Top 5 # Xem Nhiều Nhất Ý Nghĩa Từ Yum Là Gì Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Sieuphampanorama.com

Yum Là Gì? Những Lệnh Cơ Bản Của Yum

Trong bài này, chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về YUM và một số lệnh cơ bản để sử dụng YUM trong việc quản lý phần mềm trên hệ thống Linux của bạn.

YUM là gì?

YUM là một công cụ quản lý và cài đặt phần mềm rất tiện dụng cho các hệ thống Red Hat Linux. Nó có thể cài đặt các gói mới hoặc cập nhật các gói đã tồn tại trên hệ thống một cách tự động và tiện lợi thông qua vài dòng lệnh đơn giản. YUM được viết tắt từ “Yellow dog Update, Modified” được phát triển bởi Duke University. Lệnh này được hỗ trợ trên Red Hat Enterprise Linux (RHEL) và các bản phân phối của nó bao gồm : Red Hat Enterprise Linux, Fedora, CentOS

Thông thường khi bạn cài hệ điều hành CentOS thì YUM đã được tích hợp sẵn. Để kiểm tra xem server đã có YUM hay chưa thì ta dùng dòng lệnh sau :

yum --version

Nếu xuất hiện thông báo tương tự như bên dưới thì có nghĩa là Server của bạn đã được cài đặt YUM :

Còn nếu bạn nhận được thông báo tương tự như bên dưới thì có nghĩa là server của bạn chưa có YUM :

[email protected]:~# yum --version The program 'yum' is currently not installed. You can install it by typing: apt-get install yum[email protected]:~#

Nếu server của bạn chưa có YUM thì bạn có thể download YUM tại trang này

Cài đặt các gói thông tin lưu trữ (Repository) cho YUM

Về cơ bản là YUM có rất nhiều thông tin các gói phần mềm thông dụng cho server. Tuy nhiên, đôi lúc sẽ có những phần mềm khác mà YUM không có sẵn trong gói cơ bản.

Để cài được hầu hết các phần mềm phổ biến bằng YUM, bạn cần phải bổ sung thêm các gói thông tin lưu trữ cho YUM bằng những lệnh sau :

Lệnh cài đặt EPEL Repository bằng YUM :

Cách đơn giản nhất để cài đặt EPEL Repository là thông qua YUM, YUM sẽ tự động cài EPEL Repository cho VPS phù hợp với hệ điều hành và phiên bản của hệ điều hành :

sudo yum install epel-release

Lệnh cài đặt EPEL Repository cho hệ điều hành 64bit :

CentOS 6 64bit :

sudo rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

Lệnh cài đặt EPEL Repository cho hệ điều hành 32bit :

CentOS 6 32bit :

sudo rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

Lệnh cài đặt REMI Repository (dùng chung cho hệ điều hành 32bit và 64bit) :

CentOS 7 (32bit + 64bit) :

sudo rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

CentOS 6 (32bit + 64bit) :

sudo rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

CentOS 5 (32bit + 64bit) :

sudo rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

REMI và EPEL là 2 Repository được sử dụng phổ biến nhất giúp bạn cài đặt hầu như tất cả các phần mềm thông dụng cho server bằng lệnh YUM

Lệnh cài đặt RepoForge (RPMforge) Repository cho hệ điều hành 64bit :

CentOS 6 64bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm

CentOS 5 64bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.x86_64.rpm

CentOS 4 64bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el4.rf.x86_64.rpm

CentOS 3 64bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el3.rf.x86_64.rpm

Lệnh cài đặt RepoForge (RPMforge) Repository cho hệ điều hành 32bit :

CentOS 6 32bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.i686.rpm

CentOS 5 32bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.i386.rpm

CentOS 4 32bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el4.rf.i386.rpm

CentOS 3 32bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el3.rf.i386.rpm

Lệnh cài đặt Atomic Repository cho CentOS 6 64 bit

sudo rpm -Uvh http://www6.atomicorp.com/channels/atomic/centos/6/x86_64/RPMS/atomic-release-1.0-19.el6.art.noarch.rpm

