Đề Xuất 9/2022 ❤️ Tiểu Luận Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân, Lý Luận Và Thực Tiễn ❣️ Top Like | Sieuphampanorama.com

Đề Xuất 9/2022 ❤️ Tiểu Luận Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân, Lý Luận Và Thực Tiễn ❣️ Top Like

Xem 31,977

Cập nhật nội dung chi tiết về Tiểu Luận Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân, Lý Luận Và Thực Tiễn mới nhất ngày 26/09/2022 trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 31,977 lượt xem.

Giáo Án Xã Hội Chương Vii: Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Và Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa

Chuong 2 75 Tiet Tccn

Kinh Nghiệm Thực Tiễn Về Giai Cấp Công Nhân Việt Nam

Trac Nghiem Chu Nghia Xa Hoi Khoa Hoc

Chủ Nghĩ Xã Hội Khoa Học

I.Lời mở đầu Trong thời đại xã hội nào, những người lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những người công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những người giữ vai trò quyết định sáng tạo công cụ sản xuất, gía trị thặng dư và chính trị xã hội. Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác-Lênin đã nghiên cứu một cách toàn diện về các quy luật chính trị xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển của các hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa.Trong đó, chủ nghĩa xã hội khoa học đã tập chung nghiên cứu những nguyên tắc căn bản, những điều kiện, con đường, hình thức, phương pháp đấu tranh của giai cấp công nhân để thực hiện chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội. Từ vai trò to lớn của giai cấp công nhân, việc khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận lẫn thực tiễn. Trước sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên xô, nhiều người đã bộc lộ sự giao động và hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Bọn cơ hội xét lại và các thế lực chống cộng có cơ hội mới để phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn mới hiện nay, công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang diễn ra trên toàn thế giới, chủ nghĩa xã hội đang ở trong thời kỳ thoái trào, thời đại ngày nay vẫn đang là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới còn đang có nhiều biến động, và có nhiều tiêu cực thì vấn đề làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được đặt ra trở nên bức thiết hơn bao giờ hết, cả trên hai phương diện: lý luận và thực tiễn. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một phạm trù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học, do đó nó đã được C.Mác-Ph.Ăngghen và Lênin nghiên cứu và phát triển hết sức hoàn thiện trong trong quá trình phát triển của lịch sử thế giới. Xét trên phương diện lịch sử, những nhận định và lý luận của các ông về giai cấp công nhân có tác dụng to lớn và đúng đắn.Còn đối với nước ta, vấn đề trên được Đảng ta rất chú trọng. Vì thế, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉ thể hiện rõ trong các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc, mà đây còn là một trong những đề tài nghiên cứu khoa học của nhiều nhà lý luận, nhà nghiên cứu lịch sử, và của nhiều thế hệ công nhân, sinh viên. Sự tác động của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉ ảnh hưởng tới sự chuyển biến của lịch sử thế giới là thay đổi từ hình thái kinh tế này sang hình thái kinh tế khác, thay đổi từ chế độ kinh tế này sang chế độ kinh tế khác,mà còn làm thay đổi tình hình kinh tế chính trị xã hội trên toàn thế giới, nó tác động tới quá trình sản xuất cụ thể, tới bộ mặt phát triển của thế giới. Như vậy, vấn đề đặt ra là: sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì? Nội dung, điều kiện khách quan quy định