ambition and money would move in the opposite direction.

Các đội kém khả năng cạnh tranh về tài chính do đó bị hút vào đó hơn là Southern League, trong khi những đội có tham vọng và tiền bạc sẽ đi theo hướng ngược lại.

Copy Report an error

Many verse forms have been used in epic poems through the ages, but each language’s literature typically gravitates to one form, or at least to a very limited set.

Nhiều dạng câu thơ đã được sử dụng trong các bài thơ sử thi qua các thời đại, nhưng văn học của mỗi ngôn ngữ thường chỉ tập trung vào một dạng, hoặc ít nhất là bộ rất hạn chế.

Copy Report an error

Sami found himself gravitating towards that person.

Sami thấy mình đang bị hút về phía người đó.

Copy Report an error

I mean, now I’m doomed to a life of gravitating to safe boring guys that I don’t really love.

Ý tôi là, bây giờ tôi phải chịu một cuộc sống hấp dẫn với những kẻ nhàm chán an toàn mà tôi không thực sự yêu thích.

Copy Report an error

You just… polarize opinion with the bulk of it gravitating to this pole here.

Bạn chỉ … phân cực ý kiến ​​với phần lớn của nó hấp dẫn đến cực này ở đây.

Copy Report an error

For gravitating systems the exponent n equals −1, giving Lagrange’s identity.

Đối với hệ thống hấp dẫn, số mũ n bằng −1, cho biết nhận dạng của Lagrange.

Copy Report an error

This general result is useful for complex gravitating systems such as solar systems or galaxies.

Kết quả chung này rất hữu ích cho các hệ thống hấp dẫn phức tạp như hệ mặt trời hoặc thiên hà.

Copy Report an error

But as Allan Chapman observes, Hooke “developed many of the components of gravitation theory before Newton.”.

Nhưng như Allan Chapman quan sát, Hooke “đã phát triển nhiều thành phần của lý thuyết hấp dẫn trước Newton.”.

Copy Report an error

Dr. Martin Bojowald is a Professor of Physics at the institute for Gravitation and the Cosmos at Penn State.

Tiến sĩ Martin Bojowald là giáo sư vật lý tại viện trọng lực và vũ trụ tại bang Pennsylvania.

Copy Report an error

We are, eh? How? I thought. Everybody does business with Authority for same reason everybody does business with Law of Gravitation . Going to change that, too?

Chúng tôi, eh? Làm thế nào? Tôi nghĩ. Mọi người đều làm việc với chính quyền vì lý do tương tự mọi người đều kinh doanh với Luật hấp dẫn.

Copy Report an error

Last night I read your thesises about gravitation

Tối qua, tôi đã đọc luận án của bạn về lực hấp dẫn.

Copy Report an error

Newton’s greatest discovery is the law of gravitation .

Khám phá vĩ đại nhất của Newton là định luật hấp dẫn.

Copy Report an error

Newton was making his discoveries about optics and gravitation .

Newton đã thực hiện những khám phá của mình về quang học và trọng lực.

Copy Report an error

Radiation, gravitation and time distortion has come back through a wormhole.

Bức xạ, trọng lực và biến dạng thời gian đã quay trở lại qua một lỗ sâu đục.

Copy Report an error

In 1915, Einstein’s general theory of relativity newly explained gravitation while precisely predicting Mercury’s orbit.

Năm 1915, thuyết tương đối rộng của Einstein mới giải thích được lực hấp dẫn trong khi dự đoán chính xác quỹ đạo của sao Thủy.

Copy Report an error

Gauge theories are also important in explaining gravitation in the theory of general relativity.

lý thuyết đo cũng rất quan trọng trong việc giải thích lực hấp dẫn trong lý thuyết tương đối rộng.

Copy Report an error

Sir Isaac Newton developed further ties between physics and astronomy through his law of universal gravitation .

