Đề Xuất 5/2023 # Gravity: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples # Top 12 Like | Sieuphampanorama.com

Đề Xuất 5/2023 # Gravity: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Gravity: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples mới nhất trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Oh, the name gives me more gravitas .

Ồ, cái tên mang lại cho tôi nhiều hấp dẫn hơn.

Copy Report an error

Yeah, but he likes to be known as the Commandant. Guess he thinks it gives him gravitas .

Vâng, nhưng anh ấy thích được gọi là Tư lệnh. Đoán rằng anh ấy nghĩ rằng nó mang lại cho anh ấy gravitas.

Copy Report an error

The Mandela Effect premiered at the Other Worlds Film Festival on October 23, 2019, and was released in the United Kingdom on December 6, 2019, by Gravitas Ventures.

Hiệu ứng Mandela được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Thế giới khác vào ngày 23 tháng 10 năm 2019 và được phát hành tại Vương quốc Anh vào ngày 6 tháng 12 năm 2019, bởi Gravitas Ventures.

Copy Report an error

On June 19, 2019, it was announced that Gravitas Ventures had acquired the North American distribution rights for the film.

Vào ngày 19 tháng 6 năm 2019, có thông báo rằng Gravitas Ventures đã mua được quyền phân phối ở Bắc Mỹ cho bộ phim.

Copy Report an error

R.E.M. was ambivalent about being known for a pop song that lacked gravitas .

REM đã gây tranh cãi về việc được biết đến với một bài hát pop thiếu gravitas.

Copy Report an error

It is scheduled to be released on August 7, 2020, by Gravitas Ventures.

Nó dự kiến ​​được phát hành vào ngày 7 tháng 8 năm 2020, bởi Gravitas Ventures.

Copy Report an error

You know what profession psychopaths disproportionately gravitate to?

Bạn biết nghề nghiệp nào mà những kẻ thái nhân cách bị thu hút một cách không cân xứng không?

Copy Report an error

I gravitate more towards the undead variety.

Tôi bị thu hút nhiều hơn đối với sự đa dạng của undead.

Copy Report an error

Governments will never gravitate towards crimes of this magnitude naturally or eagerly.

Chính phủ sẽ không bao giờ bị hấp dẫn trước những tội ác có độ lớn này một cách tự nhiên hay háo hức.

Copy Report an error

Unfortunately, the limited number of trained people tended to gravitate towards it, thus depriving fledgling institutions of much – needed human resources.

Thật không may, số lượng hạn chế những người được đào tạo có xu hướng bị thu hút về phía nó, do đó làm mất đi nguồn nhân lực cần thiết của các cơ sở giáo dục non trẻ.

Copy Report an error

I naturally gravitated to London, that great cesspool into which all the loungers and idlers of the Empire are irresistibly drained.

Tôi tự nhiên bị hấp dẫn đến Luân Đôn, nơi tuyệt vời mà tất cả các ghế dài và người làm biếng của Đế chế đều bị rút cạn không thể cưỡng lại.

Copy Report an error

You know, even when I was writing the article, I think I gravitated to you because we were both kind of the outsiders.

Bạn biết đấy, ngay cả khi tôi đang viết bài báo, tôi nghĩ tôi đã hấp dẫn bạn bởi vì cả hai chúng ta đều là những người ngoài cuộc.

Copy Report an error

Along with these unhappy refugees, the scum of Europe has gravitated to Casablanca.

Cùng với những người tị nạn bất hạnh này, cặn bã của châu Âu đã dồn về Casablanca.

Copy Report an error

There was a small bookcase in the other corner, and Winston had already gravitated towards it.

Có một tủ sách nhỏ ở góc khác, ” và Winston đã bị hút về phía nó.

Copy Report an error

I didn’t know why he gravitated to me.

Tôi không biết tại sao anh ấy lại hấp dẫn tôi.

Copy Report an error

Of the refugees who arrived on the Kent coast, many gravitated towards Canterbury, then the county’s Calvinist hub.

Trong số những người tị nạn đến bờ biển Kent, nhiều người tập trung về phía Canterbury, khi đó là trung tâm theo chủ nghĩa Calvin của quận.

Copy Report an error

Teams less able to compete financially thus gravitated to it rather than the Southern League, while those with ambition and money would move in the opposite direction.

Các đội kém khả năng cạnh tranh về tài chính do đó bị hút vào đó hơn là Southern League, trong khi những đội có tham vọng và tiền bạc sẽ đi theo hướng ngược lại.

Copy Report an error

Many verse forms have been used in epic poems through the ages, but each language’s literature typically gravitates to one form, or at least to a very limited set.

Nhiều dạng câu thơ đã được sử dụng trong các bài thơ sử thi qua các thời đại, nhưng văn học của mỗi ngôn ngữ thường chỉ tập trung vào một dạng, hoặc ít nhất là bộ rất hạn chế.

Copy Report an error

Sami found himself gravitating towards that person.

Sami thấy mình đang bị hút về phía người đó.

Copy Report an error

I mean, now I’m doomed to a life of gravitating to safe boring guys that I don’t really love.

Ý tôi là, bây giờ tôi phải chịu một cuộc sống hấp dẫn với những kẻ nhàm chán an toàn mà tôi không thực sự yêu thích.

Copy Report an error

You just… polarize opinion with the bulk of it gravitating to this pole here.

Bạn chỉ … phân cực ý kiến ​​với phần lớn của nó hấp dẫn đến cực này ở đây.