là gì? Trên phương diện lý luận và thực tiễn, nó được thể hiện ra sao? Và để củng cố và tăng cường sự lãnh đạo của giai cấp công nhân cần phải tiến hành những biện pháp gì? II.Nội Dung: 1.Khái niệm giai cấp công nhân, sứ mệnh lịch sử của một giai cấp: Theo em được hiểu thì giai cấp công nhân là giai cấp của những người lao động hoạt động sản xuất trong các ngành công nghiệp thuộc các trình độ kĩ thuật khác nhau, mà địa vị kinh tế xã hội của họ phụ thuộc vào chế độ xã hội đương thời, ở các nước tư bản. Họ là những người về cơ bản không có tư liệu sản xuất phải làm thuê cho giai cấp tư sản và bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư ở các nước XHCN. Trước hết ta cần nắm rõ khái niệm giai cấp công nhân. Trong CNXH, họ là những người đã cùng nhân dân lao động làm chủ những tư liệu sản xuất chủ yếu và cùng nhau hợp tác lao động cho mình. Khái niệm: công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với sự hình thành của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao; là lực lượng sản xuất cơ bản,tiên tiến,trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào qua trình sản xuất,tái sản xuất ra của cải vật chất và cái tạo các mối quan hệ xã hội: là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 2. Nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: 2.1. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: Nói một cách khái quát, nội dung và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh. Ph.Ăngghen viết: “Thực hiện sự nghiệp giải phóng thế giới ấy đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đại”. V.I.Lênin cũng chỉ rõ: ” Điểm chủ yếu trong học thuyết của Mác là ở chỗ nó làm sáng rõ vai trò lịch sử thế giới của giai cấp vô sản là người xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa”. Ở nước ta, giai cấp công nhân trước hết phải làm cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phải lãnh đạo cuộc cách mạng đó thông qua đội tiên phong của mình là Đảng Cộng sản Việt Nam, đấu tranh giành chính quyền, thiết lập nền chuyên chính dân chủ nhân dân. Trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân từng bước lãnh đạo nhân dân lao động xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, không có người bóc lột người, giải phóng nhân dân lao động khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, bất công. Như vậy thực chất sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất khác với việc thay thế chế độ tư hữu này bằng chế độ tư hữu khác, và tính triệt để cách mạng trong việc thực hiện sứ mệnh đó là giải phóng giai cấp cùng với quá trình giải phóng dân tộc và nhân loại. Giai cấp này chỉ hoàn thành sứ mệnh khi xây dựng thành công giai đoạn cao trào của hình thành kinh tế xã hội CSCN là xã hội CSCN văn minh. 2.2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: Nền sản xuất công nghiệp ngày càng hiện đại đã khách quan tạo ra giai cấp công nhân, họ vốn có đặc điểm: Đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến,có lợi ích cơ bản đối lập với lợi ích của giai cấp tư sản, có tinh thần cách mạng triệt để, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có hệ tư tưởng riêng.Do đó, không một giai cấp hay tầng lớp nào có được đặc điểm như giai cấp công nhân “Giai cấp công nhân là sản phẩm của đại công nghiệp”. Qua sự phát triển nền sản xuất công nghiệp, giai cấp công nhân được trang bị nhiều kiến thức mới về văn hoá cơ bản, khoa học công nghệ… và đó cũng là yêu cầu khách quan đối với giai cấp công nhân. . Nền sản xuất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hoá, quốc hoá ngày càng cao thì giai cấp công nhân càng được thêm lực lượng(cả về số lượng lẫn chất