Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Khung Logic Là Gì Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Sieuphampanorama.com

Phương Pháp Khung Logic (Logical Framework Approach

Bài Giảng Lập Trình Logic (Chuyên Đề 1)

Chúng Ta Thường Gặp Lỗi Khi Tư Duy Như Thế Nào?

Phân Biệt Mô Hình 3 Layer Và Mvc

Mô Hình 3 Lớp (3

Kiến Trúc Phân Lớp (Layered Architecture)

Khái niệm

Phương pháp khung logic trong tiếng Anh được gọi là Logical Framework Approach – LFA.

Phương pháp khung logic được hình thành chủ yếu dựa trên phương pháp quản lí theo mục tiêu (MBO).

Phương pháp khung logic bao gồm một tập hợp các bước và các “công cụ” xây dựng kế hoạch. Việc áp dụng các bước và các công cụ giúp nhận thức đầy đủ và toàn diện vấn đề, từ đó đề ra được các phương án và giải pháp để giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả.

Do những ưu điểm của nó, khung logic được vận dụng rộng rãi trong công tác lập kế hoạch cả ở tầm chiến lược cũng như cấp độ tác nghiệp trong các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan hỗ trợ phát triển và các cơ quan hành chính nhà nước.

Cấu trúc và các thành phần

Một bản kế hoạch, được xây dựng theo phương pháp khung logic, tuỳ theo qui mô và phạm vi, có thể bao gồm một số hoặc tất cả các thành phần như sau:

– Mục tiêu dài hạn (còn được gọi là mục tiêu phát triển): là những lợi ích dài hạn do kế hoạch đem lại. Nói cách khác, đó là những tác động do những kết quả của kế hoạch đem lại sau khi kế hoạch kết thúc.

– Mục tiêu trung hạn hay mục tiêu trực tiếp: là những lợi ích mà kế hoạch đem lại từ việc hoàn thành các đầu ra và hoạt động/nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch.

– Các đầu ra: là những sản phẩm, kết quả công việc mà kế hoạch tạo ra thông qua việc hoàn thành các hoạt động hay các nhiệm vụ đã được xác định.

– Các hoạt động: là tất cả các công việc hay các nhiệm vụ được thực hiện để hoàn thành các đầu ra đã được xác định.

– Các yếu tố đầu vào: là các nguồn lực cần thiết để thực hiện các hoạt động hay các nhiệm vụ của kế hoạch, bao gồm nguồn nhân lực, chuyên gia, tài chính, thông tin, nguyên vật liệu, trang thiết bị,…

– Các chỉ số thực hiện (performance indicators): là các thông tin định lượng hoặc định tính chứng tỏ các hoạt động, nhiệm vụ, các kết quả hay các mục tiêu đã được hoàn thành so với hiện trạng hay so với các yêu cầu đặt ra trong kế hoạch.

– Các phương tiện xác minh (hay sản phẩm): là các tài liệu, văn bản làm bằng chứng chứng tỏ hoạt động hay kết quả đã hoàn thành.

– Các điều kiện thực hiện: là các điều kiện bên ngoài mà không nằm trong sự kiểm soát của kế hoạch. Chúng cần được đánh giá và được tính đến để đảm bảo không cản trở hay ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch.

Các yêu cầu xây dựng kế hoạch theo khung logic

– Logic: trong bản kế hoạch theo khung logic, các thành tố phải đảm bảo các mối quan hệ logic với nhau, theo đó:

+ Các hoạt động được lên kế hoạch phải phục vụ cho việc đạt được các kết quả đầu ra. Tương tự như vậy, các kết quả đầu ra phải là tiền để để đạt các mục tiêu trực tiếp và lâu dài.

+ Các nguồn lực phải được dự tính phù hợp cho thực hiện các hoạt động.

+ Các chỉ số thực hiện phải phản ảnh rõ các kết quả đạt được để phục vụ công tác theo dõi và đánh giá.

+ Các tài liệu kiểm chứng (các sản phẩm) phải được xác định cụ thể làm chứng cứ chứng minh sự hoàn thành các hoạt động hay kết quả.

+ Các giả định hay các điều kiện thực hiện phải được tiên lượng sát thực tế để có thể giúp giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện kế hoạch.

– Cụ thể: trong một bản kế hoạch, các nội dung phải được thể hiện cụ thể và chính xác. Để xây dựng các nội dung của kế hoạch một cách cụ thể, cần phải trả lời sáu câu hỏi sau:

+ Cái gì: Chúng ta mong muốn đạt được những gì qua thực hiện kế hoạch. Phải làm những gì để đạt được mong muốn đó.

