Top 7 # Xem Nhiều Nhất App Zoom Là Gì Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Sieuphampanorama.com

So Sánh Zoom Desktop Client Và Zoom Mobile App

Tính năng

Desktop (Windows/macOS)

Mobile (Android/iOS)

Start or join meeting

(Bắt đầu và tham gia cuộc họp)

Join a meeting without signing in

(Tham gia cuộc họp mà không cần đăng nhập)

Sign in using Zoom account, Google, Facebook, or SSO.

(Đăng nhập bằng tài khoản Zoom account, Google, Facebook hoặc SSO)

Start an instant meeting.

(Bắt đầu cuộc họp ngay lập tức)

Join a meeting that is in progress.

(Tham gia một cuộc họp đang diễn ra)

Schedule a one-time or recurring meetings

(Lên lịch một cuộc họp một lần hoặc định kỳ)

Share your screen in a Zoom Room by entering in the sharing key or meeting ID.

(Chia sẻ màn hình của bạn trong phòng họp Zoom Room bằng cách nhập khóa chia sẻ – Sharing key – hoặc ID cuộc họp – Meeting ID.)

Display upcoming meetings

(Hiển thị các cuộc họp sắp tới)

Display synced calendar events (if you added a third-party calendar service)

(Hiển thị các sự kiện lịch công việc được đồng bộ hóa (nếu bạn đã thêm dịch vụ lịch của bên thứ ba))

View, edit, start, or delete your scheduled Zoom meetings

(Xem, chỉnh sửa, bắt đầu hoặc xóa các cuộc họp Zoom meetings theo lịch trình làm việc của bạn)

In-meeting controls (attendees and hosts)

(Kiểm soát cuộc họp (vai trò người tham dự và chủ trì))

Mute / unmute mic 

(Tắt/ Bật micro)

Start / stop video

(Phát/ ngừng phát video)

Invite others to join meeting

(Mời những người khác tham gia cuộc họp)

Change your screen name for the meeting

(Thay đổi tên màn hình của bạn trong cuộc họp)

Non-verbal feedback

(Phản hồi không lời)

Share screen

(Chia sẻ màn hình)

In-meeting chat

(Trò chuyện trong cuộc họp)

Start cloud recording

(Ghi nội dung cuộc họp trên Cloud)

Start local recording

(Ghi nội dung cuộc họp trên máy tính)

 

In-meeting controls (hosts)

Kiểm soát cuộc họp (Tiến trình cuộc họp)

Create, edit, and launch polls

(Tạo, chỉnh sửa và khởi chạy các cuộc thăm dò)

 

Control who can share their screen in the meeting

(Kiểm soát ai có thể chia sẻ màn hình của họ trong cuộc họp)

 

Start breakout rooms

(Tạm dừng hoặc nghỉ giữa cuộc họp)

 

Broadcast your meeting live on Facebook or a custom streaming service

(Phát trực tiếp cuộc họp của bạn trên Facebook hoặc dịch vụ phát trực tuyến tùy chỉnh)

 

Webinar controls (hosts)

Launch Q&A session

(Đề khởi phiên hỏi & đáp)

Launch Polls

(Thực hiện thăm dò ý kiến)

 

Manage participants (hosts)

Quản lý người tham gia cuộc họp

Stop the attendee’s video

(Dừng video của người tham dự)

Assign the attendee to be the host

(Chỉ định người tham dự làm người chủ trì)

Assign the attendee to be a co-host

(Chỉ định người tham dự làm người đồng chủ trì)

Allow the attendee to start or stop a recording

(Cho phép người tham dự bắt đầu hoặc dừng ghi video nội dung cuộc họp)

Assign the attendee to type closed caption

(Chỉ định người tham dự để nhập phụ đề văn bản)

Change an attendee name that is displayed to other participants

(Thay đổi tên của người tham dự sẽ được hiển thị cho những người tham gia khác)

Place the attendee in a virtual waiting room

(Xếp người tham dự vào các phòng chờ ảo)

Place the attendee on hold

(Không cho phép người tham dự rời cuộc họp)

Remove attendees from meeting

(Loại bỏ những người tham dự khỏi cuộc họp)