Ngài Isaac Newton đã phát triển thêm mối quan hệ giữa vật lý và thiên văn học thông qua định luật vạn vật hấp dẫn của ông.

Copy Report an error

As the law of gravitation , this law was suggested in 1645 by Ismael Bullialdus.

Là luật hấp dẫn, định luật này được Ismael Bullialdus đề xuất vào năm 1645.

Copy Report an error

Gravitation was the first interaction to be described mathematically.

Lực hấp dẫn là tương tác đầu tiên được mô tả bằng toán học.

Copy Report an error

Gravitation is the attraction between objects that have mass.

Lực hút là lực hút giữa các vật có khối lượng.

Copy Report an error

The long range of gravitation makes it responsible for such large – scale phenomena as the structure of galaxies and black holes and it retards the expansion of the universe.

Phạm vi hấp dẫn dài khiến nó gây ra các hiện tượng quy mô lớn như cấu trúc của các thiên hà và lỗ đen và nó làm chậm sự giãn nở của vũ trụ.

Copy Report an error

A scientific law is a concise verbal or mathematical statement of a relation that expresses a fundamental principle of some theory, such as Newton’s law of universal gravitation .

Định luật khoa học là một phát biểu ngắn gọn bằng lời nói hoặc toán học về một quan hệ thể hiện nguyên lý cơ bản của một số lý thuyết, chẳng hạn như định luật vạn vật hấp dẫn của Newton.

Copy Report an error

Newton himself often told the story that he was inspired to formulate his theory of gravitation by watching the fall of an apple from a tree.

Bản thân Newton thường kể câu chuyện rằng ông được truyền cảm hứng để hình thành lý thuyết về lực hấp dẫn của mình bằng cách xem quả táo rơi từ trên cây.

Copy Report an error

Isaac Newton publishes his first copy of the book Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, establishing the theory of gravitation and laws of motion.

Isaac Newton xuất bản bản sao đầu tiên của cuốn sách Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, thiết lập lý thuyết hấp dẫn và các định luật chuyển động.

Copy Report an error

Last time we were talking about Newton’s Law of Gravitation .

Lần trước chúng ta đã nói về Định luật hấp dẫn của Newton.

Copy Report an error

Gravitation is by far the weakest of the four interactions at the atomic scale, where electromagnetic interactions dominate.

Cho đến nay, lực hấp dẫn là tương tác yếu nhất trong bốn tương tác ở quy mô nguyên tử, nơi tương tác điện từ chiếm ưu thế.

Copy Report an error

Newton’s law of universal gravitation can be written as a vector equation to account for the direction of the gravitational force as well as its magnitude.

Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton có thể được viết dưới dạng phương trình véc tơ để tính hướng của lực hấp dẫn cũng như độ lớn của nó.

Copy Report an error

Gravitational molecular degeneration are decreasing but outside acceptable parameters.

Sự thoái hóa phân tử hấp dẫn đang giảm nhưng nằm ngoài các thông số chấp nhận được.

Copy Report an error

For the last 40 years his research has focused on the dynamics of electrically charged plasma as a source of energy and gravitational fields.

Trong 40 năm qua, nghiên cứu của ông đã tập trung vào động lực học của plasma tích điện như một nguồn năng lượng và trường hấp dẫn.

Copy Report an error

The gravitational dance between the clouds and the Milky Way has likely be going on for billions years.

Vũ điệu hấp dẫn giữa các đám mây và Dải Ngân hà có thể đã diễn ra trong hàng tỷ năm.

Copy Report an error

It adds: “ Gravitational force seems to travel across empty space instantly, without any obvious means of doing so.

Nó cho biết thêm: “Lực hấp dẫn dường như di chuyển qua không gian trống ngay lập tức, mà không có bất kỳ phương tiện rõ ràng nào làm như vậy.

Copy Report an error

Tides are caused by gravitational pull of the moon and the sun.

Thủy triều được gây ra bởi lực hút của mặt trăng và mặt trời.