Những lệnh cơ bản của YUM

Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách sử dụng những lệnh cơ bản và thường gặp nhất của YUM.

yum check-update

hoặc

yum list updates

“yum check-update” và “yum list updates” là lệnh có chức năng tương tự như nhau là dùng để cập nhật thông tin và danh sách các gói phần mềm được hỗ trợ cài đặt bằng lệnh YUM. Lưu ý là dòng lệnh này không cài đặt phần mềm mà chỉ là cập nhật danh sách các phần mềm được hỗ trợ của YUM

2/ “yum list all” hay “yum list”

yum list all

hoặc

yum list

“yum list all” và “yum list” là lệnh dùng để liệt kê tất cả các gói phần mềm có thể được cài đặt bằng lệnh YUM và những phần mềm đã được cài đặt

3/ “yum list installed”

yum list installed

“yum list installed” là lệnh liệt kê tất cả các phần mềm đã được cài đặt. Nếu bạn muốn kiểm tra phần mềm nào đó đã cài đặt hay chưa thì có thể dùng lệnh sau :

yum list installed ten-phan-mem

Ví dụ lệnh sau để kiểm tra phần mềm nginx đã được cài đặt hay chưa :

yum list installed nginx

4/ “yum list available”

yum list available

“yum list available” là lệnh liệt kê tất cả các phần mềm có thể cài đặt bằng lệnh YUM

5/ “yum info”

yum info nginx

“yum info” là lệnh dùng để xem thông tin của gói phần mềm. Ví dụ lệnh trên là để xem thông tin của phần mềm nginx

6/ “yum search”

yum search nginx

“yum search” là lệnh dùng để tìm kiếm gói phần mềm được hỗ trợ cài đặt bằng yum. Ví dụ lệnh trên là để tìm phần mềm nginx, tất cả những phần mềm có tên file hoặc thông tin có chứa ký tự nginx sẽ được liệt kê bên dưới.

7/ “yum install”

yum install nginx

“yum install [tên-gói-phần-mềm]” là lệnh dùng để cài đặt gói phần mềm do bạn chỉ định. Ví dụ lệnh “yum install nginx” dùng để cài đặt nginx.

yum update

“yum update” là lệnh dùng để kiểm tra và cập nhật phiên bản mới nhất của gói phần mềm. Nếu bạn sử dụng lệnh “yum update” thì nó sẽ cập nhật phiên bản mới nhất cho tất cả các gói phần mềm đã được cài đặt trên server. Còn nếu bạn muốn chỉ kiểm tra và cập nhật phiên bản mới nhất cho nginx thì sử dụng lệnh “yum update nginx”.

Nếu bạn muốn cập nhật cho nhiều gói phần mềm khác nhau thì sử dụng lệnh sau “yum update ten-goi-phan-mem-01 ten-goi-phan-mem-02”. Ví dụ muốn cập nhật nginx và php-fpm thì sử dụng lệnh sau “yum update nginx php-fpm”

9/ “yum remove”

yum remove ten-goi-phan-mem

“yum remove” là lệnh dùng để gỡ bỏ và xoá gói phần mềm do bạn chỉ định. Ví dụ, để gỡ bỏ nginx ra khỏi hệ thống, bạn sử dụng lệnh sau “yum remove nginx”

10/ “yum clean all”

Thông thường YUM sẽ tạo và sử dụng cache cho các lần truy vấn, để xoá hết cache của yum thì bạn chạy lệnh sau :

yum clean all

** This article is copyrighted by xTraffic’s Blog **

Phó Từ Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Phó Từ

Blog chúng tôi giải đáp ý nghĩa Phó từ là gì

Định nghĩa Phó từ là gì?

