Đề Xuất 6/2023 # Nguyễn Ái Quốc Và Luận Cương Của Lênin Là Nhịp Cầu Đưa Việt Nam Theo Dòng Thời Đại # Top 7 Like | Sieuphampanorama.com

Đề Xuất 6/2023 # Nguyễn Ái Quốc Và Luận Cương Của Lênin Là Nhịp Cầu Đưa Việt Nam Theo Dòng Thời Đại # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nguyễn Ái Quốc Và Luận Cương Của Lênin Là Nhịp Cầu Đưa Việt Nam Theo Dòng Thời Đại mới nhất trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. VỚI VIỆC TÌM RA CHÂN LÝ THỜI ĐẠI, NGUYỄN ÁI QUỐC LÀ CON NGƯỜI ĐƯỢC LỊCH SỬ LỰA CHỌN ĐỂ TRỞ THÀNH ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Ở THẾ KỶ XX

Nguyễn Ái Quốc đã được những người bạn Pháp trao cho tờ báo Nhân đạo (L’Humanité) – Cơ quan ngôn luận của Đảng Xã hội Pháp, số ra ngày 16 và 17-7-1920 đăng Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin (thường được gọi tắt là Luận cương của Lênin). Tưởng chừng là một sự ngẫu nhiên, nhưng đó thực sự là lẽ tất yếu lịch sử.

Tính tất yếu được nhen nhóm bởi chủ nghĩa yêu nước chân chính, truyền thống gia đình, truyền thống quê hương và truyền thống dân tộc là những dòng hợp lưu bồi đắp nên lý tưởng cách mạng trong con người Nguyễn Tất Thành – Văn Ba – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Chân lý thời đại chỉ có thể đến với những ai có sự lựa chọn đúng lẽ sống vì nước, vì dân; dám đối mặt và vượt lên phong ba bão táp thời đại; nhạy bén với diễn biến lịch sử, lăn xả cải biến lịch sử.

Tuyên ngôn Đảng Cộng sản của Các Mác đã mở ra hướng đi mới cho cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc. Luận cương của Lênin cụ thể hóa con đường giải phóng dân tộc cho các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam.

Nguyễn Ái Quốc là nhịp cầu lịch sử đón nhận, tiếp biến ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam để góp phần phác họa lịch sử thế giới ở thế kỷ XX: Lịch sử của phong trào giải phóng dân tộc thoát khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân, đế quốc trên phạm vi toàn thế giới, mà Việt Nam là một trong những điểm sáng nhất sau ngọn đuốc Cách mạng Tháng Mười Nga.

2. NGUYỄN ÁI QUỐC ĐÃ ĐỊNH VỊ ĐÚNG NHỮNG GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG VĨ ĐẠI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC -LÊNIN, ĐÃ ĐƯỢC LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM KIỂM CHỨNG

Ngay khi tiếp cận Luận cương của Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định đó là học thuyết chân chính nhất, cách mạng nhất, phù hợp nhất với bối cảnh lịch sử của Việt Nam. Như vậy, cách mạng Việt Nam ngay từ đầu đã tiếp cận trực tiếp chủ nghĩa Mác – Lênin, tránh được sự hỗn dung và xung đột gay gắt giữa các luồng tư tưởng trái chiều.

Trong “Đường kách mệnh” (xuất bản năm 1927) cũng như các văn kiện do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo và thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng năm 1930, những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin đã được định vị một cách chắc chắn, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam, làm kim chỉ nam cho sự hoạch định cương lĩnh, đường lối cách mạng đúng đắn suốt 89 năm qua. Những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin được Nguyễn Ái Quốc chỉ rõ là:

– Cách mạng Việt Nam là cuộc cách mạng vô sản, trước hết làm cách mạng dân tộc, dân chủ rồi tiến tới cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ thực dân Pháp, phong kiến tay sai; mang lại quyền làm chủ nhà máy, xí nghiệp cho giai cấp công nhân, thực hiện người cày có ruộng. Đây là tư tưởng cách mạng triệt để, có lộ trình phù hợp; được Nguyễn Ái Quốc tổng kết thực tiễn các cuộc cách mạng dân chủ tư sản của Anh, Mỹ, Pháp và vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cách mạng nước ta.