Copy Report an error

For gravitating systems the exponent n equals −1, giving Lagrange’s identity.

Đối với hệ thống hấp dẫn, số mũ n bằng −1, cho biết nhận dạng của Lagrange.

Copy Report an error

This general result is useful for complex gravitating systems such as solar systems or galaxies.

Kết quả chung này rất hữu ích cho các hệ thống hấp dẫn phức tạp như hệ mặt trời hoặc thiên hà.

Copy Report an error

But as Allan Chapman observes, Hooke “developed many of the components of gravitation theory before Newton.”.

Nhưng như Allan Chapman quan sát, Hooke “đã phát triển nhiều thành phần của lý thuyết hấp dẫn trước Newton.”.

Copy Report an error

Dr. Martin Bojowald is a Professor of Physics at the institute for Gravitation and the Cosmos at Penn State.

Tiến sĩ Martin Bojowald là giáo sư vật lý tại viện trọng lực và vũ trụ tại bang Pennsylvania.

Copy Report an error

We are, eh? How? I thought. Everybody does business with Authority for same reason everybody does business with Law of Gravitation . Going to change that, too?

Chúng tôi, eh? Làm thế nào? Tôi nghĩ. Mọi người đều làm việc với chính quyền vì lý do tương tự mọi người đều kinh doanh với Luật hấp dẫn.

Copy Report an error

Last night I read your thesises about gravitation

Tối qua, tôi đã đọc luận án của bạn về lực hấp dẫn.

Copy Report an error

Newton’s greatest discovery is the law of gravitation .

Khám phá vĩ đại nhất của Newton là định luật hấp dẫn.

Copy Report an error

Newton was making his discoveries about optics and gravitation .

Newton đã thực hiện những khám phá của mình về quang học và trọng lực.

Copy Report an error

Radiation, gravitation and time distortion has come back through a wormhole.

Bức xạ, trọng lực và biến dạng thời gian đã quay trở lại qua một lỗ sâu đục.

Copy Report an error

In 1915, Einstein’s general theory of relativity newly explained gravitation while precisely predicting Mercury’s orbit.

Năm 1915, thuyết tương đối rộng của Einstein mới giải thích được lực hấp dẫn trong khi dự đoán chính xác quỹ đạo của sao Thủy.

Copy Report an error

Gauge theories are also important in explaining gravitation in the theory of general relativity.

lý thuyết đo cũng rất quan trọng trong việc giải thích lực hấp dẫn trong lý thuyết tương đối rộng.

Copy Report an error

Sir Isaac Newton developed further ties between physics and astronomy through his law of universal gravitation .

Ngài Isaac Newton đã phát triển thêm mối quan hệ giữa vật lý và thiên văn học thông qua định luật vạn vật hấp dẫn của ông.

Copy Report an error

As the law of gravitation , this law was suggested in 1645 by Ismael Bullialdus.

Là luật hấp dẫn, định luật này được Ismael Bullialdus đề xuất vào năm 1645.

Copy Report an error

Gravitation was the first interaction to be described mathematically.

Lực hấp dẫn là tương tác đầu tiên được mô tả bằng toán học.

Copy Report an error

Gravitation is the attraction between objects that have mass.

Lực hút là lực hút giữa các vật có khối lượng.

Copy Report an error

The long range of gravitation makes it responsible for such large – scale phenomena as the structure of galaxies and black holes and it retards the expansion of the universe.

Phạm vi hấp dẫn dài khiến nó gây ra các hiện tượng quy mô lớn như cấu trúc của các thiên hà và lỗ đen và nó làm chậm sự giãn nở của vũ trụ.

Copy Report an error

A scientific law is a concise verbal or mathematical statement of a relation that expresses a fundamental principle of some theory, such as Newton’s law of universal gravitation .

Định luật khoa học là một phát biểu ngắn gọn bằng lời nói hoặc toán học về một quan hệ thể hiện nguyên lý cơ bản của một số lý thuyết, chẳng hạn như định luật vạn vật hấp dẫn của Newton.

Copy Report an error

Newton himself often told the story that he was inspired to formulate his theory of gravitation by watching the fall of an apple from a tree.

Bản thân Newton thường kể câu chuyện rằng ông được truyền cảm hứng để hình thành lý thuyết về lực hấp dẫn của mình bằng cách xem quả táo rơi từ trên cây.

Copy Report an error

Isaac Newton publishes his first copy of the book Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, establishing the theory of gravitation and laws of motion.

Isaac Newton xuất bản bản sao đầu tiên của cuốn sách Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, thiết lập lý thuyết hấp dẫn và các định luật chuyển động.

Copy Report an error

Last time we were talking about Newton’s Law of Gravitation .

Lần trước chúng ta đã nói về Định luật hấp dẫn của Newton.

Copy Report an error

Gravitation is by far the weakest of the four interactions at the atomic scale, where electromagnetic interactions dominate.

Cho đến nay, lực hấp dẫn là tương tác yếu nhất trong bốn tương tác ở quy mô nguyên tử, nơi tương tác điện từ chiếm ưu thế.

Copy Report an error

Newton’s law of universal gravitation can be written as a vector equation to account for the direction of the gravitational force as well as its magnitude.

Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton có thể được viết dưới dạng phương trình véc tơ để tính hướng của lực hấp dẫn cũng như độ lớn của nó.

Copy Report an error

Gravitational molecular degeneration are decreasing but outside acceptable parameters.