lượng).Do các giai cấp, các tầng lớp xã hội ngày càng được lôi cuốn, tham gia các quá trình sản xuất công nghiệp hiện đại và nhiều hoạt động chính trị xã hội khác, họ cũng vươn lên làm chủ sản xuất, làm chủ xã hội là một xu thế khách quan của lịch sử. Trong CNTB có mâu thuẫn cơ bản đã hình thành một cách khách quan, gồm hai mặt: + Mặt kinh tế: vấn đề đặt ra là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất ngày càng xã hội hoá cao với chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất.Giai cấp công nhân,con đẻ của nền sản xuất công nghiệp hiện đại,được rèn luyện trong nền sản xuất công nghiệp tiến bộ, đoàn kết và tổ chức lại thành một lực lượng xã hội hùng mạnh. Bị giai cấp tư sản áp bức, bóc lột nặng nề, họ là giai cấp trực tiếp đối kháng với giai cấp tư sản, và xét về bản chất họ là giai cấp cách mạng triệt để nhất chống lại chế độ áp bức, bóc lột tư bản chủ nghĩa. Điều kiện sinh hoạt khách quan của họ quy định rằng,họ chỉ có thể tự giải phóng bằng cách giải phóng toàn xã hội khỏi chế độ TBCN. + Mặt chính trị-xã hội: là mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản Cả hai mặt của mâu thuẫn cơ bản này không thể được giải quyết triệt để trong khuôn khổ CNTB, tất yếu dẫn đến cách mạng XHCN do giai cấp công nhân lãnh đạo vào tổ chức. Đó là sự quy định khách quan cho sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Các giai cấp tầng lớp khác trong xã hội có lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của giai cấp công nhân như trí thức, nông dân… sẽ là lực lượng tham gia vào cuộc cách mạng XHCN, còn giai cấp lãnh đạo cuộc cách mạng tất yếu này phải là giai cấp công nhân. Do mâu thuẫn cơ bản trong CNTB là mâu thuẫn giai cấp công nhân và giai cấp tư sản, cuộc cách mạng này do giai cấp công nhân lãnh đạo nhằm mục tiêu cao cả là lật đổ giai cấp tư sản, giải phóng giai cấp công nhân, giai cấp khác trong xã hội và giải phóng con người. Vậy giai cấp tiên tiến là do tính chất lao động của nền sản xuất Đại công nghiệp mà giai cấp công nhân đã dần dần trở thành giai cấp trung tâm, một bộ phận quan trọng nhất của lực lượng sản xuất của nền sản xuất TBCN, vậy đây có phải là lực lượng quyết định, phá vỡ quan hệ sản xuất hay không? Đây là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo toàn xã hội xây dựng thành công phương thức sản xuất mới cao hơn phương thức sản xuất TBCN.Là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất: Bởi vì trong cuộc đấu tranh chống lại giai cấo tư sản họ không có gì để mất ngoài sự nghèo đói, nhưng thắng lợi họ sẽ được cả thế giới. Công nhân là giai cấp có tinh thần đoàn kết có ý thức tổ chức kỷ luật. Do được rèn luyện trong nền sản xuất Đại công nghiệp nên giai cấp công nhân có sẵn tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật trong sản xuất. Công nhân là giai cấp có tinh thần quốc tế vô sản: Do tính chất của sản xuất mà giai cấp công nhân có khả năng và điều kiện để tíếp thu của CNXH khoa học,giác ngộ sứ mệnh lịch sử của giai cấp mình,cũng như đoàn kết thống nhất giai cấp,đoàn kết với tầng lớp lao động khác ở phạm vi quốc tế theo chủ nghĩa quốc tế vô sản. Lịch sử đã chứng minh những kết luận của Mac-Anghen,và Lenin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là hoàn toàn đúng về lý luận cũng như thực tiễn.Tuy nhiên, cuộc đấu tranh của giai cấp công nhânh hiện nay đang đứng trước cam go,thử thách nặng nề nhưng xét toàn cảnh của sự phát triển kinh tế GCCN vẫn là lực lượng chuẩn bị những tiền đề khách quan cho việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình dù trải qua những thăng trầm,quanh co nhưng nó vẫn tiếp tục diễn ra theo quy luật khách quan.Hiện nay ở các nước