Top 4 # Xem Nhiều Nhất Khái Niệm Khấu Trừ Là Gì Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Sieuphampanorama.com

Khấu Trừ Lương Là Gì? Mức Khấu Trừ Tiền Lương Mới Nhất Năm 2022

Dù không định nghĩa cụ thể khấu trừ lương là gì, tuy nhiên, khoản 1 Điều 101 Bộ luật Lao động 2012 có nêu:

Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo Điều 130 của Bộ luật này.

Theo đó, có thể hiểu, khấu trừ lương là việc người sử dụng lao động trừ bớt một phần tiền lương của người lao động để bù vào khoản tiền đã chi hoặc đã bị thiệt hại trước đó.

Ngoài ra, cũng dễ nhận thấy, người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ lương của người lao động trong 03 trường hợp quy định tại Điều 130. Cụ thể:

Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản;

Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao;

Người lao động tiêu hao vật tư quá định mức cho phép.

Lưu ý: Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.

Mức khấu trừ tiền lương năm 2020

Mức khấu trừ tiền lương hàng tháng không được quá 30% tiền lương tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Trong đó, mức bồi thường thiệt hại trong các trường hợp nêu trên như sau:

* Trường hợp do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng:

Bồi thường nhiều nhất 03 tháng tiền lương.

Lưu ý, theo Nghị định số 90 năm 2019 của Chính phủ, mức lương tối thiểu vùng năm 2020:

– Vùng I: Mức 4.420.000 đồng/tháng;

– Vùng II: Mức 3.920.000 đồng/tháng;

– Vùng III: Mức 3.430.000 đồng/tháng;

– Vùng IV: Mức 3.070.000 đồng/tháng.

* Trường hợp làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép:

Bồi thường một phần hoặc toàn bộ theo giá thị trường. Trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.

Phương Pháp Khấu Trừ Là Gì? Khấu Trừ Dần Tài Sản Vô Hình Trong Kế Toán

Phương pháp khấu trừ là gì?

Phương pháp khấu trừ hay phương pháp trả dần (amortization) là phương pháp thanh toán nợ trên cơ sở trả dần từng phần, ví dụ khoản tín dụng trả dần là khoản nợ mà phần gốc được trả dần cho đến khi hết hạn.

Trong kế toán, khấu trừ dần đề cập đến việc ghi nhận chi phí dần từng kỳ của khoản tiền mua tài sản trừ đi giá trị còn lại của tài sản vô hình (thường là tài sản sở hữu trí tuệ như bằng sáng chế và nhãn hiệu hoặc bản quyền) một cách có hệ thống trong suốt thời gian sử dụng ước tính để phản ánh mức tiêu thụ, hết hạn, lỗi thời hoặc sự suy giảm giá trị khác do sử dụng hoặc thời gian trôi qua.

Một khái niệm tương ứng cho tài sản hữu hình là khấu hao. Phương pháp phân bổ khấu hao cho từng kỳ kế toán thường giống như khấu hao. Tuy nhiên, nhiều tài sản vô hình như lợi thế thương mại hoặc thương hiệu nhất định có thể được coi là có thời hạn hữu ích vô hạn và do đó không bị khấu hao (mặc dù lợi thế thương mại phải chịu kiểm tra sự suy giảm về giá trị hàng năm).

Khấu trừ dần được ghi nhận vào báo cáo tài chính của một pháp nhân làm giảm giá trị ghi sổ của tài sản vô hình trong bảng cân đối kế toán và là chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Trong khi khấu trừ dần về mặt lý thuyết được sử dụng để tính giá trị giảm của tài sản vô hình trong thời gian sử dụng ước tính của nó, trên thực tế, nhiều công ty sẽ “khấu trừ” chúng 1 lần duy nhất bằng cách liệt kê chúng như một chi phí vốn trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ và trả chi phí thông qua khấu hao, do đó cải thiện thu nhập ròng của công ty trong năm tài chính hoặc quý của chi phí.

Định Nghĩa Negative Amortization / Khấu Trừ Âm Là Gì?

Khái niệm thuật ngữ

Sự tăng trong vốn gốc của khoản vay, khi các khoản vay thanh toán không đủ để trả tiền lãi đến hạn. Số tiền lãi chưa trả sẽ được cộng vào số dư tài khoản hiện tại, vì thế vốn gốc tăng lên thay vì giảm đi khi thanh toán khoản vay.

Tình huống này thường xảy ra trong cầm cố lãi suất điều chỉnh với trần lãi suất hàng năm hạn chế bất kỳ việc tăng lãi suất nào, và cũng như trong khoản vay cầm cố chi phí trả tăng dần (GPM), có các kỳ thanh toán ban đầu thấp, vì vậy người vay có thu nhập trung bình có khả năng thanh toán khoản vay. Khấu trừ âm có thể xảy ra trên cơ sở tiềm năng (lãi suất trả sau vượt trần thanh toán theo quyền chọn của người vay) (được cung cấp bởi hồ sơ khoản vay).

Định Nghĩa Marital Deduction / Khấu Trừ Chiết Giảm Trong Hôn Phối Là Gì?

Khái niệm thuật ngữ

Một phần di sản có thể chuyển sang cho vợ/chồng còn sống mà không phải chịu thuế di sản liên bang. Có một số loại khấu trừ trong hôn phối: khấu trừ thuế thu nhập liên bang cho vợ/chồng không làm việc, khấu trừ thuế quà tặng liên bang đối với các chuyển giao khi còn sống, và thuế di sản liên bang cho những chuyển giao theo di chúc.