+ Tại sao: Những lợi ích, lí do cụ thể để thực hiện các mong muốn của kế hoạch.

+ Ai: Các đối tượng, đối tác tham gia, hợp tác, phối hợp trong các hoạt động, nhiệm vụ của kế hoạch.

+ Ở đâu: Phạm vi, địa bàn thực hiện kế hoạch.

+ Khi nào: Khuôn khổ thời gian phải thực hiện/hoàn thành từng công việc/nhiệm vụ trong kế hoạch.

+ Thế nào: Cách thức thực hiện, những yêu cầu, những hạn chế trong thực hiện các công việc/nhiệm vụ.

– Có thể đo lường được: xây dựng được một hệ thống các tiêu chí chính xác để đo lường các kết quả công việc và mục tiêu đã định là yêu cầu tối cần thiết trong xây dựng kế hoạch.

Các tiêu chí này được sử dụng làm cơ sở để theo dõi và đánh giá việc thực hiện kế hoạch, đồng thời đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận trong thực hiện kế hoạch.

– Khả thi: một kế hoạch tốt là một kế hoạch trong đó các mục tiêu, các công việc và các chỉ tiêu kết quả phải đảm bảo tính khả thi, tức là chúng phải thể hiện được tính khách quan với khả năng có thể thực hiện/có thể đạt được trong thực tế.

– Có đủ nguồn lực: một kế hoạch dù được xây dựng tốt phải có đủ nguồn lực phân bổ cho thực hiện các công việc/hoạt động.

Nguồn lực quan trọng nhất ở đây bao gồm: ngân sách cho các công việc/hoạt động, các chuyên gia, các giảng viên … Các nguồn lực này phải được cam kết và phân bổ đầy đủ và đúng hạn theo tiến trình thực hiện.

– Có hạn định thời gian: các kết quả, các nhiệm vụ và công việc và các chỉ tiêu trong kế hoạch phải được xác định trong một giai đoạn/khuôn khổ thời gian cụ thể và rõ ràng để hoàn thành.

Các khuôn khổ thời gian này cũng chính là các mốc thời gian để kiểm điểm hay đánh giá mức độ hoàn thành kết quả công việc.

Thực Tiễn Áp Dụng Khung Logic Vào Bản Kế Hoạch Của Việt Nam Hiện Nay

Bài 3. Mạch Logic Tổ Hợp

Một Số Kiến Thức Về Logic

Các Dạng Chuẩn Của Hàm Logic

Cách Hiểu Đơn Giản Về Logic Mờ (Fuzzy Logic)

Bài Soạn Cách Xây Dựng Dự Án Theo Khung Logic

Ưu Điểm Của Mẫu Không Logic (Như Ria Mép) Là Gì?

Ngôn Ngữ Lập Trình Plc Lad/ld (Ladder Logic/ladder Diagram)

Lập Trình Logic Python Với Ví Dụ

Làm Thế Nào Để Có Tư Duy Logic Trong Việc Học Lập Trình?

Không Gian Và Thời Gian: Phân Tích Triết Học. Lỗi Lôgic: Nguyên Nhân, Các Dạng Lỗi Lôgic Chính. Xem “lỗi Lôgic” Là Gì Trong Các Từ Điển Khác

Nội dung

phần trình bày

‘Khung lôgic’ là gì?

‘Khung lôgic’ có tác dụng như thế nào trong Chương trình viện trợ tiếp?

Chiến lược phát triển giáo dục của Chính phủ giai đoạn 2001-2010

Phân tích Nhóm mục tiêu

Từ cây vấn đề đến cây dự án

Các bài tập thực hành về Khung lôgic

Log frame là gì?

Logical Framework (Khung lôgic)

Là từ viết tắt của:

Chức năng:

Một trong nhiều công cụ quản lý giáo dục

Mục đích:

Kết nối các mục tiêu của dự án với:

*

đầu vào

*

Thiết kế dự án SREM

Mục tiêu tổng thể

*

Giáo dục cho mọi người (EFA)

*

Phổ cập giáo dục cơ bản

(Lớp 1-9)

*

Nâng cấp các dịch vụ giáo dục

Hỗ trợ thực hiện Kế hoạch chiến lược giáo dục

của Việt Nam giai đoạn 2001-2010

Mục đích dự án

*

Nâng cao năng lực quản lý chiến lược

*

Xây dựng các hệ thống (tin học hóa)

Trong bậc

học cơ

bản

Kết quả mong đợi

Các hoạt động

Kết quả thực sự

Các hoạt động

được mô tả trong

Kế hoạch hoạt động

Hồ sơ xin cấp

vốn là kế

hoạch hoạt

Khung chính sách và cấp bậc các dự án

Dự án của bạn

*

SREM

*

Kế hoạch 5 năm của tỉnh

*

Các nhu cầu đã được xác định,

v.v

*

Luật Giáo dục mới

*

Kế hoạch chiến lượng giáo dục 2001, 2010

*

Cải cách hành chính công

*

Phân cấp, đổi mới

Mục tiêu tổng thể của quốc gia

*

Giảm nghèo

*

Phát triển kinh tế, v.v.

