Top 13 # Xem Nhiều Nhất Khái Niệm Nhiệm Vụ Chính Trị Là Gì / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Sieuphampanorama.com

An Ninh Chính Trị Là Gì ? Khái Niệm An Ninh Chính Trị / 2023

1. Khái niệm An ninh chính trị:

An ninh chính trị được hiểu là sự ổn định và phát triển vững chắc của chế độ chính trị trong xã hội một quốc gia; Sự bất khả xâm phạm đến các quyền cơ bản của một quốc gia. An ninh chính trị là bộ phận chủ yếu, quan trọng nhất của an ninh quốc gia, quyết định sự tồn vong của một quốc gia, dân tộc.

Ở Việt nam, khái niệm an ninh chính trị còn được hiểu là sự ổn định chính trị, nền tảng tư tưởng thể chế chính trị, quyền lãnh đạo của Đảng, sự an toàn nội bộ, việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và phát luật của Nhà nước; sự an toàn trong quan hệ đối ngoại, chống lại sự xâm phạm chủ quyền quốc gia, sự can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam; sự đúng đắn trong việc thực hiện đường lối chính trị, phòng ngừa và ngăn chặn sự phá hoại, xuyên tạc làm chệch hướng phát triển; chống lại sự phân chia, cát cứ làm suy yếu sự thống nhất về mặt Nhà nước; phòng ngừa , ngăn chặn sự xâm phạm, chia cắt lãnh thổ, làm mất mát hay đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

(Khái niệm được xây dựng theo cuốn Từ Điển Luật Học của Nhà xuất Bản Tư pháp).

2. Trách nhiệm của các cơ quan Đảng, nhà nước trong việc đảm bảo an ninh chính trị:

Để đảm bảo an ninh chính trị theo khái niệm kể trên, Bộ chính trị đã ban hành Quyết định số 290-QĐ-TW ngày 25 tháng 12 năm 2010 về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm của Đảng, Đoàn, Cơ quan nhà nước trong việc thực hiện đảm bảo an ninh chính trị. Cụ thể:

+ Trong việc đảm bảo an ninh chính trị thì vai trò của Đảng đoàn mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các cán sự đảng các bộ, ngành được quy định cụ thể tại điều 8 của Quyết định số 290-QĐ-TW.

1. Quán triệt sâu sắc, nắm vững và gương mẫu thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, mặt trận và đoàn thể mình bằng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể.

3. Có biện pháp thực hiện tốt công tác dân vận, ổn định tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng theo đặc thù, phạm vi của cơ quan, tổ chức mình.

+ Trong công tác dân vận nói chung và công tác đảm bảo an ninh chính trị nói riêng thì trách nhiệm của từng cơ quan như: Quốc hội (điều 11), Chính Phủ (điều 12), Các bộ ngành (Điều 13), Cơ quan tư pháp (điều 14), lực lượng vũ trang (điều 15), Chính quyền các cấp (điều 16), mặt trận tổ quốc (điều 17)… cũng được quy định khá cụ thể trong quyết định này.

+ Trách nhiệm của các đoàn thể nhân dân: ” Phát động và duy trì các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế – xã hội, góp phần củng cố và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị.” Khoản 3, điều 18, Q uyết định số 290-QĐ-TW

2. Trong trường hợp quá phức tạp, nghiêm trọng hoặc vượt quá thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền cấp trên. Khi có đề nghị của cấp ủy, chính quyền cấp dưới trực tiếp hoặc xét thấy cần thiết, cấp ủy, chính quyền cấp trên thành lập đoàn công tác giúp địa phương giải quyết.

4. Đối với những trường hợp lợi dụng dân chủ, kích động quần chúng gây rối làm mất trật tự trị an thì cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Như vậy, có thể nhận thấy việc đảm bảo an ninh chính trị là yếu tố sống còn với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi thể chế xã hội. Đây là yếu tố có ý nghĩa tiên quyết và đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc nói chung và Việt Nam nói riêng.