Mute or unmute all participants

(Tắt tiếng hoặc bật tiếng tất cả người tham gia)

Automatically mute participants as they join the meeting

(Tự động tắt tiếng người tham gia khi họ tham gia cuộc họp)

Allow participants to unmute themselves

(Cho phép người tham gia tự bật tiếng)

Allow participants to rename themselves

(Cho phép người tham gia đổi tên chính họ)

Play a sound when participants join and leave

(Báo hiệu âm thanh khi người tham gia bắt đầu và rời khỏi)

Don’t allow other participants to join the meeting in progress

(Không cho phép những người khác tham gia cuộc họp đang diễn ra)

Control who participants can chat with

(Cho người tham gia có thể trò chuyện với nhau)

Share screen controls

Kiểm soát việc chia sẻ màn hình

Share an image or PDF from cloud storage services (Google Drive, OneDrive, or DropBox)

(Chia sẻ hình ảnh hoặc PDF từ các dịch vụ lưu trữ đám mây (Google Drive, OneDrive hoặc DropBox))

 

Share whiteboard

(Chia sẻ bảng trắng)

Annotate on shared screen or whiteboard

(Chú thích trên màn hình chia sẻ hoặc bảng trắng)

Pause your current shared screen

(Tạm dừng màn hình chia sẻ hiện tại của bạn)

 

Show or hide names of annotators

(Hiển thị hoặc ẩn tên của người chú thích)

Profile

Thông tin đăng ký tài khoản

Add a personal note

(Thêm một ghi chú cá nhân)

  ✓

  ✓

Change profile photo or screen name Note: On the desktop client, you will be redirected to the web portal to change your profile photo or screen name

(Thay đổi ảnh đại diện hoặc tên hiển thị trên màn hình

Lưu ý: Trên máy để bàn – desktop client, bạn sẽ được chuyển hướng đến Zoom web portal để thay đổi ảnh đại diện hoặc tên sẽ hiển thị trên màn hình của bạn)

 

 ✓

Manually change your status to Available, Away, or Do Not Disturb

(Thay đổi thủ công trạng thái của bạn thành Có mặt, Vắng hoặc Không làm phiền)

 

Chat

Trò truyện

Mark messages as unread

(Đánh dấu tin nhắn là chưa đọc)

Edit your sent messages

(Chỉnh sửa tin nhắn đã gửi của bạn)

 

Delete your sent messages, images, or files

(Xóa tin nhắn, hình ảnh hoặc tập tin đã gửi của bạn)

Save images or files sent in the chat

(Lưu hình ảnh hoặc tập tin được gửi trong cuộc trò chuyện)

Add messages to your starred list and view all messages you have starred

(Thêm tin nhắn vào danh sách được gắn dấu sao của bạn và xem tất cả các tin nhắn bạn đã gắn dấu sao)

 

View starred messages in a specific chat

(Xem tin nhắn được gắn dấu sao trong một cuộc trò chuyện cụ thể)

Use your personal chat space

(Sử dụng không gian trò chuyện cá nhân của bạn)

Send images or files

(Gửi hình ảnh hoặc tập tin)

View all files sent or all files received in chat

(Xem tất cả các tệp đã gửi hoặc tất cả các tệp nhận được trong trò chuyện)

Share sent of received chat files with contacts

(Chia sẻ đã gửi các tệp trò chuyện đã nhận với các liên hệ)

Send a capture of the current screen

(Gửi hình ảnh màn hình hiện tại)

 

Send animated GIFs

(Gửi ảnh động GIF)

 

Send code snippets

(Gửi đoạn mã)

 

Send emoticons 

(Gửi biểu tượng cảm xúc)

End-to-end encrypted chat

(Mã hóa nội dung trò chuyện)

Store chat message history

(Lưu trữ lịch sử tin nhắn trò chuyện)

Invite contacts to an existing chat

(Mời các liên hệ đến một cuộc trò chuyện hiện có)

Channels

Trò chuyện theo kênh hay trong một nhóm các liên hệ

Change notifications for new channel messages

(Thông báo cho tin nhắn mới trong kênh)