Phải phù hợp với

‘Khung lôgic’ có tác dụng như thế nào trong Chương trình viện trợ trực tiếp?

Giúp phân tích các vấn đề về quản lý giáo dục trong tỉnh của bạn

Xây dựng mục tiêu, kết quả, hoạt động

Công cụ giám sát và đánh giá liên tục

Logframe = khung áp dụng dự án của bạn

Chu trình lập kế hoạch

Phân tích tình hình hiện tại

Hiện chúng ta đang ở đâu? (Dữ liệu ban đầu)

Dự báo

Thế giới đang chuyển động theo hướng nào?

Xây dựng mục tiêu

Chúng ta muốn đi được tới đâu

trong một khoảng thời gian nhất

định?

Kế hoạch hành động (Kế hoạch hoạt động)

Tôi phải làm gì để tới được nơi tôi muốn?

Thực hiện Kế

hoạch hoạt động

Hãy thực hiện!

Theo dõi tiến độ

bằng cách so sánh

dữ liệu hiện tại với

dữ liệu ban đầu

Xem xét các

chính sách,

chiến lược và

kế hoạch phát

triển quốc gia

Bắt đầu một

chu trình lập

kế hoạch mới

Tìm ra điểm yếu, điểm mạnh,

cơ hội và rủi ro

Chiến lược phát triển giáo dục

của chính phủ 2001-2010

Ba điểm chính

Công bằng trong tiếp cận giáo dục và cơ hội học

tập liên tục

Chất lượng giáo viên, chương trình, sách giáo

khoa và các tài liệu khác

Quản lý giáo dục tốt

Công bằng

*

Mọi trẻ em đều có quyền và có khả năng đi học

*

Không trẻ em nào, trực tiếp hay gián tiếp không

được đi học chỉ vì nghèo đói, khuyết tật hay vì khó

khăn khác

Cach Xay Dung Du An Theo Khung Logic

Hướng Dẫn Chơi Minecraft: Cổng Logic Căn Bản

Ứng Dụng Của Phép Toán Xor

Các Cổng Logic Cơ Bản Và Ic Trong Thực Tế

Cơ Sở Lý Thuyết Tập Hợp Và Logic

Chapter 7_Khung Lý Thuyết, Khung Khái Niệm & Khung Phân Tích

Cẩm Nang Tổ Chức Sự Kiện Từ A Đến Z

Quản Trị Kinh Doanh Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Quản Trị Kinh Doanh

Phân Biệt Thương Nhân Doanh Nghiệp Và Chủ Thể Doanh Nghiệp

Giải Quyết Tranh Chấp Kinh Doanh Thương Mại Hiệu Quả

Nhân Viên Kinh Doanh Là Gì? 5 Tuyệt Chiêu Để Có Doanh Thu Cao Ngất

Researchers create theoretical and conceptual frameworks that include a philosophical and methodological model to help design their work. A formal theory provides context for the outcome of the events conducted in the research. The data collection and analysis are also based on the theoretical and conceptual framework.

Corrections

All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item’s handle: RePEc:osf:osfxxx:x6hgd. See general information about how to correct material in RePEc.

For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: . General contact details of provider: https://osf.io/pprints/ .

If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the “citations” tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: OSF (email available below). General contact details of provider: https://osf.io/pprints/ .

Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through

the various RePEc services.

Hồ Sơ Xin Việc Gồm Những Gì? Những Lưu Ý Khi Chuẩn Bị Hồ Sơ Xin Việc

Cv Xin Việc Gồm Những Gì? Phân Biệt Đơn Xin Việc, Cv Và Hồ Sơ Xin Việc

Giải Đáp Toán Học: Tổ Hợp, Chỉnh Hợp, Hoán Vị Là Gì?

Hoán Vị, Chỉnh Hợp Và Tổ Hợp: Công Thức Và Các Dạng Chi Tiết

Khái Niệm, Đặc Điểm, Vai Trò Của Hợp Tác Xã 2022

Tư Duy Logic Là Gì ?