Sự thoái hóa phân tử hấp dẫn đang giảm nhưng nằm ngoài các thông số chấp nhận được.

Copy Report an error

For the last 40 years his research has focused on the dynamics of electrically charged plasma as a source of energy and gravitational fields.

Trong 40 năm qua, nghiên cứu của ông đã tập trung vào động lực học của plasma tích điện như một nguồn năng lượng và trường hấp dẫn.

Copy Report an error

The gravitational dance between the clouds and the Milky Way has likely be going on for billions years.

Vũ điệu hấp dẫn giữa các đám mây và Dải Ngân hà có thể đã diễn ra trong hàng tỷ năm.

Copy Report an error

It adds: “ Gravitational force seems to travel across empty space instantly, without any obvious means of doing so.

Nó cho biết thêm: “Lực hấp dẫn dường như di chuyển qua không gian trống ngay lập tức, mà không có bất kỳ phương tiện rõ ràng nào làm như vậy.

Copy Report an error

Tides are caused by gravitational pull of the moon and the sun.

Thủy triều được gây ra bởi lực hút của mặt trăng và mặt trời.

Copy Report an error

Europe’s VIRGO detector has detected gravitational waves for the first time.

Máy dò VIRGO của châu Âu lần đầu tiên đã phát hiện ra sóng hấp dẫn.

Copy Report an error

The observation of gravitational waves will start a new phase in the study of the universe.

Việc quan sát sóng hấp dẫn sẽ bắt đầu một giai đoạn mới trong nghiên cứu vũ trụ.

Copy Report an error

The gravitational waves were generated by the merger of two black holes.

Các sóng hấp dẫn được tạo ra bởi sự hợp nhất của hai lỗ đen.

Copy Report an error

The Laser Interferometer Space Antenna (LISA) is a space mission that will be able to detect gravitational waves.

Ăng – ten không gian giao thoa kế Laser (LISA) là một sứ mệnh không gian có thể phát hiện ra sóng hấp dẫn.

Copy Report an error

The North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves (NANOGrav) is one of the leading groups of researchers using pulsars to search for gravitational waves.

Đài quan sát Nanohertz của Bắc Mỹ về Sóng hấp dẫn (NANOGrav) là một trong những nhóm nghiên cứu hàng đầu sử dụng pulsar để tìm kiếm sóng hấp dẫn.

Copy Report an error

When galaxies collide, their central black holes tend to spiral toward each other, releasing gravitational waves in their cosmic dance.

Khi các thiên hà va chạm, các lỗ đen trung tâm của chúng có xu hướng xoắn ốc về phía nhau, giải phóng các sóng hấp dẫn trong vũ trụ của chúng.

Copy Report an error

If mass curves space, then very large masses moving quickly through space would create ripples in space. These are called gravitational waves.

Nếu khối lượng làm cong không gian, thì khối lượng rất lớn chuyển động nhanh trong không gian sẽ tạo ra các gợn sóng trong không gian. Chúng được gọi là sóng hấp dẫn.

Copy Report an error

Black holes are so dense that their gravitational pull can trap even light.

Các lỗ đen dày đặc đến mức lực hấp dẫn của chúng có thể bẫy ngay cả ánh sáng.

Copy Report an error

We think when he made his approach over the north pole, our gravitational field screwed up his telemetry.

Chúng tôi nghĩ rằng khi anh ấy tiến đến cực bắc, trường hấp dẫn của chúng tôi đã làm hỏng từ xa của anh ấy.

Copy Report an error

Gravitational waves are swells in the fabric of space – time that propagate outward, carrying energy with them.

Sóng hấp dẫn là những luồng sóng trong không gian thời gian lan truyền ra bên ngoài, mang theo năng lượng với chúng.

Copy Report an error

It was our own true superluminal flights at many times the speed of light that makes it imperative to take gravitational repulsion into account.

Đó là chuyến bay siêu âm thực sự của chính chúng ta với tốc độ ánh sáng gấp nhiều lần khiến nó bắt buộc phải tính đến lực đẩy hấp dẫn.

Copy Report an error

The mines have sophisticated engines that are unaffected by gravitational conditions.

Các mỏ có động cơ tinh vi không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện hấp dẫn.

Copy Report an error

The velocity of a tsunami equals the square root of gravitational acceleration times the depth of the water.

Vận tốc của sóng thần bằng căn bậc hai của gia tốc trọng trường nhân với độ sâu của nước.

Copy Report an error

Similarly, Levin said, gravitational – wave detections might possibly reveal that “the universe is full of dark stuff that we simply can’t detect in a telescope.”

Tương tự như vậy, Levin cho biết, các phát hiện sóng hấp dẫn có thể có thể tiết lộ rằng vũ trụ của vũ trụ chứa đầy những thứ tối tăm mà chúng ta đơn giản không thể phát hiện được trong kính viễn vọng.

Copy Report an error

VA squared equals G0, times R0 squared divided by RA times 2RP divided by RA plus RP where G0 is equal to the surface gravitational acceleration…

Bình phương VA bằng G0, số lần bình phương R0 chia cho RA lần 2RP chia cho RA cộng với RP trong đó G0 bằng với gia tốc trọng trường bề mặt …

Copy Report an error

For I must admit, sir, that this gravitational weakness of which I spoke is, in our cases, very real.

Vì tôi phải thừa nhận, thưa ông, rằng điểm yếu hấp dẫn mà tôi đã nói là, trong trường hợp của chúng tôi, là rất thật.

Copy Report an error

Gravitational and time distortions were translated through the gate, which you had been unable to disengage.