Add channels to your starred list and view channels you have starred

(Thêm kênh vào danh sách được gắn dấu sao của bạn và xem các kênh bạn đã gắn dấu sao)

Create a channel

(Tạo một kênh)

Edit a channel (must be a channel admin)

(Chỉnh sửa kênh (phải là quản trị viên kênh))

Invite members to a channel

(Mời các thành viên vào một kênh)

Contacts

Danh bạ

Add contacts

(Thêm liên hệ vào danh bạ)

Add contacts to your starred list and view contacts you have starred

(Thêm liên hệ vào danh sách được gắn dấu sao của bạn và xem các liên hệ bạn đã gắn dấu sao)

Directory for contacts, channels, and Zoom Rooms

(Tạo cây thư mục cho các liên hệ, kênh và Phòng họp Zoom Rooms)

Add contact to auto-answer group

(Thêm liên hệ vào nhóm trả lời tự động)

 

Phone

Gọi điện thoại

Make and receive phone calls

(Thực hiện và nhận các cuộc gọi điện thoại)

Access all in-call controls (mute, add call, three-way calling, place on hold, transfer calls, record call)

(Truy cập tất cả các điều khiển trong cuộc gọi (tắt tiếng, thêm cuộc gọi, gọi ba chiều, tạm dừng, chuyển cuộc gọi, ghi âm cuộc gọi))

Switch phone call to Zoom meeting

(Chuyển cuộc gọi điện thoại sang Cuộc họp Zoom Meeting)

View and delete call history and recordings

(Xem và xóa lịch sử cuộc gọi và ghi âm)

Play, download, and delete voicemail messages

(Phát, tải xuống và xóa tin nhắn thư thoại)

(Thêm người gọi vào danh sách bị chặn của bạn bằng lịch sử cuộc gọi hoặc mục nhập thư thoại)

Settings

Cài đặt

Automatically join meeting by computer or device audio

(Tự động tham gia cuộc họp bằng phương tiện âm thanh kết nối với máy tính hoặc thiết bị)

Automatically mute when joining meeting

(Tự động tắt tiếng khi tham gia cuộc họp)

Automatically call phone number to join meeting

(Tự động gọi số điện thoại để tham gia cuộc họp)

 

Insert a link preview whenever a chat message contains a link

(Chèn một bản xem trước liên kết bất cứ khi nào một tin nhắn trò chuyện có chứa một liên kết)

Change notification settings for chat

(Thay đổi cài đặt đối với thông báo khi có tin nhắn)

Manage blocked contacts

(Quản lý các liên hệ bị chặn)

 

Display meeting reminders

(Hiển thị lời nhắc cuộc họp)

Display connected meeting time

(Hiển thị thời gian họp được kết nối)

Display closed captions (if available)

(Hiển thị phụ đề  bằng văn bản (nếu có))

Automatically disable your video when joining a meeting

(Tự động tắt video của bạn khi tham gia cuộc họp)

Touch up appearance

(Chỉnh sửa diện mạo của bạn trên video)

 

Virtual Background

(Hình nền ảo)

 

Mobile App Là Gì? Các Loại Mobile App Thường Gặp

Mobile app là gì?

Phân loại Mobile App

1. Native Mobile App

Native Mobile App là loại ứng dụng mà bạn sẽ download nội dung xuống điện thoại và truy cập vào chúng khi sử dụng. Các loại app đặc trưng cho loại này có thể kể đến như: các loại game mobile offline, các ứng dụng tra từ điển,…

Trong game, thông thường tất cả những hình ảnh, âm thanh và các level đều đã được tải xuống do đó người dùng hoàn toàn có thể chơi game mà không cần kết nối internet (một số trò chơi bắt bạn phải có internet mới chơi được đơn thuần là vì chúng cần đăng nhập, có mua bán vật phẩm bên trong hoặc vì chúng là game online).

Một ví dụ điển hình khác về Native Mobile App chắc ai cũng biết đó là Facebook.

2. Hybrid Mobile App

Trước khi tìm hiểu về Hybrid Mobile App, bạn cần hiểu về web app trước.