Trải qua 89 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, có lúc vận mệnh của Đảng, của dân tộc rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng nhờ kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng đã đưa cách mạng đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác.

3. TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH LÀ HIỆN THÂN NHỮNG GIÁ TRỊ CAO ĐẸP, VĨNH HẰNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC -LÊNIN, MÃI SOI SÁNG CON ĐƯỜNG ĐI TỚI THẮNG LỢI CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM

Xuất phát điểm ra đi tìm đường cứu nước, cũng như trong quá trình hoạt động sôi nổi trong phong trào cộng sản quốc tế, kể cả khi đã trở thành lãnh tụ tối cao của dân tộc Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh chưa bao giờ có ý định trở thành một nhà tư tưởng. Song, chính nhờ có sự tích lũy vốn hiểu biết từ trải nghiệm cuộc sống có ích với nước, với dân, Người đã trở thành một ngọn hải đăng về tư tưởng giữa dông tố thời đại.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự tiếp thu, chọn lọc những giá trị tư tưởng nhân bản, nhân văn của dân tộc và thế giới. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự thể hiện lòng yêu nước, thương nòi, đức bao dung, sống hiến dâng cho Tổ quốc và đồng bào. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tầm trí tuệ cao xa; nhận thức đúng trong thực tại, tính toán đúng cho tương lai; đặt lợi ích dân tộc và lợi ích nhân dân lên trên hết, nhưng không bó hẹp trong chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Tư tưởng Hồ Chí Minh được toát lên từ lời nói, cử chỉ, hành động, lối sống, đạo đức cách mạng, luôn thống nhất ở “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh là biểu tượng cho giá trị văn hóa; yêu thương, quý trọng con người; thức tỉnh và bồi đắp lương tri. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa một dân tộc nô lệ giành được độc lập; định vị trên bản đồ thế giới với một bản sắc chính trị, văn hóa. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc đi từ cuộc trường chinh này đến cuộc trường chinh khác, để chứng minh chân lý bất hủ: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Truyền thống dân tộc, tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại cùng cuộc đời cách mạng đã đưa Nguyễn Ái Quốc đến trực tiếp với chủ nghĩa Mác – Lênin. Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng mà Hồ Chí Minh để lại cho muôn đời sau là kho báu tư tưởng vô giá của Người.

Đảng ta, nhờ biết kiên định nền tảng tư tưởng nêu trên mà xứng đáng là người đại diện duy nhất cho lợi ích dân tộc; mang lại quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân; đóng góp xứng đáng vào sự tiến bộ chung của nhân loại.

Hiện nay, trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, núp bóng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, sắc tộc, tôn giáo, hòng hạ bệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; như trước đây từng có những trào lưu tư tưởng phi Mácxít, xét lại. Kẻ thù của cách mạng nước ta lúc này, ngoài các thế lực phản động, các phần tử cơ hội chính trị, còn có một bộ phận những người đứng trong hàng ngũ của Đảng, song lại suy thoái tư tưởng chính trị, xuống cấp đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực chất, đó là sự rời bỏ lý tưởng cộng sản, từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thiêu rụi thành quả cách mạng mà Đảng lãnh đạo nhân dân ta suốt 89 năm qua. Niềm tin của nhân dân với Đảng vẫn là thành trì bảo đảm sự sống còn của Đảng, nhưng nếu không bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng thì niềm tin cũng sẽ bị xói mòn và sụp đổ.

Trong Di chúc thiêng liêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Thực hiện Di chúc của Người, trong suốt 50 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã luôn giương cao ngọn cờ bách chiến, bách thắng mà Người trao truyền, nhờ vậy mà giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đổi mới đất nước.

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là nhằm làm cho Đảng ta ngày càng trở thành hiện thân của giá trị đạo đức, văn minh. Nghị quyết số 35-NQ/TƯ của Bộ Chính trị ban hành ngày 22-10-2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” cũng chính là sự tiếp tục cụ thể hóa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình hình mới, yêu cầu mới của cách mạng Việt Nam. Đưa Nghị quyết này vào cuộc sống là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vì còn nền tảng tư tưởng của Đảng thì chắc chắn còn Đảng, còn chế độ./.