Biến dạng hấp dẫn và thời gian đã được dịch qua cổng, mà bạn đã không thể buông tha.

Copy Report an error

This bright ring reveals the black hole’s event horizon, where the gravitational pull becomes so great that not even light can escape.

Vòng sáng này cho thấy chân trời sự kiện của lỗ đen, nơi lực hấp dẫn trở nên lớn đến mức thậm chí ánh sáng không thể thoát ra.

Copy Report an error

LISA will look for gravitational waves from stars and black holes.

LISA sẽ tìm kiếm sóng hấp dẫn từ các ngôi sao và lỗ đen.

Copy Report an error

It is primarily concerned with positioning within the temporally varying gravitational field.

Copy Report an error

Gravitational work is defined by force measured in the surroundings’ gravitational field.

Công của trọng trường được xác định bằng lực đo được trong trường hấp dẫn của môi trường xung quanh.

Copy Report an error

The gravitational constant appears in the Einstein field equations of general relativity,.

Hằng số hấp dẫn xuất hiện trong các phương trình trường Einstein của thuyết tương đối rộng ,.

Copy Report an error

The equivalence between inertia and gravity cannot explain tidal effects – it cannot explain variations in the gravitational field.

Sự tương đương giữa quán tính và lực hấp dẫn không thể giải thích các hiệu ứng thủy triều – nó không thể giải thích các biến thể trong trường hấp dẫn.

Copy Report an error

According to general relativity, the gravitational collapse of a sufficiently compact mass forms a singular black hole.

Theo thuyết tương đối rộng, sự sụp đổ hấp dẫn của một khối lượng đủ nhỏ tạo thành một lỗ đen kỳ dị.

Copy Report an error

Gravitational potential energy is a form of energy used in gliders, skis, bobsleds and numerous other vehicles that go down hill.

năng hấp dẫn là một dạng năng lượng được sử dụng trong tàu lượn, ván trượt, xe trượt tuyết và nhiều phương tiện khác. đi xuống đồi.

Copy Report an error

Linear accelerometers measure non – gravitational accelerations of the vehicle.

Máy đo gia tốc tuyến tính đo gia tốc phi trọng trường của xe.

Copy Report an error

The ratio of electrostatic to gravitational forces between two particles will be proportional to the product of their charge – to – mass ratios.

Tỷ số giữa lực tĩnh điện và lực hấp dẫn giữa hai hạt sẽ tỷ lệ với tích của tỷ số điện tích trên khối lượng của chúng.

Copy Report an error

It applies not only to the classical mechanics of a single particle, but also to classical fields such as the electromagnetic and gravitational fields.

Nó không chỉ áp dụng cho cơ học cổ điển của một hạt đơn lẻ, mà còn áp dụng cho các trường cổ điển như trường điện từ và trường hấp dẫn.

Copy Report an error

In general relativity, the equivalence principle is the equivalence of gravitational and inertial mass.

Trong thuyết tương đối rộng, nguyên lý tương đương là sự tương đương của khối lượng hấp dẫn và quán tính.

Copy Report an error

NASA’s Apollo 8 mission becomes the first human spaceflight mission to enter the gravitational influence of another celestial body and to orbit it.

Sứ mệnh Apollo 8 của NASA trở thành sứ mệnh bay vào vũ trụ đầu tiên của con người đi vào vùng ảnh hưởng hấp dẫn của một thiên thể khác và quay quanh nó.

Copy Report an error

The equivalence between gravitational and inertial effects does not constitute a complete theory of gravity .

Sự tương đương giữa hiệu ứng hấp dẫn và quán tính không tạo thành một lý thuyết hoàn chỉnh về lực hấp dẫn.

Copy Report an error

Gravitational Force: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples

Gravitational work is defined by force measured in the surroundings’ gravitational field.

Công của trọng trường được xác định bằng lực đo được trong trường hấp dẫn của môi trường xung quanh.

Copy Report an error

In Newton’s description of gravity, the gravitational force is caused by matter.

Trong mô tả của Newton về lực hấp dẫn, lực hấp dẫn là do vật chất gây ra.

Copy Report an error

In Newton’s law, it is the proportionality constant connecting the gravitational force between two bodies with the product of their masses and the inverse square of their distance.

Theo định luật Newton, nó là hằng số tỷ lệ kết nối lực hấp dẫn giữa hai vật thể với tích khối lượng của chúng và bình phương nghịch đảo khoảng cách của chúng.

Copy Report an error

There is no experiment observers can perform to distinguish whether an acceleration arises because of a gravitational force or because their reference frame is accelerating.

Không có thí nghiệm nào mà người quan sát có thể thực hiện để phân biệt gia tốc xuất hiện do lực hấp dẫn hay do hệ quy chiếu của họ đang gia tốc.

Copy Report an error

The detachment of a particle and bubble occurs when the force exerted by the surface tension is exceeded by shear forces and gravitational forces .

Sự tách rời của một hạt và bong bóng xảy ra khi lực tác động bởi sức căng bề mặt vượt quá lực cắt và lực hấp dẫn .

Copy Report an error

The gravitational force between two bodies of mass M and m separated by a distance r is given by Newton’s law.

Lực hấp dẫn giữa hai vật có khối lượng M và m cách nhau một khoảng r được cho bởi định luật Newton.

Copy Report an error

The gravitational field is a vector field that describes the gravitational force that would be applied on an object in any given point in space, per unit mass.