Web app là các ứng dụng được viết trên nền tảng browser để người dùng có thể sử dụng và tương tác ngay trên đó. Ví dụ như: các web game (slither.io) hoặc mấy trò chơi trên Facebook mà thỉnh thoảng bạn lại được bạn bè mời chơi.

Gọi là hybrid (lai) mobile app vì nó kết hợp những điểm đặc trưng của web app và mobile app với nhau. Các Hybrid Mobile App này được viết bằng ngôn ngữ lập trình web (như HTML5, Javascript hay CSS3) và sau đó được “bao bọc” bằng một lớp vỏ (container) bên ngoài để trở thành giống như Native Mobile App và có thể tải về được trên appstore.

Một số app bạn thường xuyên sử dụng thật ra là hybrid: Uber, Instagram Gmail, Evernote, Twitter, v.v…

So sánh Native Mobile App và Hybrid Mobile App

Kết luận:

Native Mobile App: mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng tuy nhiên lại tốn kém về chi phí, thời gian phát triển và bảo trì ứng dụng. Việc nâng cấp các nội dung cũng không dễ dàng mà bắt buộc phải nâng cấp cả ứng dụng theo. Các ứng dụng native có thể hoạt động ngay cả khi không có mạng nếu tất cả file cần thiết đã được tải vềđiện thoại.

Hybrid Mobile App: Cho phép người dùng trải nghiệm tốt, việc phát triển ứng dụng dù không đơn giản nhưng ít phức tạp hơn Native Mobile App. Việc cập nhật nội dung sẽ dễ dàng hơn do nội dung đã được đồng bộ từ website của ứng dụng.

Comments

Whatsapp Là Gì Và Lời Khuyên Sử Dụng Whatsapp

WhatsApp là gì và lời khuyên sử dụng WhatsApp. Đây là một ứng dụng nhắn tin có mặt trên hệ điều hành Symbian, Android, Blackberry, iOS và Windows Phone.

WhatsApp được sử dụng để gửi và nhận tin nhắn tức thời mà không phát sinh chi phí tin nhắn SMS. Có một vài điều bạn có thể làm trên WhatsApp phổ biến nhất là trò chuyện nhóm.

Tính năng này là một trong những tính năng hot nhất trên WhatsApp. Nó cho phép người sử dụng thêm nhiều bạn bè trong một phòng chat để trò chuyện trong thời gian thực. Nếu bạn sử dụng một điện thoại Windows và tận hưởng các ứng dụng như mIRC, trò chuyện nhóm là nhiều hơn với tính năng này.

Nếu bạn muốn tạo ra một cuộc trò chuyện nhóm, đây là cách để làm điều đó:

Đối với Android và Windows Phone người dùng vào menu WhatsApp và sau đó nhấn vào nút “New Group” tùy chọn. Nếu bạn đang sử dụng Blackberry, đi đến WhatsApp sau đó nhấn vào Trò chuyện sau đó nhấn nút Blackberry và sau đó chọn tùy chọn “New Group”. Với thiết bị iOS người dùng chỉ có thể chọn “New Group” từ màn hình của trò chuyện.

WhatsApp sử dụng mà không cần một số điện thoại

Sử dụng nó mà không có một số điện thoại di động bằng cách gỡ bỏ cài đặt WhatsApp sau đó cài đặt lại nó. Khi được hỏi về các số điện thoại của bạn, cài đặt điện thoại “Flight Mode”. Điều này ngăn cản các ứng dụng xác minh só điện thoại của bạn. Bạn sẽ được nhắc nhở để lựa chọn một tùy chọn xác minh thay thế mà bạn có thể chọn “Xác minh thông qua tin nhắn SMS sau đó đưa ra địa chỉ email của bạn. Bấm vào nút “Gửi”, ngay lập tức sau đó chọn “hủy bỏ” để kết thúc quá trình xác minh.

Tiếp theo, tải về các ứng dụng tin nhắn văn bản và mở nó, sau đó nhập địa chỉ

ví dụ +447900347295 trong đó + (Mã quốc gia) (số điện thoại di động), tin nhắn (địa chỉ email). Sau đó, bạn sẽ được kiểm tra và có thể sử dụng WhatsApp.