Yêu Sách 8 Điểm Của Nguyễn Ái Quốc – Danghochiminh.com

Lời giới thiệu Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson cũng tham dự Hội nghị này. Khi đó, Tổng thống Mỹ Wilson rất nổi tiếng với bản Tuyên bố 14 điểm công bố năm 1918, trong đó tại Điểm số 14, Tuyên bố này nêu rõ như sau: “Thành lập Liên minh các dân tộc ( Liên Hiệp quốc UN ngày nay) để đảm bảo độc lập cho tất cả các dân tộc trên thế giới, dù lớn, dù nhỏ- (14. The formation of a League of Nations to guarantee independence for all countries, large and small“). Khi đó các dân tộc thuộc địa như nước Việt Nam ta rất hi vọng ở Tuyên bố 14 Điểm này. Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp khi đó gồm có anh Nguyễn Ái Quốc, cụ Phan Chu Trinh, Luật sư Phan Văn Tường,,,đã soạn thảo bản Yêu sách 8 điểm để gửi đến Hội nghị Versailles này, và đặc biệt, gửi đến Ngài Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson, với hi vọng Ngài Tổng thống Wilson và các vị nguyên thủ quốc gia sẽ có ý kiến với Chính phủ Pháp để thực hiện Yêu sách 8 điểm của nhân dân An Nam, và thực hiện Tuyên bố 14 điểm của Tổng thống Wilson. Anh Nguyễn Ái Quốc là người thay mặt nhóm yêu nước ký vào thư, và ký vào bản Yêu sách 8 điểm.

Vì sao đến nay Tự do báo chí, Tự do tư tưởng,,,vẫn chưa được thực hiện ở nước Việt Nam ta? ************** “Từ ngày đồng minh thắng trận, tất cả các dân tộc bị lệ thuộc đều chứa chan hi vọng rằng theo những lời cam kết chính thức và trịnh trọng mà các cường quốc Đồng minh đã tuyên bố với toàn thế giới, trong cuộc đấu tranh của Văn minh chống Dã man, thì tiền đồ một thời đại công lý và chính nghĩa nhất định là phải đến với họ. Trong khi chờ cho nguyên tắc dân tộc sẽ từ lĩnh vực lý tưởng chuyển vào lĩnh vực hiện thực, do chỗ quyền tự quyết thiêng liêng của các dân tộc được thừa nhận thật sự, nhân dân nước An Nam trước kia, nay là xứ Đông-Pháp, xin trình với các quí vị Chính phủ trong Đồng minh nói chung, và với Chính phủ Pháp đáng kính nói riêng, những yêu sách khiêm tốn sau đây: 1- Tổng ân xá cho tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị; 2- Cải cách nền pháp lý ở Đông dương bằng cách cho người bản xứ cũng được quyền hưởng những đảm bảo về mặt luật pháp như người Châu Âu; xóa bỏ hoàn toàn các tòa án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam; 3- Tự do báo chí và tự do ngôn luận; 4- Tự do lập hội và hội họp; 5- Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương; 6- Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ’; 7- Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật; 8- Đoàn đại biểu thường trực của người bản xứ, do người bản xứ bầu ra, tại Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được những nguyện vọng của người bản xứ. Khi nhân dân An Nam nhắc đến sự “bảo hộ” của nhân dân Pháp, thì không lấy thế làm hổ nhục chút nào, mà trái lại, còn lấy làm vinh dự: vì nhân dân An Nam biết rằng nhân dân Pháp đại biểu cho tự do và công lý, và không bao giờ từ bỏ lý tưởng cao cả của mình , là tình bác ái toàn thế giới. Vì thế, nghe theo tiếng nói của những người bị áp bức, là nhân dân Pháp sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình đối với nước Pháp và đối với nhân loại. Thay mặt cho Nhóm những người yêu nước An Nam NGUYỄN ÁI QUỐC *Tài liệu tiếng Pháp, bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh.”