tư bản phát triển, đời sống của một bộ phận công nhân được cải thiện nhưng vẫn tồn tại sự bất công, bất bình đẳng trong thu nhập giai câp tư sản với quấn chúng lao dộng.Dù đã cố gắng tìm cách thích nghi và có biện pháp xoa dịu nhưng giai cấp TB không khắc phục những cổ hủ của nó.Và thực tế cuộc đấu tranh GCCN diễn ra ở các nước TB dưới nhiều hình thức phong phú với nội dung khác nhau.Từ sự phân tích địa vị kinh tế-xã hội, đặc điểm chính trị-xã hội của giai cấp công nhân cũng như của các giai cấp và tầng lớp trung gian có thể kết luận: chỉ có duy nhất giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội cộng sản chủ nghĩa trên toàn thế giới.Vì vậy cùng với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa phải xây dựng giai cấp công nhân phát triển theo số lượng giác ngộ về chính trị,có bản lĩnh chính trị vững vàng có khả năng tiếp thu sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt năng suất hiệu quả cao làm tròn sứ mệnh của mình. 3.Những nhân tố chủ quan trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịnh sử của giai cấp công nhân: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được hình thành một cách khách quan nhưng để thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử đó phải có vai trò của những nhân tố chủ quan.Ngoài việc bản thân giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng thàng lập ra đảng cộng sản,sự lãnh đạo của đảng là nhân tố chủ quan quyết định nhất đảm bảo cho giai cấp công nhân có thể hoàn thanh sứ mệnh lịch sử của mình. Sau khi Liên Xô và các nuớc XHCN ở Đông âu sụp đổ.Các thế lực phản động đả kích chủ nghĩa Mac-Lênin phủ nhận sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân (GCCN) liệu đến ngày nay GCCN có còn tồn tại hay không? Để làm rõ điều này chúng ta cần căn cứ vào hai thuộc tính sau đây để nhận diện: Thứ nhất nói về nghề nghiệp: Mac & Ăng-ghen cho rằng công nhân là tất cả những người lao động trực tiếp hay gián tiếp có sử dụng công cụ lao động trong lĩnh vực sản xuất cộng nghiệp ngày càng hiện đại. Thứ hai nói về địa vị: công nhân là những người không có TLSX (tư lịêu sản xuất) phải làm thuê, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư Mac-Angghen gọi họ là giai cấp vô sản. Lấy hai tiêu chí trên để phân biệt và xác định rằng giai cấp công nhân ngày nay không hề bị biến mất mà trái lại ngày càng không ngừng phát triển về số lượng.Cụ thể theo tổ chức lao động quốc tế 1900,toàn TG có 80 triệu công nhân,sau tám năm đến 1998 tăng đến 800 triệu. Đối với giai cấp công nhân hiện nay mặc dù cơ cấu ngành nghề ở các nuớc tư bản dịch vụ chiếm 50-70% sản xuất đã được tự động hoá với một trình rất cao,nhưng trong lao động kể cả trực tiếp hay gián tiếp ngừơi lao động điều phải sử dụng công cụ lao động của cộng nghiệp hiện đại và họ điều là những nguời không có tư liệu sản xuất.Do đó xét về địa vị xã hội họ vẫn là người làm thuê.nếu như trước kia người công nhân chỉ bán sức lao động cơ bắp là chủ yếu, thì ngày nay họ còn bán luôn cả sức lao động trí óc và đôi khi bán chất xám lại là điều chủ yếu.Trong xã hội ngày nay có phải cuộc sống của công nhân được trung lưu hóa?