Bạn có thể sắp xếp các tin nhắn WhatsApp, do đó bạn không phải lo lắng về việc quên để gửi tin nhắn. Seebye Scheduler sẽ cung cấp cho bạn khả năng này trong WhatsApp. tuy nhiên phải được bắt nguồn từ điện thoại Android của bạn sẽ. Một khi bạn đã cài đặt Seebye, bạn có thể bắt đầu lên kế hoạch cho tin nhắn của mình.

Như vậy WhatsApp là gì và lời khuyên sử dụng WhatsApp kể cả khi có số điện thoại và không cần sử dụng số điện thoại thì bạn cũng có thể sử dụng WhatsApp một cách hoàn toàn miễn phí.

Whatsapp Là Gì? Cách Sử Dụng Whatsapp Mới Nhất 22/01/2021

WhatsApp là gì?

WhatsApp là ứng dụng nhắn tin miễn phí trên điện thoại, cho phép bạn giao tiếp với bạn bè hay người thân mà không cần phải trả phí tin nhắn cho nhà mạng. Với những tính năng vượt trội đó, WhatsApp nhanh chóng thu hút đông đảo người dùng khắp thế giới. Với WhatsApp, bạn chỉ cần kết nối với 3G hay Wifi là có thể trò chuyện, gửi video, hình ảnh và liên lạc đi quốc tế hoàn toàn miễn phí.

Lịch sử ra đời của WhatsApp

WhatsApp được thành lập vào đúng ngày sinh nhật 24/2/2009 của Jan Koum, một người Ukraina nhập cư Mĩ, sống tại Mountain View, California.

Ý tưởng ban đầu của Koum là giúp người dùng nhanh chóng đăng tải những đoạn miêu tả trạng thái ngắn gọn như “Tôi đang bận”, “Đang ở ngoài đường”… Cái tên WhatsApp được phát âm giống từ “What’s up”, là câu cửa miệng khi bắt đầu một cuộc hội thoại với bạn bè.

WhatsApp xuất hiện lần đầu tiên trên iPhone với chỉ vài trăm người dùng, khi Apple giới thiệu tính năng push thông báo trên iOS vào tháng 6/2009. Koum đã dùng nó để nhận được thông báo khi bạn bè cập nhật trạng thái. Rất nhanh chóng, mọi người tỏ ra hứng thú với tính năng này và sau đó WhatsApp được dùng như một dịch vụ nhắn tin.

WhatsApp bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ sau “sự kiện” kể trên và đồng thời lấn sân sang nhiều nền tảng khác, cũng như tiếp tục có thêm nhiều tính năng mới.

WhatsApp nhanh chóng phát triển một cách tự nhiên mà không cần bất cứ chiến dịch tiếp thị hay PR nào, đặc biệt là ở các quốc gia kém phát triển – nơi người dùng rất tin tưởng vào các tin nhắn SMS.

Vào ngày 19/2/2014 Facebook đã chi tới 19 tỷ USD để mua lại ứng dụng WhatsApp với hơn 450 triệu người dùng. Trong đó giá trị thanh toán bao gồm 12 tỷ USD cổ phiếu Facebook, 4 tỷ USD tiền mặt, 3 tỷ USD cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng cho những nhà sáng lập WhatsApp và đội ngũ nhân viên trong 4 năm. Thương vụ mua lại WhatsApp được cho là thương vụ lớn nhất của Facebook từ trước đến nay.

Những ưu điểm của WhatsApp

Bảo mật tin nhắn

WhatsApp có khả năng tích hợp tính năng mã hóa đầu cuối trong ứng dụng. Việc mã hóa đầu cuối những tin nhắn, hình ảnh, video,… sẽ gia tăng khả năng bảo mật để chúng không rơi vào tay những người có mục đích xấu. Một số ứng dụng khác chỉ có khả năng mã hoá tin nhắn giữa bạn và ứng dụng. Tuy nhiên với WhatsApp thì khác, đảm bảo cuộc trò chuyện chỉ có bạn và người đang tham gia mới có thể xem được.