+ An ninh kinh tế;

+ An ninh lãnh thổ;

+ An ninh nông thôn;

+ An ninh quốc gia;

+ Cộng đồng an ninh – chính trị;

+ An ninh Tư tưởng – Văn hóa

+ An ninh xã hội

4. Quy định pháp luật về các tội xâm phạm an ninh quốc gia

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017 dành riêng một chương là chương XIII quy định về các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Trong đó có 15 điều quy định về các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia từ điều 108 đến điều 122.

Các hình phạt chính được quy định cụ thể tại các điều, ngoài ra còn hình phạt bổ sung được quy định tại điều 122:

Điều 122. Hình phạt bổ sung

Người phạm tội quy định tại Chương này còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

5. Quy định pháp luật về an ninh kinh tế

Bộ luật hình sự năm 2015 ( Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017) dành một chương XVIII để quy định về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, cụ thể có các tội danh sau:

Mục 1. CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

Điều 189. Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Điều 190. Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm

Điều 191. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

Điều 192. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả

Điều 193. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Điều 194. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

Điều 195. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi

Điều 196. Tội đầu cơ

Điều 198. Tội lừa dối khách hàng

Điều 199. Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện

Mục 2. CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ, TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, CHỨNG KHOÁN, BẢO HIỂM

Điều 200. Tội trốn thuế

Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Điều 202. Tội làm, buôn bán tem giả, vé giả

Điều 203. Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

Điều 204. Tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

Điều 205. Tội lập quỹ trái phép

Điều 206. Tội vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Điều 207. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

Điều 208. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác

Điều 209. Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán

Điều 210. Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán

Điều 211. Tội thao túng thị trường chứng khoán

Điều 212. Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán

Điều 213. Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

Điều 214. Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Điều 215. Tội gian lận bảo hiểm y tế

Điều 216. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Mục 3. CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ

Điều 217. Tội vi phạm quy định về cạnh tranh

Điều 218. Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản

Điều 219. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí

Điều 220. Tội vi phạm qui định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng

Điều 221. Tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Điều 222. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

Điều 223. Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng

Điều 224. Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

Điều 226. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Điều 227. Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên

Điều 228. Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai

Điều 229. Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai

Đ iều 230. Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Điều 231. Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ

Điều 232. Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Điều 233. Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng

Điều 234. Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

Bài viết nhằm phân tích làm rõ cách hiểu, cách sử dụng của các thuật ngữ pháp lý kể trên. Mọi vướng mắc pháp lý Quý khách hàng vui lòng gọi: 1900.6162 để được tư vấn và giải đáp trực tuyến.

Xây Dựng Đảng Gắn Với Nhiệm Vụ Chính Trị / 2023

(Xây dựng) – Năm 2017, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc khóa XII, nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của Báo Xây dựng là phục vụ công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước mà thực tế là của ngành Xây dựng trên địa bàn cả nước, đưa Nghị quyết cùng các chính sách, đường lối của Đảng, nhất là lĩnh vực hoạt động của ngành Xây dựng đến mỗi cơ sở, mỗi công trình, các dự án trọng điểm trên địa bàn toàn quốc, đưa công tác phục vụ tuyên truyền của Báo Xây dựng trong công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị đúng tôn chỉ, mục đích, không để xảy ra vi phạm, sai sót trong công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực xây dựng.

Đồng chí Tổng biên tập Nguyễn Anh Dũng được Đại hội bầu là Bí thư và đồng chí Phó Tổng biên tập Tào Khánh Hưng được bầu là Phó bí thư Chi bộ Báo Xây dựng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Công tác lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị

Lãnh đạo Cấp ủy Báo Xây dựng ký hợp tác truyền thông giữa Báo và Thành ủy Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc).

Công tác Xây dựng Đảng

Thứ nhất là việc học tập quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng được Chi bộ thực hiện đầy đủ và nghiêm túc. Chi bộ đã tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Bộ Xây dựng tới từng đảng viên.