Bản tiếng Anh:

To his Excellency, the Secretary of State of the Republic of the United States, Delegate to the Peace Conference (Mr. Robert Lansing) Excellency, We take the liberty of submitting to you the accompanying memorandum setting forth the claims of the Annamite people on the occasion of the Allied victory. We count on your kindness to honor our appeal by your support whenever the opportunity arises. We beg your Excellency graciously to accept the expression of our profound respect. Since the victory of the allies, all subject peoples are frantic with hope at the prospect of an era of right and justice which should begin for them by virtue of the formal and solemn engagements, made before the whole world by the various powers and the entente in the struggle of civilization against barbarism. While waiting for the principle of national self-determination to pass from ideal to reality through the effective recognition of the sacred right of all peoples to decide their own destiny, the inhabitants of the ancient Empire of Annam, at the present time French Indochina, present to the noble Governments of the entente in general and the honorable French Government the following humble claims: 1) General amnesty for all native people who have been condemned for political activity. 2) Reform of the Indochinese justice system by granting to the native population the same judicial guarantees as the Europeans have and the total suppression of the special courts which are the instruments of terrorization and oppression against the most responsible elements of the Annamite people. 3) Freedom of Press. 4) Freedom to associate freely. 5) Freedom to emigrate and to travel abroad. 6) Freedom of education, and creation in every province of technical and professional schools for the native population. 7) Replacement of the regime of arbitrary decrees by a regime of law. 8) A permanent delegation of native people elected to attend the French parliament in order to keep the latter informed of their needs. For the Group of Annamite Patriots [Signed] Nguyen Ai Quoc 56, rue Monsieur le Prince-Paris”

Ảnh dưới là mặt tiền Lâu dài Versailles, nơi anh Nguyễn Ái Quốc gửi Yêu sách 8 điểm năm 1919.

Thảo Luận:mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Lượt xem trang hàng ngày của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Câu: Đây cũng được xem là tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam,[1] tập hợp các đoàn thể không trực thuộc Đảng.

Nguồn này được chứ ?

Trích dẫn từ trang RFA:

“Đại Đoàn Kết, tờ báo của Mặt Trận Tổ Quốc VN, một tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng Sản. Mặt Trận tổ Quốc về lý thuyết được lập ra như một nơi tập hợp các nhân sĩ trí thức, đại diện tôn giáo các thành phần trong xã hội bên ngoài đảng cộng sản.

Trong thời gian dài dư luận ít quan tâm tới sự hiện diện của Mặt Trận Tổ Quốc vì tổ chức này chỉ có tính cách tượng trưng, không có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị một đảng ở VN.

Những năm gần đây trong xu thế mới, vị thế của Quốc Hội cũng được nâng cấp và nhiều tiếng nói phê bình đã được công luận chú ý hơn. “

Quy tắc số 3:

Đối với những thông tin đặc biệt quan trọng đang có tranh chấp về tính chính xác khách quan, nếu một bên dẫn được ít nhất 2 (hai) nguồn hàn lâm đề cập đến, thông tin đó có thể được chấp nhận là có độ chính xác cao, trừ trường hợp bên còn lại cung cấp được bằng chứng là thông tin đã bị suy diễn, mạo nguồn hoặc được dẫn thông tin từ nguồn còn lại.

Quy tắc 3 vận dụng trong trường hợp có tranh chấp về độ chính xác của thông tin. Nếu thông tin đó được 2 bên thừa nhận là chính xác thì có thể chỉ cần 1 nguồn, thậm chí được hiểu theo nghĩa phổ biến mà không cần nguồn, như thế không xử dụng đến quy tắc 3.

Nếu đã phải áp dụng quy tắc 3, để đề phòng những tranh cãi bất tận, thì khi một bên đã cung cấp được từ 2 nguồn hàn lâm cho thông tin, và bên còn lại không chứng minh được là thông tin đã bị suy diễn, mạo nguồn hoặc được dẫn thông tin từ nguồn còn lại, thì thông tin được xem là chính xác, bất chấp bên phản đối vẫn đặt nghi vấn về thông tin đó.

Thêm 1 nguồn nữa cho đủ 2 nguồn.

Đây là đoạn đang có tranh chấp, chuyển bị thành lùi sửa liên miên, vì vậy tôi dời vào đây để 2 bên nói chuyện theo quy trình.