Phó từ là những từ chuyên đi kèm với động từ, tính từ

Bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ đi kèm đó.

Ví dụ: Vẫn, chưa, rất, thật, lắm, …

Chú ý

Phó từ không có khả năng gọi tên sự vật, hành động, tính chất như danh từ, động tự, tính từ. Vì vậy phó từ là một loại hư từ, còn danh từ động từ, tính từ là những thực từ.

Phó từ chuyên đi kèm với động từ, tính từ mà không đi kèm với danh từ.

Ví dụ

Chỉ nói: Đang học, sẽ tốt, luôn luôn cố gắng…

Không nói: Đang bút, sẽ nhà, luôn luôn phấn,…

Các loại phó từ

Phó từ gồm 2 loại lớn

Phó từ đứng trước động từ, tính từ, bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ

Quan hệ thời gian

Ví dụ: Đã, đang, sắp, đương, từng…(đã học, từng xem, đang giảng bài…)

Chỉ mức độ

Ví dụ: Rất, hơi, khá…(Rất giỏi, hơi lạnh, khá xinh…)

Chỉ sự tiếp diễn tương tự

Ví dụ: Còn, cũng, vẫn, lại, đều…(Cũng nói, vẫn cười, đều tốt…)

Chỉ sự phủ định

Ví dụ: Không, chưa…(Chưa làm bài, không đi chơi…)

Chỉ sự cầu khiến

Ví dụ: Hãy, đừng, chớ…(Hãy trật tự, chớ trèo cây…)

Phó từ đứng sau động từ, tính từ

Bổ sung về mức độ

Ví dụ: Lắm, quá, cực kì…(Tốt lắm, đẹp quá, hay cực kì…)

Chỉ khả năng

Ví dụ: Được…(Nói được, ăn được…)

Chỉ kết quả và hướng

Ví dụ: Mất, ra, đi…(Chạy mất, bay mất…)

Ý nghĩa của Phó từ

Phó từ có thể bổ sung những ý nghĩa khác nhau cho động từ và tính từ. Ý nghĩa bổ sung thường gặp ở phó từ là:

Bổ sung ý nghĩa thời gian: đang nói

Bổ sung ý nghĩa tiếp diễn tương tự: vẫn nói

Bổ sung ý nghĩa mức độ: nói lắm

Bổ sung ý nghĩa phủ định: chẳng nói

Bổ sung ý nghĩa cầu khiến: đừng nói

Bổ sung ý nghĩa khả năng: nói được

Bổ sung ý nghĩa kết quả: có thể nói

Bổ sung ý nghĩa tần số: thường nói

Bổ sung ý nghĩa tình thái: đột nhiên nói

Phân biệt phó từ và trợ từ

Phó từ và trợ từ đôi khi rất dễ nhầm lẫn, vì vậy chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt chúng.

Về ngữ pháp

– Phó từ thường đi với từ chính (trung tâm), đứng gần có thể là trước hoặc sau từ trung tâm.

– Vị trí trợ từ đôi khi là đầu câu, giữa câu, cuối câu. Trợ từ không ảnh hưởng trực tiếp đến từ chính trong câu và có thể bị lược bỏ không làm ảnh hưởng đến kết cấu ngữ pháp.

Về ngữ nghĩa

– Phó từ có chức năng bổ sung nghĩa cho các thành phần trung tâm trong câu. Phó từ có thể bổ sung các nghĩa như thời gian, mức độ…

– Trợ từ giúp câu có sắc thái ý nghĩa. Trợ từ có tác dụng biểu lộ thái độ, cảm xúc, tâm trạng của người nói một cách hiệu quả.

Kết luận

Fa Có Nghĩa Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Fa Nghĩa Của Từ Fa Là Gì

Rate this post

Đang xem: Fa có nghĩa là gì

 FA là gì?