Copy Report an error

Europe’s VIRGO detector has detected gravitational waves for the first time.

Máy dò VIRGO của châu Âu lần đầu tiên đã phát hiện ra sóng hấp dẫn.

Copy Report an error

The observation of gravitational waves will start a new phase in the study of the universe.

Việc quan sát sóng hấp dẫn sẽ bắt đầu một giai đoạn mới trong nghiên cứu vũ trụ.

Copy Report an error

The gravitational waves were generated by the merger of two black holes.

Các sóng hấp dẫn được tạo ra bởi sự hợp nhất của hai lỗ đen.

Copy Report an error

The Laser Interferometer Space Antenna (LISA) is a space mission that will be able to detect gravitational waves.

Ăng – ten không gian giao thoa kế Laser (LISA) là một sứ mệnh không gian có thể phát hiện ra sóng hấp dẫn.

Copy Report an error

The North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves (NANOGrav) is one of the leading groups of researchers using pulsars to search for gravitational waves.

Đài quan sát Nanohertz của Bắc Mỹ về Sóng hấp dẫn (NANOGrav) là một trong những nhóm nghiên cứu hàng đầu sử dụng pulsar để tìm kiếm sóng hấp dẫn.

Copy Report an error

When galaxies collide, their central black holes tend to spiral toward each other, releasing gravitational waves in their cosmic dance.

Khi các thiên hà va chạm, các lỗ đen trung tâm của chúng có xu hướng xoắn ốc về phía nhau, giải phóng các sóng hấp dẫn trong vũ trụ của chúng.

Copy Report an error

If mass curves space, then very large masses moving quickly through space would create ripples in space. These are called gravitational waves.

Nếu khối lượng làm cong không gian, thì khối lượng rất lớn chuyển động nhanh trong không gian sẽ tạo ra các gợn sóng trong không gian. Chúng được gọi là sóng hấp dẫn.

Copy Report an error

Black holes are so dense that their gravitational pull can trap even light.

Các lỗ đen dày đặc đến mức lực hấp dẫn của chúng có thể bẫy ngay cả ánh sáng.

Copy Report an error

We think when he made his approach over the north pole, our gravitational field screwed up his telemetry.

Chúng tôi nghĩ rằng khi anh ấy tiến đến cực bắc, trường hấp dẫn của chúng tôi đã làm hỏng từ xa của anh ấy.

Copy Report an error

Gravitational waves are swells in the fabric of space – time that propagate outward, carrying energy with them.

Sóng hấp dẫn là những luồng sóng trong không gian thời gian lan truyền ra bên ngoài, mang theo năng lượng với chúng.

Copy Report an error

It was our own true superluminal flights at many times the speed of light that makes it imperative to take gravitational repulsion into account.

Đó là chuyến bay siêu âm thực sự của chính chúng ta với tốc độ ánh sáng gấp nhiều lần khiến nó bắt buộc phải tính đến lực đẩy hấp dẫn.

Copy Report an error

The mines have sophisticated engines that are unaffected by gravitational conditions.

Các mỏ có động cơ tinh vi không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện hấp dẫn.

Copy Report an error

The velocity of a tsunami equals the square root of gravitational acceleration times the depth of the water.

Vận tốc của sóng thần bằng căn bậc hai của gia tốc trọng trường nhân với độ sâu của nước.

Copy Report an error

Similarly, Levin said, gravitational – wave detections might possibly reveal that “the universe is full of dark stuff that we simply can’t detect in a telescope.”

Tương tự như vậy, Levin cho biết, các phát hiện sóng hấp dẫn có thể có thể tiết lộ rằng vũ trụ của vũ trụ chứa đầy những thứ tối tăm mà chúng ta đơn giản không thể phát hiện được trong kính viễn vọng.