Thứ hai là các đồng chí cấp ủy, từng đảng viên của Báo Xây dựng đều có chương trình hành động cụ thể trên mỗi vị trí công tác, lĩnh vực tác nghiệp của từng Đảng viên được giao trong năm 2017. Mỗi chương trình hành động đều gắn liền với chương trình công tác của từng tháng, từng quý hay cụ thể trên từng số báo đặc biệt phục vụ cho công tác tuyên truyền, trên mỗi chuyên đề cụ thể mà Báo Xây dựng đã đề ra ngay từ chương trình công tác năm 2017.

Thứ ba là đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự chuyển hóa trong nội bộ” được chi bộ thực hiện, duy trì tự liên hệ diễn biến trong mỗi dịp sinh hoạt chi bộ định kì hàng tháng và được đề cập cụ thể trong nội dung các cuộc sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ, ngoài việc kiểm điểm, chỉ đạo các mặt công tác, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tờ báo, cấp ủy chi bộ (đều là những đảng viên phụ trách: Tổng biên tập hay Phó Tổng biên tập) đã tự đánh giá liên hệ sâu sắc, ngoài kết quả lãnh đạo, chỉ đạo cùng tổ chức khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 trên từng mặt công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong mỗi kì họp giao ban hay sinh hoạt chi bộ. Mỗi đảng viên từ cấp ủy đến đảng viên ở từng địa bàn được phân công đến phần tự đánh giá, liên hệ những gì đã làm được, làm được đến đâu, thực hiện được như thế nào?

Đánh giá kết quả đưa ra nội dung học tập vào sinh hoạt chuyên đề đã có tác dụng thiết thực trong chuyển biến tư tưởng cán bộ, đảng viên của chi bộ. Ngoài việc cán bộ, đảng viên tự đánh giá, liên hệ sâu sắc đến từng mặt công tác được phân công, phụ trách, chi bộ còn làm tốt được công tác phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các khuyết điểm, thiếu sót trong khâu tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước ngay trong công tác chuyên môn, trên từng số báo chuyên đề mà đơn vị đã thực hiện trong tuần, không vi phạm trong công tác tuyên truyền chính sách nghị quyết của Đảng trên từng số báo, không có các bài báo nhằm thương mại hóa tờ báo hay mang tính chất “chộp giật”, “câu khách”, sai mục đích, tôn chỉ. Từ chuyển biến nhận thức qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến xây dựng kế hoạch hành động cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần gương mẫu trong mọi lĩnh vực công việc được giao.

Thứ tư là từ chuyển biến nhận thức, tư tưởng đến đạo đức lối sống, phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được cán bộ, đảng viên chi bộ báo cụ thể bằng kết quả công tác năm 2017.

Đánh giá từ kết quả chuyển biến nhận thức đến hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn của chi bộ được thể hiện bằng hiệu quả cụ thể trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ đó là:

Một là làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương cho một công nhân Sông Đà tại thành phố Hòa Bình; tặng 200 giường cùng 200 chăn ấm và 2 tivi cùng 760 bao phân bón cho đồng bào huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ tặng 2 nhà tình nghĩa cho 2 trường hợp của tỉnh Lai Châu.

Hai là tổ chức thành công sự kiện bình chọn “Thương hiệu, nhãn hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng” mở đầu cho chuỗi sự kiện chào mừng 60 năm truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958 – 29/4/2018).

Ba là chủ động phát động phát động cuộc thi về công tác Xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) trên Báo Xây dựng theo chỉ đạo của Ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng và Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Bốn là Hợp tác truyền thông với Báo tin tức và kỹ thuật Nhật Bản cùng hợp tác truyền thông với Tỉnh ủy Quảng Ninh, Thành ủy Hải Phòng, Thành ủy Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Tỉnh ủy Thái Nguyên, Yên Bái và Thị ủy Sao Đỏ, Chí Linh (tỉnh Hải Dương) cùng hợp tác truyền thông với trường Đại học Xây dựng và Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Thứ năm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường Xây dựng chỉnh đốn Đảng, Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái và tư tưởng Chính trị, đạo đức”.