Trường hấp dẫn là một trường vectơ mô tả lực hấp dẫn có thể tác dụng lên một vật thể tại một điểm bất kỳ trong không gian, trên một đơn vị khối lượng.

Copy Report an error

Potential energy can be exchanged with the surroundings of the system when the surroundings impose a force field, such as gravitational or electromagnetic, on the system.

Năng lượng tiềm năng có thể được trao đổi với môi trường xung quanh của hệ thống khi môi trường xung quanh áp đặt một trường lực, chẳng hạn như lực hấp dẫn hoặc điện từ, lên hệ thống.

Copy Report an error

Newton’s law of universal gravitation can be written as a vector equation to account for the direction of the gravitational force as well as its magnitude.

Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton có thể được viết dưới dạng phương trình véc tơ để tính hướng của lực hấp dẫn cũng như độ lớn của nó.

Copy Report an error

Since the floating hydrometer is in static equilibrium, the downward gravitational force acting upon it must exactly balance the upward buoyancy force .

Vì tỷ trọng kế nổi ở trạng thái cân bằng tĩnh, lực hấp dẫn hướng xuống tác động lên nó phải cân bằng chính xác với lực nổi hướng lên.

Copy Report an error

Vietnamese Immigration To The Uk

Afghanistan Citizens Resettlement Scheme

In response to the ongoing escalation of events in Afghanistan, the UK government have announced a new resettlement scheme for Afghan citizens known as the Afghan …

View: Afghanistan Citizens Resettlement Scheme

Spouse Visas: Should The Minimum Income Rule Be Rethought?

The UK Spouse Visa allows individuals to come and live in the UK permanently with their partner. It requires individuals to be able to prove …

View: Spouse Visas: Should The Minimum Income Rule Be Rethought?

The Top Immigration Stories Of The Week – December 2020

We are nearing the end of 2020, a year which has brought much turmoil for many across the world. With the pandemic still reaching new …

View: The Top Immigration Stories Of The Week – December 2020

New Opportunities To Apply For A UK Skilled Worker Visa

  The UK Skilled Worker Visa will allow individuals to come and stay in the UK to work. This visa route has been put in …

View: New Opportunities To Apply For A UK Skilled Worker Visa

Can you make a complaint against the Home Office?

  The UK Home Office, headed by Priti Patel, has received a large amount of backlash this year ahead of the new immigration system being …

View: Can you make a complaint against the Home Office?

Get A Car Loan (Vietnamese)

Get a Car Loan (Vietnamese)

Mượn Tiền Mua Xe – Với Lãi Xuất Thấp Nhất Cho Quý Vị

That’s in your best interest

Nếu quý vị đang tính mượn tiền mua một chiếc xe hơi cũ hay mới, có nhiều cách để mượn tiền cho dù tình trạng tài chánh trong quá khứ của quý vị xấu. Tuy nhiên, trễ nãi trả nợ hàng tháng và có vấn đề khác về tín dụng là dấu hiệu để công ty cho vay nghĩ quý vị là một khách hàng thiếu uy tín, khiến lãi xuất mượn tiền của quý vị có thể tăng. Có nhiều công ty cho vay, vì thế, trước khi mượn tiền, quý vị nên đọ giá.

If you are seeking financing for a new or used car, you have many options for financing even if you have a poor financial history. However, late payments and other credit problems signal lenders that you are a risky customer, which will increase the interest rates on loans available to you.

Mượn Tiền Mua Xe

Quý vị có thể mượn tiền mua xe qua nhiều nơi: ngân hàng công đoàn (credit unions), ngân hàng tư nhân, công ty cho mượn tiền trực tiếp trên mạng điện toán, các công ty trung gian cho vay tiền, và các công ty chuyên cho vay tiền mua xe. Trên pháp lý, các công ty cho vay nếu có quan hệ buôn bán với các hãng chế tạo xe hơi bị cấm cho vay trực tiếp, do đó các món nợ thường được thực hiện qua trung gian của các cửa hàng bày bán xe (showroom) còn gọi là mượn tiền qua “dealer.”

Lãi xuất cho vay đối với những người có điểm tín dụng vừa phải có thể cao hơn đến 60% so với lãi xuất cho những người có điểm tín dụng hoàn hảo. Người có điểm tín dụng xấu có thể bị trả lãi xuất gấp 2, gấp 4 lần cao hơn. Họ cũng có thể phải kiếm người đồng ký tên – là người có điểm tín dụng tốt và đồng ý chịu trách nhiệm trả nợ xe dù người này không là chủ nhân của chiếc xe đó (trừ khi người mua và người đồng ký tên đồng ý bỏ tên của người đồng ký tên này vào giấy chủ quyền xe).

Thời gian để quý vị có thể trả nợ xe cũng khác nhau – thông thường quý vị có thể chọn thời hạn trả là 36 tháng (3 năm), 48 tháng (4 năm), hay 60 tháng (5 năm). Mấy năm gần đây, thời hạn trả tiếp tục tăng lên, vì thế thời hạn trả nợ trong 6 năm là bình thường, và có lúc thời hạn còn kéo dài hơn thế nữa. Quý vị có thể giảm số tiền trả hàng tháng bằng cách kéo dài thời hạn trả. Tuy nhiên thời hạn càng kéo dài, tổng số tiền nợ càng cao hơn trong suốt thời gian trả nợ. Đồng thời, khi trả nợ trong thời hạn quá dài, quý vị gặp rủi ro là vẫn phải trả nợ cho chiếc xe đang có trong khi quý vị chuẩn bị mua xe khác. Xin xem bảng lãi xuất tại chúng tôi để quý vị tìm lãi xuất trung bình toàn quốc cho nợ xe.