FA là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Forever Alone. Hiểu theo tiếng Việt mình một cách sát nghĩa nhất là cô đơn mãi mãi, một người cô đơn mãi mãi. Nhưng tiếng Việt đa dạng và phong phú lắm nên FA không chỉ có thế đâu. FA trở thành là “chưa có người yêu”, “độc thân”, “một mình”, “đang còn cô đơn”, “chưa có bồ” và thậm chí đôi khi được hiểu là “ế”. 

Thông dụng nhất vẫn được hiểu là “chưa có ai bên cạnh”, “chưa có ai kề bên”. Những người tự nhận là FA cho rằng họ không phải “ế”, “cô đơn mãi mãi” gì cả mà chỉ là chưa gặp được đối tượng phù hợp để nắm tay mỗi tối thôi. Vậy nên trên cộng đồng mạng xuất hiện nhiều group, diễn đàn về FA lắm, ví dụ như: Hội FA, Hội FA – Tìm người yêu, Hội FA Kết bạn làm quen hẹn hò, Hội FA Hà Nội….

Những nội dung về FA cũng được mọi người chú trọng sản xuất. Các bài hát về FA, câu khẩu hiệu về FA, video về những người FA…

“….

Bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi, quen rồi, quen 1 mình như thế

Yêu thêm 1 người, có chắc là mình sẽ good lên, hay là chỉ thêm đau đầu?

….” 

 FA xuất hiện ở Việt Nam khi nào? 

Từ FA xuất hiện từ khá lâu, không rõ một sự kiện cụ thể và nguồn gốc của FA vào Việt Nam và trở thành một từ phổ biến trong cộng đồng trẻ như thế này. Mình biết đến FA lúc mình học cấp 2, lúc đó khoảng 12, 13 tuổi. Xem lại bài hát của JustaTee sản xuất năm 2013 thì mình nhớ rằng từ FA xuất hiện trước đó nữa. Còn các bạn thì sao? Các bạn biết đến FA sớm nhất từ khi nào? 

 Tại sao lại dẫn đến FA? Những kiểu FA bạn sẽ gặp

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng FA của các bạn trẻ khá đa dạng và phong phú. Có thể nói tới 6 kiểu FA và nguyên nhân sau đây:

Người đã trải qua các cuộc tình mang tổn thương. Đây là nguyên nhân chủ yếu của những bạn tự muốn trở thành FA. Bởi vì những tình cảm với mối tình cũ quá nhiều, dành tình yêu quá lớn mà không giữ được tình cảm đó, và đối với họ hình bóng người cũ rất còn sâu đậm. Họ sợ tổn thương một lần nữa nên thành một người FA.

“Một cuộc tình nữa đến, được 1 thời rồi đi

Những vết thương cứ thế cứ to dần làm tôi chẳng tin vào 1 điều gì là mãi mãi”.

Người đang yêu đơn phương. Yêu ai đó từ phía sau. Dành tình cảm cho một ai đó nhưng có can đảm để bày tỏ vì nhiều lý do hoặc bày tỏ với người mình thích nhưng lại không được nhận lời. Dần dần, họ trở nên ngại bày tỏ cảm xúc, chỉ muốn lẳng lặng nhìn theo, tự ti về bản thân không xứng đáng, cho rằng dù mình có bày tỏ thì đối phương cũng không nhận lời đâu. Vì thế mà FA. 

Kiểu này là “Mình là ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây..” 

Mẫu người của học tập, công việc, sự nghiệp lên hàng đầu. Kiểu người này là biết tới yêu đương, đôi khi cũng muốn có người yêu nhưng lí trí quá, vì công việc, sự nghiệp nên họ dành thời gian cho sự nghiệp hơn. Khi sự nghiệp ổn định thì mới tìm người yêu, hôn nhân. Nhưng đôi khi vì sự nghiệp quá nên họ cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt để tìm người yêu. Câu khẩu hiệu của những cô nàng, chàng trai này là “Anh chưa có sự nghiệp nên chưa thể yêu em” hay “Sự nghiệp chưa có mà yêu đương cái gì” .blabla….