Đây cũng được xem là tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam, tập hợp các cá nhân, đoàn thể không thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam.[1][2]

Quay lại trang “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Đạo Đức, Lối Sống Sinh Viên Việt Nam Thời Đại Mới

Sinh viên hiện nay năng động, thực tế hơn, tự chủ, bộc lộ rõ cá tính, quan niệm đạo đức của sinh viên hiện nay ít bị ràng buộc bởi dư luận hơn so với các thế hệ sinh viên trước.

Tuy nhiên, một bộ phận sinh viên thực dụng trong quan niệm đạo đức và hành vi ứng xử, muốn thể hiện vai trò cá nhân và đề cao các giá trị vật chất hơn những giá trị tinh thần; một số sinh viên có thái độ thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm đạo đức đến bản thân, gia đình, xã hội; xa rời các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, sống buông thả, tự đặt mình ra khỏi những nguyên tắc, có lối hành xử bạo lực phi nhân tính, lười học tập, lười lao động…

Sinh viên Phạm Chí Công, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh cho rằng, chưa bao giờ vấn đề đạo đức, lối sống trong sinh viên dính vào các tệ nạn xã hội có nhiều nhức nhối như hiện nay. Bạn Công dẫn chứng, nếu tìm kiếm trên mạng Internet với từ khóa sinh viên đánh nhau cho ngay ra 7 triệu kết quả; sinh viên giết người 2 triệu kết quả …

Bạn Công kiến nghị, tổ chức Đoàn, Hội cần phối hợp cùng nhà trường để giảng dạy các môn học về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các hình thức thiết thực hiệu quả hơn; tổ chức tọa đàm, hội thảo cho các bạn sinh viên mới biết về các cạm bẫy, rủi ro trong xã hội, trong khi ngồi nghề nhà trường; tổ chức buổi thăm quan căn cứ cách mạng, bảo tàng để góp phần trau dồi thêm lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho sinh viên…

Để hình thành thói quen, ý thức cho sinh viên, đồng chí Phạm Kiều Hưng, Phó chủ tịch Hội sinh viên TP Hồ Chí Minh cho rằng, cần thực hiện nhiều dự án tuyên truyền những đạo đức tốt đẹp cho sinh viên. Đồng chí Hưng cho biết, ở TP Hồ Chí Minh, một số nơi đặt máy chiếu màn hình rộng để tuyên truyền các hình ảnh về văn hóa xếp hàng, không hút thuốc lá, xả rác không đúng quy định… trong sinh viên đã góp phần cho nhiều sinh viên nâng cao nhận thức và thực hiện một cách văn minh, lịch sự.

Chia sẻ về các trào lưu văn hóa mới ảnh hưởng tới văn hóa nước ta, đặc biệt là sinh viên, đồng chí Vũ Văn Hải – Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHQGHN cho rằng, các trào lưu hát đồng dao xuyên tạc; chụp ảnh quái đản, hotboy giả gái, chụp ảnh nude… đã ảnh hưởng một phần đến đối tượng sinh viên, một số các bạn a dua, đua đòi tìm hiểu và khám phá những trào lưu không tích cực… Để phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chống lại các trào lưu văn hóa mới không lành mạnh, đồng chí Hải kiến nghị, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cũng như tuyên truyền rộng rãi những nội dung tốt đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam..v.v.

Nói về hiện tượng nhiều sinh viên không chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, Lâm Tùng – sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, nguyên nhân là do các bạn không tham gia các chương trình, dự án hay tìm hiểu về pháp luật an toàn giao thông, bên cạnh đó các hoạt động vui chơi hay tuyên truyền cho sinh viên còn chưa được thiết thực… Lâm Tùng kiến nghị, để tuyên truyền cho các sinh viên chấp hành tốt pháp luật khi tham gia giao thông, điều đầu tiên cán bộ Hội phải có ý thức chấp hành trước, làm tấm gương để sinh viên, hội viên làm theo; từ đó tổ chức các hình thức tuyên truyền một cách thiết thực như tổ chức các giải thưởng, cuộc thi ảnh, clip về an toàn giao thông do chính các bạn sinh viên thực hiện…

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nguyễn Ái Quốc Và Luận Cương Của Lênin Là Nhịp Cầu Đưa Việt Nam Theo Dòng Thời Đại trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!