QUÝ VỊ CÓ BIẾT? Quý vị có thể sử dụng miễn phí các máy tính trên mạng điện toán để biết số tiền quý vị có thể trả được nợ là bao nhiêu và lãi xuất nợ khác nhau ra sao, cũng như hợp đồng mượn tiền sẽ ảnh hưởng đến tiền trả hàng tháng của quý vị ra sao. Xin viếng chúng tôi và nhấn vào nút “Auto” gần phần trang trên – sau đó rà xuống phần “Auto Loan Calculator.” Trang mạng Principal Financial Services cũng có các máy tính đối tác với quý vị.

Được Chấp Thuận Sơ Khởi

Cách tốt nhất là quý vị nên được công ty cho vay chấp thuận sơ khởi trước khi quý vị mua xe. Nó giúp so sánh lãi xuất quý vị có với lãi xuất của cửa hàng bán xe tính cho quý vị.

Nếu quý vị chưa lấy bản báo cáo tín dụng cung cấp miễn phí hàng năm cho năm nay tại chúng tôi gquý vị nên lấy ngay một bản. Mội điều xấu nào ghi trong bản báo cáo tín dụng có thể khiến cửa hàng bán xe tăng lãi xuất nợ cho dù quý vị đã ký hợp đồng mua xe và lái nó ra khỏi garage bán xe – đây cũng là lý do hay ho khác để sắp xếp vụ mượn tiền với ngân hàng, hoặc ngân hàng công đoàn hay các chủ nợ khác trước khi đi coi xe.

Quý vị cần nên biết giá lãi xuất của các công ty cho vay trên mạng điện toán trước khi phiêu lưu vào cửa hàng bán xe. (Các trang mạng như chúng tôi và chúng tôi cung cấp giá các lãi xuất nợ tuỳ theo từng cá nhân.)

Khi công ty cho vay tiền chấp thuận cho vay sơ khởi, nhiều công ty sẽ đưa cho quý vị một chi phiếu trống để đem tới cửa hàng bán xe khi quý vị kiếm mua xe. Chi phiếu trống này ghi số tiền giới hạn và ngày hết hạn. Cửa hàng bán xe thường muốn bán xe ngay ngày hôm đó và họ có thể cho quý vị một giá hời nếu quý vị quyết định mua xe ngay.

Nếu không được công ty cho vay chấp thuận sơ khởi trước khi mua xe và quý vị không muốn mượn tiền từ các cửa hàng bán xe, quý vị nên yêu cầu cửa hàng cho quý vị một đơn đặt hàng, rồi quý vị mang đơn này đến ngân hàng, hoặc ngân hàng công đoàn để mượn tiền. Quý vị phải chờ ngân hàng chấp thuận cho vay hay không trước khi mua xe.

QUÝ VỊ CÓ BIẾT? Ba cơ quan chính phụ trách bản báo cáo tín dụng là – Equifax, Experian và TransUnion – tính lệ phí khi quý vị xin bản báo cáo điểm tín dụng của quý vị, nhưng quý vị có thể biết điểm tín dụng miễn phí tại chúng tôi Trong hầu hết các trường hợp, người có điểm tín dụng trên 620 là có tín dụng tốt, và người tiêu thụ nào có điểm tín dụng trên 700 hay 720 được coi là người được “ưu tiên” mượn tiền. Những ai có điểm tín dụng dưới 550 có thể rất khó mượn được tiền. Trả tiền mua bản báo cáo điểm tín dụng tại chúng tôi sẽ cho quý vị biết được điểm thực thụ mà các công ty cho vay tiền mua xe dùng để chọn lọc khách hàng.

Trò Tăng Giá

Tính lãi xuất cao như vậy không phạm pháp, nhưng hành vi này bất công vì nó dấu diếm. Việc tăng lãi xuất này càng thậm tệ hơn khi các cuộc khảo sát mới đây cho thấy các khách hàng người da đen và Châu Mỹ La Tinh thường bị tính lãi xuất cao hơn ai hết.

Nói chung thực hành công nghiệp hiện nay giới hạn tăng lãi xuất là 2.5% ở các nơi đã không có luật của tiểu bang giới hạn lãi xuất. Cho dù chỉ tăng vài chấm trong lãi xuất nợ, nhưng nó cũng có thể tăng số tiền trả cho chiếc xe lên đến hàng trăm hay hàng ngàn dollars cộng với tiền lời tính vào thời hạn mượn nợ. May thay, chuyện lãi xuất nợ bị tăng thêm có thể thương lượng được (nhưng lãi xuất căn bản thì không).

Cách tốt nhất để tránh bị cửa hàng bán xe tăng lãi xuất là quý vị nên đọc rõ bản báo cáo tín dụng của quý vị và để biết mình đủ điều kiện mượn với lãi xuất nào bằng cách hỏi các công ty cho vay trên mạng điện toán hay các ngân hàng, hoặc ngân hàng công đoàn trước khi đến cửa hàng bán xe. Điều này sẽ giúp quý vị ở thế mạnh hơn khi cần thương lượng một hợp đồng mua xe tốt nhất.

Chọn Xe Thích Hợp

Nếu quý vị mượn tiền mua xe, nên chọn xe nào vẫn có giá trong thời gian dài. Quý vị có thể tìm ra tin tức về đời hiệu xe cụ thể nào đó tại trang mạng Kelley Blue Book hay của Consumer Reports.