Chi bộ trong Đảng bộ Bộ Xây dựng phát hiện, đăng tải từ các tờ báo nhằm ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ các doanh nghiệp ngành Xây dựng. Ngoài việc tuyên truyền giới thiệu gương đảng viên tốt ở chuyên mục “Người tốt, việc tốt” xây dựng Đảng ngay ở mỗi doanh nghiệp đến các Tổng công ty Xây dựng cùng các Sở Xây dựng địa phương trên mặt báo, Báo Xây dựng còn dành một chuyên mục về Xây dựng Đảng – Đó là “Trang Đảng ủy” trên Báo Điện tử Xây dựng..

Thứ sáu là công tác quy hoạch bổ nhiệm đánh giá cán bộ của cấp Ủy Báo Xây dựng, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện công khai, minh bạch, lấy ý kiến thông qua việc trưng cầu góp ý công khai của tập thể chi bộ đến từng cán bộ đảng viên trong mỗi phòng, ban của báo. Cuối cùng là lấy ý kiến quyết định việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan – đây là việc làm trọng tâm, thường xuyên, liên tục của lãnh đạo đến cấp ủy Báo Xây dựng trong chương trình công tác đầu năm 2017, đến công tác tháng, quý của đơn vị.

Nhìn lại một năm phấn đấu của Chi bộ Báo Xây dựng cho thấy nỗ lực phấn đấu của mỗi đảng viên đã và đang đảm đương tốt nhiệm vụ chính trị là phục vụ công tác truyền thông, tuyên truyền đắc lực mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực ngành Xây dựng, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trên mặt trận đấu tranh phòng chống tham nhũng của đất nước hiện nay. Tuy nhiên, sự nhạy bén và tích cực trong công tác tuyên truyền chống tiêu cực trong lĩnh vực ngành còn hạn chế, cần phải được khắc phục trong năm 2018.

Tập thể Chi bộ Báo Xây dựng.

Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của Chi bộ Báo Xây dựng năm 2018

Chi bộ Báo Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết đại hội Đảng bộ khối cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổ chức lãnh đạo thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền giáo dục phổ biến quán triệt các chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị, kết luận Trung ương và Đảng ủy cấp trên, xây dựng hành động kế hoạch thực hiện Nghị quyết trong chương trình công tác năm 2018, từng tháng, quý cụ thể.

Xây dựng giải pháp và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Nắm vững tình hình tư tưởng, phát hiện những vấn đề nảy sinh và biện pháp giải quyết xử lý các vấn đề. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nêu cao tính gương mẫu, tiền phong của cán bộ, đảng viên chi bộ nhất là người đứng đầu cấp ủy hiện nay theo Nghị quyết 06- NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương và Nghị quyết số 01/ NQ/ĐUK ngày 21/02/2017 của Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Tiếp tục hoàn thiện và tăng cường thực hiện quy chế dân chủ, phân công trách nhiệm cụ thể, giám sát của cấp ủy thông qua Nghị quyết của chi bộ, chương trình công tác quý, tháng của đơn vị, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết 01/NQ/ĐUK của Ban chấp hành Đảng bộ khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ khối các Cơ quan Trung ương”, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc cấp ủy tham gia ý kiến trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của cơ quan, đơn vị.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả thiết thực công tác kiểm tra, tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ trong năm 2018, giải quyết dứt điểm đối với sai phạm của một đảng viên tại Chi bộ.

Tào Khánh Hưng

Theo

Link gốc:

Khái Niệm Chế Độ Chính Trị Là Gì? / 2023

Thuật ngữ chính trị có nguồn gốc từ tiếng Hy lạp “politika” có nghĩa là công việc nhà nước, công việc xã hội. Chính trị cũng được hiểu là hoạt động trong quan hệ giữa các giai cấp, các dân tộc, các nhà nước. Theo V.I Lênin, cái cơ bản nhất trong tổ chức chính trị đó là tổ chức chính quyền Nhà nước. Điều đầu tiên trong lĩnh vực chính trị là tham gia vào công việc nhà nước như thế nào; quy định hình thức, nhiệm vụ phương hướng và nội dung hoạt động của Nhà nước ra sao. ” Bất kỳ một vấn đề nào cũng có thể trở thành vấn đề chính trị, nếu giải quyết vấn đề đó động chạm đến quyền lợi giai cấp, chính quyền nhà nước vì vậy chính trị chính là vấn đề thực hiện quyền lực nhà nước, quyền lực thuộc về ai và phục vụ, bảo vệ quyền lợi cho ai, cho giai cấp nào, tầng lớp nào trong xã hội” ( V.I Lênin).