Tìm Hiểu Công Nghệ Fuzzy Logic Trên Nồi Cơm Điện

Điều Khiển Logic Mờ (Fuzzy Logic)

Suy Luận Với Các Tập Mờ (Fuzzy Logic)

Fuzzy Logic Là Gì? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Thử Thách Trí Tuệ Cùng 6 Game Tư Duy Logic

Kỹ năng tư duy logic là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với người sử dụng lao động?

Từ “logic” xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “lý do”. Người sử dụng lao động đặt một giá trị cao cho những công nhân có khả năng tư duy logic hoặc tư duy logic chặt chẽ bởi vì quyết định của họ dựa trên dữ liệu thực tế. Trong hầu hết các trường hợp, các tổ chức không muốn nhân viên đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc mà không có cơ sở thực tế.

Tư duy logic là gì?

Các nhà tư tưởng logic quan sát và phân tích hiện tượng, phản ứng và phản hồi và sau đó rút ra kết luận dựa trên đầu vào đó. Họ có thể biện minh cho các chiến lược, hành động và quyết định của họ dựa trên các sự kiện họ thu thập được.

Ví dụ: Đại diện bán hàng sửa đổi bản trình bày về sản phẩm để làm nổi bật phẩm chất thân thiện với người dùng sau khi nhận được phản hồi từ khách hàng cho thấy dễ sử dụng là lý do chính khiến họ mua sản phẩm.

Các nhà tư tưởng logic cũng có thể lý do khấu trừ . Học có thể xác định một tiền đề có thể chấp nhận được và áp dụng nó vào các tình huống mà họ gặp phải trong công việc.

Ví dụ: Một tổ chức có thể làm việc với niềm tin cốt lõi rằng nhân viên có năng suất cao hơn nếu họ có quyền kiểm soát các cách họ thực hiện trách nhiệm của họ. Một người quản lý có thể chứng minh tư duy logic bằng cách sử dụng suy luận suy luận bằng cách gặp gỡ cấp dưới, giao tiếp các mục tiêu của bộ phận và cấu trúc một phiên động não để nhân viên quyết định các phương pháp để đạt được các mục tiêu đó.

Ví dụ về tư duy logic:

Phát triển hồ sơ tuyển dụng cho các đại diện bán hàng mới dựa trên đánh giá chất lượng của đại diện bán hàng hiệu quả nhất của công ty.

Đề xuất một chiến lược để bỏ hút thuốc sau khi xem xét các nghiên cứu mới nhất về cai thuốc lá

Phân tích đánh giá của khách hàng nhà hàng trước khi cấu trúc các giao thức đào tạo

Khảo sát nhân viên về sở thích của họ về lợi ích của nhân viên trước khi hoàn tất hợp đồng với nhà cung cấp

Thu hút phản hồi từ người dùng về trải nghiệm của họ với phần mềm trước khi tạo thế hệ tiếp theo

Quyết định ai sẽ chỉ định làm trưởng nhóm sau khi so sánh bằng chứng trước đây về hành vi lãnh đạo của các ứng cử viên tiềm năng

Phỏng vấn khởi hành nhân viên để khám phá các mô hình doanh thu không mong muốn

Tiếp cận với các đồng nghiệp tại các tổ chức khác để khám phá các hoạt động có tác động cao trước khi hoàn thành chiến lược cho chu kỳ tiếp theo

Tạo khẩu hiệu chiến dịch dựa trên đánh giá các vấn đề nút nóng cho cử tri tiềm năng

Một nhà thầu đề nghị thêm vật liệu cách nhiệt, sưởi ấm hiệu quả cao, thiết bị làm mát và thiết bị, và một thiết kế năng lượng mặt trời thụ động cho một khách hàng muốn có nhà tiết kiệm năng lượng nhất có thể

Tư duy logic giúp tất cả nhân viên xử lý sự thật và giải pháp lý do thay vì hành động theo cảm xúc của họ.

Khám phá thêm về : Tư Duy Logic

Lôgic Là Gì, Nghĩa Của Từ Lôgic

Kiểu Dữ Liệu Trong C#

Toán Tử Trong C#, Các Phép Gán, Số Học, Quan Hệ, Logic

Tư Duy Logic Là Gì? Làm Thế Nào Để Rèn Luyện Tư Duy Logic?

Sự Khác Biệt Giữa Phân Vùng Chính Và Logic Là Gì?

🌟 Home
🌟 Top