Các hãng bảo hiểm xe không phát hành các dữ kiện xác thực, nhưng họ có hệ thống tính điểm để biết tiền bảo hiểm xe quý vị phải trả là bao nhiêu dựa theo đời và hiệu xe. Vì quý vị bắt buộc phải mua bảo hiểm đụng xe khá cao khi quý vị vẫn còn nợ tiền xe, quý vị nên liên lạc với hãng bảo hiểm xe trước để biết giá cả bảo hiểm khác nhau cho các loại xe quý vị định mua.

Mua hay Mướn Dài Hạn?

Mướn dài hạn (lease) ít khi hợp lý và không có lợi so với mua hẳn chiếc xe, nếu xét về mặt tài chánh. nhất là khi mua xe cũ còn tốt. Mướn dài hạn cũng giống như quý vị mướn một chiếc xe để chạy lâu dài, nhưng hợp đồng mướn xe dài hạn có các điều kiện rất hạn chế về số “mileage” (dặm) quý vị được chạy trong thời gian mướn và quý vị phải luôn giữ xe trong tình trạng nguyên vẹn.

Mướn xe dài hạn sẽ tốn nhiều tiền hơn trên đường lâu dài, vì sau khi hợp đồng chấm dứt, quý vị vẫn không là chủ nhân của chiếc xe. Nhưng nó vẫn hấp dẫn cho nhiều người cần xe vì cũng cùng một chiếc xe, tiền mướn trả hàng tháng thấp hơn tiền mua trả góp hàng tháng.

Khi hợp đồng mướn xe chấm dứt, quý vị có thể trả lại xe hay mua lại nó từ cửa hàng bán xe bằng cách trả thêm một số tiền hay đổi xe cho một hợp đồng mướn xe mới.

Hợp đồng mướn xe dài hạn thường cho người lái chạy khoảng 12,000 miles mỗi năm, dù một số hợp đồng cho chạy nhiều hay ít hơn. Mỗi mile chạy lố, quý vị sẽ trả khoảng 10 xu đến 25 xu cho mỗi mile.

QUÝ VỊ CÓ BIẾT? Nhiều công ty cho vay sẽ nhìn một cách ưu đãi vào đơn xin mượn tiền của quý vị hơn nếu quý vị chứng minh quý vị ở cùng một địa chỉ và làm cùng một công ty từ 6 tháng đến một năm, và quý vị có thể chứng minh nguồn lợi tức của mình qua hai hay ba cùi ngân phiếu tiền lương trả đều đặn.

Tặng Lại Tiền

Phần Thưởng Từ Cửa Hàng Bán Xe

Biết Cách Đặt Câu Hỏi

Khi kiếm mua xe hay mượn tiền mua xe, quý vị nhớ hỏi về:

Giá tổng cộng của chiếc xe là bao nhiêu

Có các phần thưởng giảm giá của cửa hàng bán xe (“dealer incentives”) không

Giá tiền xe cũ nếu muốn đổi lấy xe mới

Tiền mặt đặt cọc xe

Lãi xuất hàng năm

Có chơi trò tăng lãi xuất thêm lên không

Tiền trả nợ hàng tháng

Số tháng phải trả nợ cho đến khi trả hết nợ

Tổng số tiền phải trả trong suốt thời gian nợ

Lệ phí trả hết nợ trước thời hạn có thể tốn thêm tiền nếu quý vị quyết định tái mượn nợ mới không

Các lệ phí phụ trội như “giao xe” hay sang tên chủ quyền xe

Thuế mua bán xe

Nha Thanh Tra Mậu Dịch Liên Bang (FTC-Federal Trade Commission) khuyên người mua xe nào mượn tiền từ cửa hàng bán xe nên hỏi hợp đồng cho vay tiền đã được chấp thuận và hoàn tất hay chưa trước khi họ ký tên và lái xe đi. Nếu cửa hàng “dealer” nói họ vẫn đang xúc tiến giấy tờ cho vay, người mua đừng ký tên vội và giữ xe đang đi cho đến khi tiền mượn đã hoàn toàn được chấp thuận. Nếu không, quý vị có thể bị buộc phải trả lãi xuất cao hơn nếu quý vị muốn giữ chiếc xe mới mua. Hay nếu quý vị chẳng thể nào mượn được tiền, cửa hàng bán xe có thể lấy lại chiếc xe.

Tránh nạn dụ mua linh tinh “loan-packing”

Cửa hàng bán xe thường hay cố gắng bán đủ thứ linh tinh khi quý vị đang làm thủ tục mượn tiền mua xe. Nó bao gồm các bảo hiểm chống rỉ sét, hệ thống chống trộm, khắc số VIN, bảo hiểm tạm thời, bảo vệ bánh xe, và các bảo hiểm gia hạn khác. Một cách để dụ bán các thứ linh tinh này cho quý vị là cửa hàng bán xe nói quý vị chỉ phải trả thêm có vài dollars cho mỗi món, cộng vào trong số tiền nợ xe mỗi tháng. Nhưng họ không vạch ra cho khách hàng thấy nếu tính cả thời gian trả nợ, tổng số tiền trả thêm này quá nhiều so với giá của các món hàng linh tinh.