Theo tự điển Bách khoa Việt Nam, thuật ngữ “Chế độ chính trị” được hiểu là nội dung phương thức tổ chức và hoạt động của tổ chức chính trị quốc gia mà trung tâm là Nhà nước. Chế độ chính trị được cấu thành bởi sự kết hợp các yếu tố : chính trị, kinh tế – xã hội, tư tưởng văn hóa, pháp luật. Chế độ chính trị được biểu hiện rõ nét nhất trong mô hình tổ chức nhà nước, trong Hiến pháp của mỗi một nhà nước quy định về nguồn gốc và tính chất của quyền lực, sự phân bổ và tổ chức các cơ quan quyền lực nhà nước và mối quan hệ giữa các cơ quan quyền lực, về những quan hệ của nhà nước với công dân, các đảng phái chính trị, các tổ chức xã hội giữa các dân tộc trong nước và trên thế giới.

Nhưng nếu xem xét dưới góc độ là một chế định của luật Hiến pháp Việt Nam thì chế độ chính trị là tổng thể các quy định của chương I, chương đầu tiên của bản hiến văn, quy định những vấn đề có tính chất nguyên tắc chung làm nền tảng cho mọi chương sau này. Đó là những quy định nói về bản chất nhà nước, nguồn gốc nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi hoạt động của nhà nước và xã hội, và những nguyên tắc cơ bản, tổ chức, hoạt động bộ máy nhà nước.

” Chế độ chính trị” dùng trong các Hiến pháp Việt Nam là thuật ngữ được khái quát hóa cao tất cả các hoạt động chính trị của xã hội Việt Nam. Hoạt động chính trị được thể hiện rất nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là thông qua hoạt động của các bộ phận cấu thành nhà nước Việt Nam.

Luật Hiến pháp là luật quy định hoạt động chính trị, tức là luật quy định chế độ chính trị. Chế độ chính trị là đối tượng điều chỉnh quan trọng bậc nhất của Hiến pháp. Mỗi một bản Hiến pháp xác định cho xã hội một chế độ chính trị tương ứng. Khi thay đổi chính trị là cũng cần thay đổi Hiến pháp. Nếu chế độ chính trị không thay đổi, mà thay đổi Hiến pháp, thì sự thay đổi đó chẳng qua là sự chỉnh lý sửa đổi mà thôi.

Với tư cách là một chế định của ngành Luật Hiến pháp, chế độ chính trị bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật được chứa đựng trong chương đầu tiên của Hiến pháp. Các quy phạm này xác định:

+ Bản chất quyền lực Nhà nước, nguồn gốc quyền lực Nhà nước .

+ Hình thức tổ chức cấu trúc Nhà nước cũng như các nguyên tắc chính của việc tổ chức Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Chính thể và hệ thống chính trị.

Quản Trị Website Là Gì? Nhiệm Vụ Và Trách Nhiệm Của Webmaster? / 2023

Website không chỉ là công cụ hỗ trợ hoạt động làm marketing hiệu quả mà còn thể hiện bộ mặt của doanh nghiệp đối với đông đảo khách hàng và đối tác trên thị trường. Sở hữu một website có giao diện đẹp, thiết kế khoa học, chuyên nghiệp là yếu tố cần nhưng chưa đủ mà bạn còn cần phải hiểu được tầm quan trọng của việc quản trị web và biết cách quản trị trang web sao cho có thể mang lại giá trị lợi ích kinh tế tối ưu nhất.

Quản trị website là gì?