Để trả lời câu hỏi này chúng ta cần xét ở hai xã hội. Ở các nước tư bản, phần đông họ không càn là những người vô sản trần trụi với hai bàn tay trắng, một số có tư liệu sản xuất phụ mà họ có thể cùng gia đình làm thêm ở nhà để sản xuất một số công đoạn phụ cho nhà máy, xí nghiệp. Một số ít có cổ phần nhưng rất bé và bản thân họ cũng chỉ là những người lao động làm thuê. Và trên thực tế không phải người công nhân nào cũng có thể mua được cổ phần. Đối các nước XHCN sau khi giành được chính quyền họ trở thành giai cấp lãnh đạo,tư liệu sản xuất là của chung.Họ vẫn là giai cấp công nhân nhưng ko còn là vô sản như trước nữa.Như vậy về địa vị kinh tế xã hội của giai cấp công nhân ở các nước XHCN căn bản đã khác so với trước đây nhưng trong thời kì quá độ lên XHCN như ở nước ta hiện nay thì còn có một bộ phận công nhân làm thuê trong các doanh nghiệp tư nhân và họ vẫn là người bị bóc lột. Đối với GCCN chính đảng của mình là Đảng Cộng Sản,Đảng là bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp,là đại biểu trung thành với lợi ích và quyền lợi của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.Giữa Đảng vói GCCN có mối liên hệ hữu cơ không thể tách rời.Nhưng đảng viên ĐCS có thể không phải là giai cấp công nhân nhưng phải là người giác ngộ về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và đứng trên lập trường của GCCN. Đảng Cộng sản là Đảng của giai cấp công nhân, nhưng GCCN không phải là ĐCS;vì thế không thể lẫn lộn Đảng với giai cấp.Đảng đại diện cho quyền lợi của giai cấp và quyền lợi của cả dân tộc,vì vậy Đảng phải lôi cuốn các tầng lớp nhân dân lao động khác và cả dân tộc đứng lên hành động theo đường lối của Đảng nhằm hoàn thành sứ miệnh lịch sử của giai cấp,do đó bản thân sản giai cấp công nhân và mỗi người công nhân cần phải thường xuyên vươn lên để tự trưởng thành về tư tưởng,chính trị,lập trường cũng nhu trình độ văn hoá KHKT,tay nghề nhằm đáp ứng nền sản xuất công nghiệp hiện đại. Ngày nay,do tính quy định của sản xuất hiện đại,GCCN có một số biểu hiện mới: trình độ văn hóa – tay nghề cao hơn;một số công nhân đã có cả tư liệu sản xuất,cổ phiếu,đời sống một bộ phận được cải thiện v.v… Song những biểu hiện đó không làm thay đổi địa vị cơ bản của công nhân trong CNTB.Họ vẫn đang là lực lượng chủ yếu làm ra của cải cho xã hội và lợi nhuận cho các nhà tư bản;là lực lượng đối lập trực tiếp với GCTS, bị bóc lột nhiều nhất và khoảng cách về mức thu nhập giữa họ với giới chủ ngày càng lớn.Công nhân trong các nước tư bản phát triển được trí tuệ hóa,lao động bớt nặng nhọc hơn, có chút ít cổ phần trong doanh nghiệp… thì họ càng bị ràng buộc chặt chẽ hơn vào guồng máy sản xuất của tư bản,càng bị bóc lột nặng nề và tinh vi hơn.Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tỷ suất bóc lột giá trị thặng dư trung bình ở thế kỷ XIX là 20,thì hiện nay là 300,cá biệt có nơi, như tập đoàn Microsoft tỷ suất này lên tới 5000.Từ một chiều cạnh khác, hiện nay sự tăng lên lượng tri thức khoa học và văn hóa của công nhân lại cũng là một tiền đề quan trọng để giúp họ nhận thức và cải tạo xã hội. Họ đang phê phán CNTB và đến với CNXH như đến với cái đúng và do sự thôi thúc của lý trí chứ không chỉ do nghèo đói.Với tri thức và khả năng làm chủ công nghệ cao,với năng lực sáng tạo và ý thức về sứ mệnh,GCCN hiện đại đang có thêm điều kiện để tự giải phóng. Nhờ có những điều chỉnh lớn và tận dụng được thành tựu của cách mạng khoa học và công nghệ,đặc biệt là qua toàn cầu hóa kinh tế,CNTB đang còn khả năng tiếp tục kéo dài sự tồn tại nhưng không thể tránh được “định mệnh” mà Mác đã vạch ra từ sứ mệnh lịch sử thế giới của GCCN.Quá trình toàn cầu hoá kinh tế hiện nay là biểu hiện tập trung của xu thế xã hội hóa lực lượng sản xuất và cũng làm sâu sắc thêm mâu thuẫn cơ bản trong lòng CNTB.Nó khai triển mâu thuẫn cơ bản của phương thức sản xuất TBCN đến mọi ngõ ngách của thế giới qua những biểu hiện xã hội đa dạng.