Chỉ mua cái gì quý vị thực sự cần, và tự hỏi món hàng còn hấp dẫn không nếu quý vị trả bằng tiền mặt ngay lúc đó. Nên nghĩ đến chuyện từ chối các lời chào mời này khi đang làm thủ tục mượn tiền mua xe và nếu quý vị thực sự muốn món hàng hay dịch vụ đó, nên đi đọ giá và mua nó lúc khác tại cửa hàng bán xe hay từ cửa hàng môi giới khác. Tương tự như vậy, nếu chiếc xe đã có sẵn các thứ quý vị không cần, quý vị yêu cầu “model” quý vị muốn.

Kiểm Tra Tín Dụng Của Quý Vị

Quá khứ sử dụng tín dụng của quý vị là yếu tố quan trọng nhất để biết quý vị có thể mượn được tiền mua xe hay không, và với lãi xuất nào. Nếu quý vị có tín dụng xấu, quý vị sẽ bị trả lãi xuất trung bình hàng năm (annual percentage rate -APR) cao hơn khi mượn tiền mua xe.

Đừng đọ giá hay mua xe trước khi quý vị xin được một bản báo cáo tín dụng. Các báo cáo sai lầm trong bản báo cáo tín dụng thường hay xảy ra và nếu kiểm tra trước, quý vị có thể yêu cầu sửa đổi các chi tiết sai lầm đó, vì thế nên bắt đầu tiến trình chuẩn bị cho thật tốt trước khi quý vị sẵn sàng đi mượn tiền.

Nếu biết trước nội dung bản cáo cáo tín dụng, quý vị sẽ có sự chuẩn bị để đề phòng trường hợp cửa hàng bán xe nói láo là tín dụng của quý vị xấu, do đó họ tự đặt ra một lãi xuất cao hơn cho quý vị.

Cứ cách 12 tháng, quý vị có thể yêu cầu được một bản báo cáo tín dụng miễn phí tại một hay ba cơ quan chính phụ trách bản báo cáo tín dụng. Xin viếng chúng tôi để yêu cầu. Nếu đã nhận được bản báo cáo tín dụng miễn phí của năm đó, quý vị có thể trả tiền mua thêm trực tiếp bản báo cáo tín dụng tại cả ba cơ quan qua Equifax, giá khoảng $30. Tại trang chúng tôi quý vị có thể mua cả ba bản báo cáo tín dụng và ba điểm tín dụng với giá khoảng $60 (www.myfico.com/Products/FICO-Score-3-Report-View/).

Quá khứ tín dụng của quý vị có thể bị ảnh hưởng do hay thay đổi chỗ ở, việc làm có cố định và việc làm trong quá khứ có dễ kiểm tra hay không, và thời gian gần đây quý vị đã nộp đơn xin bao nhiêu thẻ tín dụng. Nếu quý vị chưa từng mượn tiền mua xe, hay nếu số tiền quý vị đang nợ khá cao thì dù điểm tín dụng tốt, quý vị vẫn có thể bị tính lãi xuất cao.

QUÝ VỊ CÓ BIẾT? Nhiều người không biết họ đủ điều kiện để gia nhập một ngân hàng công đoàn. Ngân hàng công đoàn là cơ quan vô vụ lợi được thành lập để tạo một nơi an toàn, thuận tiện cho các thành viên tiết kiệm tiền và mượn tiền với lãi xuất phải chăng. Nếu muốn biết quý vịcó đủ điều kiện gia nhập ngân hàng công đoàn, xin viếng trang www.aSmarterChoice.org.

Tái Mượn Nợ Mới

Chỉ vì quý vị phải trả 16% lãi xuất nợ xe không có nghĩa quý vị không thể kiếm một hợp đồng nào khác tốt hơn. Hầu hết tiền nợ xe có thể trang trải qua tái mượn nợ mới nhưng không bị cộng thêm nhiều chi phí và quý vị sẽ ngạc nhiên khi thấy số tiền quý vị tiết kiệm được qua tái mượn nợ mới. Trước khi muốn tái mượn nợ, hỏi xem quý vị có phải trả tiền phạt nếu trả hết nợ trước thời hạn hay không. Khi so sánh các công ty cho vay mới, quý vị nên hỏi họ có các lệ phí không cho biết lúc ban đầu (hidden fee) hay lệ phí cứu xét đơn trước khi quý vị điền đơn mượn tiền. Quý vị sẽ phải trả lệ phí sang tên xe vì trong thời gian mượn nợ mới quý vị sẽ thay thế tên của công ty cho vay cũ bằng công ty cho vay mới trên giấy chủ quyền xe.

Tránh Gặp Rắc Rối và Cách Giải Quyết

Trong một số tiểu bang, công ty cho vay có thể thâu hồi xe của quý vị mà họ không cần phải kiện quý vị ra toà nếu quý vị không trả nợ. Nếu kẹt tiền, quý vị nên đặt ưu tiên các chi tiêu để tránh bị thiếu hụt. Nếu quý vị nghĩ mình sẽ không trả được nợ, nói với công ty cho vay. Họ sẽ rất muốn giải quyết cùng quý vị nếu quý vị thẳng thắn với họ về tình trạng tài chánh của quý vị và tiếp tục liên lạc với họ trong lúc quý vị đang cố gắng chấn chỉnh lại khả năng tài chánh của mình.

Nếu quý vị nghĩ mình đã bị đối xử bất công bởi công ty cho vay tiền, xin liên lạc với văn phòng Consumer Financial Protection Bureau (CFFB) tại số điện thoại 855-411-2372 hay www.consumerfinance.gov/complaint/.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Gravity: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!