Trò chuyện thoải mái

WhatsApp hỗ trợ thực hiện cuộc gọi, ứng dụng sẽ cho phép bạn nói chuyện với bạn bè, gia đình, kể cả họ đang ở nước ngoài. Cũng giống như tin nhắn, các cuộc gọi thoại sẽ được mã hóa đầu cuối. Bởi vậy mà WhatsApp hoặc bất cứ một bên thứ ba nào khác cũng không thể nghe được chúng.

Hoàn toàn miễn phí

Bạn không cần phải trả bất kỳ một khoản phí nào để cài đặt và sử dụng ứng dụng WhatsApp. Tất cả đều được thực hiện miễn phí, do đó WhatsApp đã thu hút được lượng người dùng đông đảo trên thế giới.

Các tính năng thông dụng

Tính năng ẩn Last seen

Ứng dụng WhatsApp sẽ hiển thị mốc thời gian cuối cùng mà người dùng truy cập. Tuy nhiên nếu muốn đảm bảo tự do riêng tư, bạn có thể vô hiệu hóa tính năng này.

Sao lưu và khôi phục tin nhắn

WhatsApp sẽ tự động sao lưu những tin nhắn của bạn định kỳ. Nhưng bạn cũng có thể tự thực hiện thao tác này. Về phần khôi phục tin nhắn, không có cách nào để khôi phục trực tiếp những tin nhắn từ WhatsApp. Do vậy để khôi phục tin nhắn, bạn phải gỡ ứng dụng, sau đó tiến hành cài đặt lại. Khi bạn mở ứng dụng WhatsApp sau khi đã cài đặt lại, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo bạn có muốn khôi phục lại tin nhắn gần đây không. Hãy thực hiện các thao tác đã được hướng dẫn để khôi phục tin nhắn của mình.

Khóa ứng dụng WhatsApp

Trong trường hợp bạn không muốn bạn bè, người thân biết được những thông tin cá nhân trên WhatsApp của mình, bạn có thể khóa ứng dụng WhatsApp để đảm bảo sự riêng tư. Tuy nhiên việc khóa ứng dụng WhatsApp chỉ được hỗ trợ trên thiết bị Android và BlackBerry.

Tạo shortcut cho những liên lạc quan trọng

Nếu bạn thường xuyên nhắn tin với một ai đó trên WhatsApp, ứng dụng sẽ cho phép bạn tạo một shortcut, để nhanh chóng tìm kiếm tin nhắn với người ấy, rất thuận tiện và hữu ích. Danh bạ của người này sẽ hiển thị ngay trên homescreen, bạn sẽ không cần tốn công sức truy cập vào ứng dụng và mất thời gian để tìm nữa.

Thay đổi số điện thoại

Việc thay đổi số điện thoại hoàn toàn có thể thực hiện được. Bạn chỉ cần truy cập vào phần setting và thay đổi bằng số điện thoại mới.

Thống kê tin nhắn trên Android

Đây được coi là một trong những tính năng đặc biệt trên WhatsApp. Người dùng có thể thống kê được các số liệu về tin nhắn trên ứng dụng, bạn bè thường liên lạc, bạn bè và các nhóm hoạt động nhiều lần nhất trong ngày…

Những câu hỏi thường gặp

WhatsApp có gọi điện thoại được không?

Câu trả lời là Có. Và nó hoạt động như các phần mềm nhắn tin gọi điện thoại khác như Viber hay Zalo. Tức là bạn cần cài đặt WhatsApp lên điện thoại của bạn, sử dụng số điện thoại đăng ký tài khoản và người muốn gọi cho bạn cũng phải cài đặt WhatsApp như vậy.

Sử dụng WhatsApp có phải trả tiền không?

Câu trả lời là Không. Phần mềm này không tính phí khi cài đặt và sử dụng để nhắn tin. Tuy nhiên, bạn cần có internet hay mạng 3G/4G/2G để sử dụng khi nhắn tin và gọi điện.