Copy Report an error

VA squared equals G0, times R0 squared divided by RA times 2RP divided by RA plus RP where G0 is equal to the surface gravitational acceleration…

Bình phương VA bằng G0, số lần bình phương R0 chia cho RA lần 2RP chia cho RA cộng với RP trong đó G0 bằng với gia tốc trọng trường bề mặt …

Copy Report an error

For I must admit, sir, that this gravitational weakness of which I spoke is, in our cases, very real.

Vì tôi phải thừa nhận, thưa ông, rằng điểm yếu hấp dẫn mà tôi đã nói là, trong trường hợp của chúng tôi, là rất thật.

Copy Report an error

Gravitational and time distortions were translated through the gate, which you had been unable to disengage.

Biến dạng hấp dẫn và thời gian đã được dịch qua cổng, mà bạn đã không thể buông tha.

Copy Report an error

This bright ring reveals the black hole’s event horizon, where the gravitational pull becomes so great that not even light can escape.

Vòng sáng này cho thấy chân trời sự kiện của lỗ đen, nơi lực hấp dẫn trở nên lớn đến mức thậm chí ánh sáng không thể thoát ra.

Copy Report an error

LISA will look for gravitational waves from stars and black holes.

LISA sẽ tìm kiếm sóng hấp dẫn từ các ngôi sao và lỗ đen.

Copy Report an error

It is primarily concerned with positioning within the temporally varying gravitational field.

Copy Report an error

Gravitational work is defined by force measured in the surroundings’ gravitational field.

Công của trọng trường được xác định bằng lực đo được trong trường hấp dẫn của môi trường xung quanh.

Copy Report an error

The gravitational constant appears in the Einstein field equations of general relativity,.

Hằng số hấp dẫn xuất hiện trong các phương trình trường Einstein của thuyết tương đối rộng ,.

Copy Report an error

The equivalence between inertia and gravity cannot explain tidal effects – it cannot explain variations in the gravitational field.

Sự tương đương giữa quán tính và lực hấp dẫn không thể giải thích các hiệu ứng thủy triều – nó không thể giải thích các biến thể trong trường hấp dẫn.

Copy Report an error

According to general relativity, the gravitational collapse of a sufficiently compact mass forms a singular black hole.

Theo thuyết tương đối rộng, sự sụp đổ hấp dẫn của một khối lượng đủ nhỏ tạo thành một lỗ đen kỳ dị.

Copy Report an error

Gravitational potential energy is a form of energy used in gliders, skis, bobsleds and numerous other vehicles that go down hill.

năng hấp dẫn là một dạng năng lượng được sử dụng trong tàu lượn, ván trượt, xe trượt tuyết và nhiều phương tiện khác. đi xuống đồi.

Copy Report an error

Linear accelerometers measure non – gravitational accelerations of the vehicle.

Máy đo gia tốc tuyến tính đo gia tốc phi trọng trường của xe.

Copy Report an error

The ratio of electrostatic to gravitational forces between two particles will be proportional to the product of their charge – to – mass ratios.

Tỷ số giữa lực tĩnh điện và lực hấp dẫn giữa hai hạt sẽ tỷ lệ với tích của tỷ số điện tích trên khối lượng của chúng.

Copy Report an error

It applies not only to the classical mechanics of a single particle, but also to classical fields such as the electromagnetic and gravitational fields.

Nó không chỉ áp dụng cho cơ học cổ điển của một hạt đơn lẻ, mà còn áp dụng cho các trường cổ điển như trường điện từ và trường hấp dẫn.

Copy Report an error

In general relativity, the equivalence principle is the equivalence of gravitational and inertial mass.

Trong thuyết tương đối rộng, nguyên lý tương đương là sự tương đương của khối lượng hấp dẫn và quán tính.

Copy Report an error

NASA’s Apollo 8 mission becomes the first human spaceflight mission to enter the gravitational influence of another celestial body and to orbit it.