Đó là mâu thuẫn giữa GCCN hiện đại đang bị CNTB toàn cầu bóc lột giá trị thặng dư với một giai cấp tư sản “ngày càng trở nên là giai cấp thừa” trong sản xuất và phản động về chính trị;Đó là mâu thuẫn giữa các nước phát triển với các nước đang phát triển, hay “phương Bắc và phương Nam”, giữa “trung tâm và ngoại vi”…;là mâu thuẫn của lợi ích từng quốc gia-dân tộc với lợi ích của các tập đoàn tư bản;giữa những nước phát triển và đang phát triển; giữa chủ quyền quốc gia-dân tộc với xu thế đồng hóa cưỡng bức;giữa văn hoá dân tộc với cuộc xâm lăng bằng tư tưởng, lối sống của những nước đế quốc trong môi trường toàn cầu đang vận hành theo những cơ chế bất bình đẳng;Đó còn là mâu thuẫn giữa các nước tư bản xung quanh việc tranh giành vị trí,thế lực và ảnh hưởng thông qua việc chiếm lĩnh ưu thế về KH&CN, những nguồn tài nguyên… Nhìn chung từ thực tiễn hiện đại, nhu cầu có một toàn cầu hóa với chất lượng mới đang hiện rõ.Và, mầm mống của một phương thức sản xuất mới cũng đang lớn dần,chủ yếu là theo cách này.Sứ mệnh lịch sử thế giới của GCCN mang bản chất quốc tế và không hề xa lạ với những hiện tượng quốc tế phản ánh tiến bộ xã hội.Chủ động,tích cực hội nhập quá trình toàn cầu hóa kinh tế; tận dụng những thời cơ,tranh thủ ngoại lực từ quá trình toàn cầu hoá hiện nay và làm biến đổi nó theo hướng tích cực là một tiến trình hợp quy luật và là con đường để thực hiện sứ mệnh lịch sử thế giới của GCCN. 4. Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam hiện nay. GCCN Việt Nam có những đặc điểm chung của giai cấp công nhân: Là giai cấp tiên tiến, là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất, là giai cấp có tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật và có tinh thần quốc tế vô sản nhưng do hoàn cảnh lịch sử giai cấp công nhân Viêt Nam còn có những đặc điểm riêng như sau Ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc, bị ba tầng áp bức nặng nề ngay từ mới ra đời đã chịu ảnh hưởng của cách mạng Tháng 10 Nga, tiếp thu CN Mac-Lênin, không bị ảnh hưởng của các trào lưu tư tưởng tiểu tư sản, GCCN Viêt Nam từ khi có đảng lãnh đạo, đã nhanh chóng bước lên vũ đài chính trị với tư cách là một lực lượng chính trị độc lập với mục tiêu: Giải phóng dân tộc xây dựng thành công CHXH và CNCS ở Viêt Nam. GCCN khi sinh ra đã kế thừa truyền thống đấu tranh bất khuất chống giặc ngoại xâm của dân tộc, tinh thần đó lại được nhân lên gấp bội khi có sự lãnh đạo của Đảng Sinh ra và trưởng thành ở một nước phong kiến nửa thuôc địa, nông nghiệp lạc hậu nện hạn chế lớn nhất của giai cấp công nhân Viêt Nam là còn chịu ảnh hưởng tư tưởng nho giáo phong kiến, tác phong của nền sản xuất nhỏ tiểu nông, câu nệ với sách vở, xa rời quần chúng, thoát ly sản xuất, chúng ta đừng có ảo tưởng những tàn dư tâm lý sản xuất nhỏ ấy có thể một ngày, hai ngày bị quét sạch ra khỏi đời sống xã hội. GCCN Việt Nam hiện nay gồm người lao động chân tay, lao động trí óc, hoạt động sản xuất trong các ngành công nghiệp thuộc các Doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, khu vực tư nhân, hợp tác liên doanh với nước ngoài, họ đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến có tri thức. Họ là lực lương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, là hạt nhân vững chắc trong liên minh công nhân, nông dân trí thức. Nhược điểm của giai cấp công nhân Việt Nam: như số lượng còn ít, chưa được rèn luyện nhiều trong công nghiệp hiện đại, trình độ văn hoá và tay nghề còn thấp. Nhưng điều đó không thể là lý do để phủ nhận sứ mệnh lịch sử chủ nghĩa GCCN Viêt Nam. Xét về bản chất thì chưa thể có và không thể có tổ chức chính trị nào, giai cấp nào có thể thay thế được giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng một xã hội mới, trong đó nhân dân lao động được làm chủ, đất nước độc lập và phồn vinh xóa bỏ áp bức bất công, mọi người đều có điều kiện phấn đấu cho cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Sứ mệnh của GCCN Việt Nam là giải phóng dân tộc và phát triển đất nước theo định hướng XHCN; qua đó giải phóng giai cấp, giải phóng người lao động, xây dựng một “xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”… Hiện nay, để sớm đưa đất nước khỏi tình trang kém phát triển, nội dung trọng tâm là đẩy mạnh công nghiêp hóa, hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức và giữ vững định hướng XHCN. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã khẳng định đẩy mạnh công nghiêp hóa, hiện đại hóa hiện nay là “Rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức, coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Theo đó phát triển GCCN nước ta cả về số lượng và chất lượng, và tổ chức; nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp đổi mới. Phát triển GCCN cũng chính là phát triển, hoàn thiện chủ thể của sứ mệnh lịch sử hiện đại – cơ sở xã hội quan trọng nhất bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam cũng chỉ có thể thực hiện thắng lợi khi quyền lãnh đạo cách mạng của GCCN, thông qua vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, được giữ vững và không ngừng tăng cường; Nhà nước XHCN và chế độ dân chủ XHCN, quyền làm chủ của nhân dân lao động nước ta không ngừng được hoàn thiện và phát triển. Kết luận Qua bài tiểu luận có thể khẳng định rằng sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm chù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học. Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại nhất của chủ nghĩa Mac- Lênin Là lực lượng nòng cốt, chủ yếu và tiền phong của dân tộc, giai cấp công nhân ta có vinh dự và trách nhiệm nặng nề là nhân lên vận hội mới của dân tộc bằng đẩy nhanh hơn nữa nhịp độ phát triển nền công nghiệp và dịch vụ với năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, nhằm đáp ứng thoả mãn yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đặc biệt là đứng vững, là đi lên trong hội nhập kinh tế và cạnh tranh quyết liệt của thị trường thế giới, làm cơ sở cho tự chủ về kinh tế. Để giai cấp công nhân làm tròn sứ mệnh vẻ vang đó, cùng với tự học tập nâng cao kiến thức và năng lực nghề nghiệp, rèn luyện tác phong và kỷ luật công nghiệp, Đảng, Nhà nước và công đoàn cần làm tốt hơn nữa trách nhiệm đối với giai cấp công nhân Đó là việc làm và quyền làm việc của công nhân. Đảng và Nhà nước đã có chính sách đào tạo và đào tạo lại nghề cho công nhân, nhưng chưa đủ. Không thể vin vào “thất nghiệp là khó tránh khỏi trong cơ chế thị trường” để đẩy hàng loạt công nhân vào thất nghiệp không đáng có và cả không được phép. Hoặc không kiên quyết thay thế những người quản lý yếu kém để doanh nghiệp lụn bại, công nhân không việc làm. Cùng với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá phải xây dựng giai cấp công nhân phát triển về số lượng, giác ngộ về chính trị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng tiếp thu sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt năng suất hiệu quả cao, làm tròn sứ mệnhcủa mình. MỤC LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội – NXB Đại học Bách khoa Hà Nội 2. www.google.com.vn

Report Facebook Là Gì? Tất Cả Các Định Nghĩa Về Report Facebook

Tricks Facebook Là Gì? Những Khái Niệm Về Tricks Facebook Bạn Nên Biết

Tác Động Tích Cực Của Fta

Fta Là Gì? Nội Dung Và Các Loại Hình Của Hiệp Định Thương Mại Tự Do Fta

Khái Niệm Và Quan Điểm Trong Thu Hút Vốn Fdi Vào Địa Phương

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tiểu Luận Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân, Lý Luận Và Thực Tiễn trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2447 / Xu hướng 2537 / Tổng 2627 thumb
🌟 Home
🌟 Top