Làm thế nào để sử dụng WhatsApp Messenger trên điện thoại

Hiện tại WhatsApp đang hỗ trợ hai nền tảng hệ điều hành Android và iOS, bạn có thể truy cập ứng dụng Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS và tìm kiếm theo từ khóa “WhatsApp” hoặc bấm trực tiếp tại link sau:

Làm thế nào để xài WhatsApp mà không cần số điện thoại?

Đầu tiên bạn cần gỡ bỏ cài đặt WhatsApp và sau đó cài đặt lại nó. Khi được hỏi về các số điện thoại của bạn, cài đặt điện thoại “Flight Mode”. Điều này ngăn cản các ứng dụng xác minh só điện thoại của bạn. Bạn sẽ được nhắc nhở để lựa chọn một tùy chọn xác minh thay thế mà bạn có thể chọn “Xác minh thông qua tin nhắn SMS sau đó đưa ra địa chỉ email của bạn. Bấm vào nút “Gửi”, ngay lập tức sau đó chọn “hủy bỏ” để kết thúc quá trình xác minh.

Làm thế nào khôi phục tin nhắn WhatsApp

Tại sao lại cần sử dụng WhatsApp

Không chi phí hàng tháng: Một khi đã tải về ứng dụng, bạn có thể sử dụng nó để trò chuyện đến khi nào chán thì thôi. Gửi hàng trăm tin nhắn mỗi ngày cho bạn bè là điều hoàn toàn có thể. WhatsApp sử dụng kết nối Internet của bạn: 3G/EDGE hoặc Wi-Fi khi có sẵn.

MULTIMEDIA: Gửi Video, hình ảnh, và ghi chú bằng giọng nói cho bạn bè.

GROUP CHAT: Thực hiện các cuộc nói chuyện theo nhóm

Không tính cước phí quốc tế: Chat với bạn bè ở nhiều nước khác chưa bao giờ dễ và thuận tiện hơn bây giờ nếu bạn của bạn cũng dùng WhatsApp

Không mật khẩu hay username: WhatsApp hoạt động như là ứng dụng SMS trong Android, bởi vậy bạn không mất công phải nhớ mật khẩu hay username mỗi khi sử dụng.

Không cần phải log in/log out: Không có sự nhầm lẫn về việc đăng nhập từ máy tính hoặc các thiết bị khác. Bạn sẽ luôn luôn được kết nối bằng WhatsApp

Không phải Add bạn bè: Danh sách bạn bè trong Android của bạn được sử dụng tự động để kết nối. Những ai sử dụng WhatsApp Messenger sẽ được tự động hiển thị thông báo cho bạn biết. Như vậy bạn không cần phải add nick bạn bè nữa.

Offline Messages: Nếu trong trường hợp bạn bỏ lỡ tin nhắn chưa đọc, WhatsApp sẽ lưu lại cho đến khi tin nhắn được đọc. Và nhiều hơn nữa: Chia sẻ vị trí, địa chỉ liên hệ, tùy chỉnh hình nền, thống báo bằng âm thanh…

Hướng dẫn sử dụng WhatsApp

Sau khi cài đặt ặt ứng dụng WhatsApp Messenger, bạn mở ứng dụng lên và tích chọn Đồng ý và tiếp tục.

Sau đó nhập số điện thoại của bạn và nhấn Xong

Tại bước này bạn có thể khôi phục tài khoản WhatsApp, nhưng vì mình mới tạo tài khoản lần đầu nên chỗ này mình bấm Bỏ qua. Bạn có thể ghi nhớ bước này để nếu muốn khôi phục tin nhắn thì có thể xoá ứng dụng và cài lại để khôi phục.

Sau khi xác thực tài khoản xong, bạn chuyển qua bước đặt tên, bạn đặt tên và thêm ảnh đại diện theo ý muốn.

Nhấn Xong để kết thúc quá trình tạo tài khoản.

Sử dụng WhatsApp trên máy tính

Để sử dụng WhatsApp trên máy tính, bạn truy cập https://web.whatsapp.com/, sau đó sẽ thấy mã QR Code như hình:

Trên thiết bị di động, bạn chọn vào Cài Đặt và nhấn vào WhatsApp Web/Desktop:

Sử dụng Camera và quét mã QR Code trên:

Sử dụng như bình thường trên điện thoại