Sứ mệnh Apollo 8 của NASA trở thành sứ mệnh bay vào vũ trụ đầu tiên của con người đi vào vùng ảnh hưởng hấp dẫn của một thiên thể khác và quay quanh nó.

Copy Report an error

The equivalence between gravitational and inertial effects does not constitute a complete theory of gravity .

Sự tương đương giữa hiệu ứng hấp dẫn và quán tính không tạo thành một lý thuyết hoàn chỉnh về lực hấp dẫn.

Copy Report an error

Vietnamese Immigration To The Uk

Afghanistan Citizens Resettlement Scheme

In response to the ongoing escalation of events in Afghanistan, the UK government have announced a new resettlement scheme for Afghan citizens known as the Afghan …

View: Afghanistan Citizens Resettlement Scheme

Spouse Visas: Should The Minimum Income Rule Be Rethought?

The UK Spouse Visa allows individuals to come and live in the UK permanently with their partner. It requires individuals to be able to prove …

View: Spouse Visas: Should The Minimum Income Rule Be Rethought?

The Top Immigration Stories Of The Week – December 2020

We are nearing the end of 2020, a year which has brought much turmoil for many across the world. With the pandemic still reaching new …

View: The Top Immigration Stories Of The Week – December 2020

New Opportunities To Apply For A UK Skilled Worker Visa

  The UK Skilled Worker Visa will allow individuals to come and stay in the UK to work. This visa route has been put in …

View: New Opportunities To Apply For A UK Skilled Worker Visa

Can you make a complaint against the Home Office?

  The UK Home Office, headed by Priti Patel, has received a large amount of backlash this year ahead of the new immigration system being …

View: Can you make a complaint against the Home Office?

Payment For Order Flow (Pfof) Definition

What Is Payment for Order Flow (PFOF)?

Payment for order flow (PFOF) is the compensation and benefit a brokerage firm receives for directing orders to different parties for trade execution. The brokerage firm receives a small payment, usually fractions of a penny per share, as compensation for directing the order to a particular market maker.

For options trades, the market is dominated by market makers since each optionable stock could have thousands of possible contracts in existence. Payment for order flow is basically ubiquitous for options transactions and averages less than $0.50 per contract traded.  

Key Takeaways

Payment for order flow (PFOF) is the compensation a broker receives for routing trades for trade execution.

“Payment for order flow is a method of transferring some of the trading profits from market making to the brokers that route customer orders to specialists for execution,” said the SEC in a study.

PFOF has been criticized by some as creating unfair or opportunistic conditions at the expense of retail traders and investors

Understanding Payment for Order Flow

Equity and options trading has become increasingly complex with the proliferation of exchanges and electronic communication networks (ECNs). Ironically, payment for order flow is a practice pioneered by Bernard Madoff — the same Madoff of Ponzi scheme notoriety.

The Securities and Exchange Commission (SEC) said, in a special study on PFOF published in December 2000, “Payment for order flow is a method of transferring some of the trading profits from market making to the brokers that route customer orders to specialists for execution.” 

Breaking Down Payment For Order Flow

In a particular payment for order flow scenario, a broker is receiving fees from a third party, at times without a client’s knowledge. This naturally invites conflicts of interest and subsequent criticism of this practice. Today, the SEC requires brokers to disclose their policies surrounding this practice, and publish reports that disclose their financial relationships with market makers, as mandated in 2005’s Regulation NMS. Your brokerage firm is required by the SEC to inform you if it receives payment for sending your orders to specific parties. It must do this when you first open your account as well as on an annual basis. The firm must also disclose every order in which it receives payment. Brokerage customers can request payment data from their brokers on specific transactions, though the response usually takes weeks. 