Quản trị website là tập hợp nhiều việc được thực hiện sau khi xây dựng website như viết nội dung cho website, xử lý các nội dung, hình ảnh phù hợp cũng như việc thực hiện tối ưu trải nghiệm người dùng. Người quản trị website (webmaster) thường được biết đến là người thành thạo mã HTML, là người trực tiếp quản lý tất cả các thành phần của trang web. Dựa trên loại trang web họ quản lý, các webmaster thường thành thạo các ngôn ngữ lập trình khác nhau như Javascript, PHP,… Họ cũng thường biết cách thiết lập máy chủ web giống như quản trị viên của máy chủ.

Tại sao chúng ta cần quản trị website?

– Website có một lộ trình xây dựng cũng như phát triển. Vì thế, website phải được chăm sóc bằng các cách khác nhau như cập nhật nội dung, sửa lỗi và bảo trị web.

– Website chính là bộ mặt của doanh nghiệp hay cá nhân trên thế giới internet hiện nay. Vì thế, website phải luôn được chăm sóc để gần gũi hơn với người dùng, giúp người dùng tiếp cận doanh nghiệp dễ dàng hơn.

– Công việc quan trọng luôn là cập nhật nội dung, và đó là một phần của quản trị website. Trải nghiệm người dùng cũng như khả năng tiếp cận của doanh nghiệp với người dùng phụ thuộc nhiều vào nội dung website cung cấp cho họ.

Công việc quản trị website bao gồm những gì?

Nhiệm vụ và trách nhiệm của các Webmaster

Trong môi trường kinh doanh trên Internet hiện đại như ngày nay thì Webmaster đóng vai trò rất quan trọng giúp cho các doanh nghiệp phát huy được sức mạnh tiềm ẩn của mỗi một trang Web. Các Webmaster sẽ đảm nhận 4 vai trò sau: – Bảo hành, bảo trì Website – Quản trị nội dung Website – Vận hành Website – Báo cáo, theo dõi tình hình hoạt động của Website

Kỹ năng cần có của Webmaster

Để đảm bảo được công việc quản trị Website được tốt nhất, các Webmaster cần có những kỹ năng sau: – Am hiểu về cấu trúc Website – Biết thêm về các ngôn ngữ lập trình (Nếu giỏi thì càng tốt) – Sử dụng thành thạo các công cụ quản trị Website như Goolge Webmaster Tool, Google Analytics,… – Khả năng viết nội dung tốt – Khả năng xử lý đồ họa cơ bản – Cẩn thận, chỉnh chu trong công việc. – Có kiến thức cơ bản về SEO và Online Marketing: Các Webmaster có nhiệm vụ quan trọng là tăng lượng người truy cập (traffic) đến Website và tăng thứ hạng từ khóa của trang Web trên các công cụ tìm kiếm (Search Engine). Để làm được điều này thì người quản trị Web phải am hiểu về SEO để tối ưu Website thân thiện hơn với các Search Engine, mà ở nước ta thì Google là chủ yếu. Kết quả là các nội dung chất lượng mà bạn phát hành sẽ dễ dàng đến được với khách hàng tiềm năng hơn thông qua hình thức tìm kiếm. Bên cạnh đó thì các Webmaster sẽ giúp bạn thực hiện công việc Content Marketing thông qua các mạng xã hội để từ đó hình thành và gắn kết cộng đồng khách hàng trung thành cho doanh nghiệp.

Đây là những định nghĩa về quản trị website cũng như những yêu cầu công việc thực hiện đối với một website khi tiếp nhận quản trị. Tầm quan trọng của quản trị website không kém bất kỳ phương thức tiếp xúc khách hàng nào hiện nay.

SONQB SOLUTIONS CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE & MARKETING ONLINE CHUYÊN NGHIỆP Cơ sở 1: 276 Tôn Đản – Cẩm Lệ – TP Đà Nẵng. Cơ sở 2: QL1A – Quảng Thọ – Ba Đồn – Quảng Bình. Hotline: 0888.577.333 . Zalo: 0888.577.333 Email: contact@sonqb.com