The cost savings from payment for order flow arrangements shouldn’t be overlooked. Smaller brokerage firms, which can’t handle thousands of orders, can benefit from routing orders through market makers and receiving compensation. This allows them to send off their orders to another firm to be bundled with other orders to be executed and can help brokerage firms keep their costs low. The market maker or exchange benefits from the additional share volume it handles, so it compensates brokerage firms for directing traffic. Investors, particularly retail investors, who often lack bargaining power, can possibly benefit from the competition to fill their order requests. However, as with any gray area, arrangements to steer the business in one direction invite improprieties, which can chip away at investor confidence in financial markets and their players.

Criticism of Payment for Order Flow 

Part of the decision permitting the practice to continue is the possibility of exchanges developing monopoly power, so the SEC permitted payment for order flow to continue just to enhance competition. There was also some confusion over what would happen to trades should the practice be outlawed. The SEC decided to require brokers to disclose their financial arrangements with market makers. The SEC has trained an eagle eye on the practice ever since. 

Payment For Order Flow Changes in 2020 

If you dig around a broker’s website, you may find two reports, labeled Rule 605 and Rule 606, which display execution quality and payment for order flow statistics. These reports can be nearly impossible to find in spite of the fact that the SEC requires broker-dealers to make them available to investors. The SEC mandated these reports in 2005, though the format and reporting requirements have changed over the years with the most recent updates made in 2018. A group of brokers and market makers created a working group with the Financial Information Forum (FIF) that attempted to standardize reporting of order execution quality that has dwindled to just a single retail brokerage (Fidelity) and a single market maker (Two Sigma Securities). FIF notes that the 605/606 reports “do not provide the level of information that allows a retail investor to gauge how well a broker-dealer typically fills a retail order when compared to the ‘national best bid or offer’ (NBBO) at the time the order was received by the executing broker-dealer.”

Rule 606 reporting was changed in the first quarter of 2020, requiring brokers to provide net payments received each month from market makers for trades executed in S&P 500 and non-S&P 500 equity trades, as well as options trades. Brokers must also disclose the rate of payment for order flow received per 100 shares by order type (market orders, marketable limit orders, non-marketable limit orders, and other orders). 

Richard Repetto, the Managing Director of Piper Sandler & Co., a New York-based investment bank, publishes a report that dives into the statistics gleaned from Rule 606 reports filed by brokers. For the second quarter of 2020, Repetto focused on four brokers: Charles Schwab, TD Ameritrade, E*TRADE, and Robinhood. Repetto reported that payment for order flow was significantly higher in the second quarter than the first due to increased trading activity and that the payment was higher for options than for equities.  

Repetto says that PFOF received showed increases across the board. Schwab continues to receive the lowest rates while TD Ameritrade and Robinhood received the highest rate for options. In addition, Robinhood received the highest rate for equities. Repetto assumes that Robinhood’s ability to charge higher PFOF is potentially reflected in the profitability of their order flow and that Robinhood receives a fixed rate per spread (vs. a fixed rate per share by the other brokers). Robinhood experienced the greatest quarter-over-quarter increase in PFOF in both equities and options of the four brokers detailed by Piper Sandler as their implied volumes increased the most as well. All four brokers saw an increase in the rates received for option PFOF. 

TD Ameritrade took the biggest income hit when cutting their trading commissions in fall 2019, and this report shows that they are apparently trying to make up that shortfall by routing orders for additional PFOF. Robinhood has refused to disclose their trading statistics using the same metrics as the rest of the industry, but they offer a vague explanation in their support articles.

The Bottom Line

With the industry-wide changes in brokers’ commission structures, offering no-commission equity (stock and exchange-traded fund) orders, payment for order flow has become a major source of revenue. For the retail investor, though, the problem with payment for order flow is that the brokerage might be routing orders to a particular market maker for their own benefit, and not in the investor’s best interest. 

Investors who trade infrequently or in very small quantities may not feel the effects of their broker’s PFOF practices. But frequent traders and those who trade larger quantities should learn more about their broker’s order routing system to make sure that they’re not losing out on price improvement due to a broker prioritizing payment for order flow. 

Bạn đang đọc nội dung bài viết Gravitational Force: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!