Người theo chủ nghĩa độc thân. Có những người đã xác định sẽ một mình, không muốn có người yêu, không muốn có chồng, chỉ muốn sống với gia đình, bạn bè… Thế hệ trẻ ngày nay đang ngày càng có xu hướng như vậy. Một phần bới vì cá tính, một phần cũng do những tác động không tích cực của môi trường cung quanh họ, xã hội. Ví dụ như: nghe kể quá nhiều câu chuyện không tốt về có người yêu, hôn nhân, đổ vỡ, chia tay, bố mẹ người yêu, bố mẹ chồng/vợ….

Người thích tự do. Họ thích có nhiều mối quan hệ nhưng không thích ràng buộc vào bất cứ mối quan hệ nào cả. Họ có thể có thời gian nhắn tin, trò chuyện, đi chơi với nhiều người nhưng không tuyên bố yêu ai. Họ FA nhưng họ thích FA và hài lòng với nó. Câu nói kinh điển “Em chưa có người yêu, em còn đang sợ ế đây này”. (Đùa thôi). 

Người đang chờ một nửa hạnh phúc. Có những người rất kiên trì, bao nhiêu người tỏ lời, bao nhiêu người xin số điện thoại, nhắn tin tán tỉnh các kiểu mà vẫn chưa “đổ”. Vì đang còn chờ một nửa hoàn hảo, một nửa hòa hợp nhất với mình. Mà đôi khi chờ mãi chẳng thấy ai đâu.

Người có mối quan hệ không rõ ràng. Họ với đối phương có mối quan hệ thân thiết trên mức tình bạn mà lại không thể trở thành người yêu. Hai người dành tình cảm cho nhau rất nhiều nhưng không thể đến với nhau, có một khoảng cách vô hình nào đó giữa hai người. Những bạn xem phim “Cô gái năm ấy chúng tôi từng theo đuổi” sẽ biết những mối quan hệ giống như Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi như thế này. 

 Mọi người nghĩ gì về FA?

Chính vì có những kiểu FA khác nhau nên mọi người cũng nghĩ về FA theo nhiều chiều hướng, tích cực vui vẻ, hay âu sầu nhàm chán. 

FA luôn cô đơn nhưng FA được tự do.

FA đau khổ vào những ngày lễ tình nhân nhưng thực tế lại đỡ tốn kém quà tặng.

FA độc thân vui vẻ.

FA độc thân học giỏi.

FA là xu thế.

FA không có tâm sự.

FA – ế….

FA nhưng không hề FA.

 Vài ý nghĩa thú vị khác của FA

FA còn là viết tắt của the Football Association – tổ chức bóng đá quốc gia Anh. 

Fa là nốt thứ 4 trong thang âm sol – fa. 

Trong lĩnh vực chứng khoán, FA là kỹ thuật phân tích cơ bản. 

 Cộng đồng FA trên Facebook

Có nhiều cộng đồng FA trên Facebook bạn có thể tham gia như: Hội FA với 126k lượt thích, F.A với 301k lượt thích, Hội FA tìm người yêu với 16k lượt thích, Hội FA tìm người yêu với 16k lượt thích, Hội FA + với 19k lượt thích, Hội độc thân với 2,9 triệu lượt thích, Hội Ế lâu năm – kiếm người yêu….

Ngoài những hội trên, những trang mạng ở lĩnh vực khác cũng bắt kịp xu hướng và cộng đồng FA đông đảo để sản xuất nội dung cho phù hợp và câu like, tăng lượt tương tác. Họ luôn lồng ghép sản xuất ảnh chế, câu nói vui nhộn vào những ngày, những dịp đặc biệt như lễ 12.4, trung thu… dành cho những bạn FA. Các doanh nghiệp cũng cách này để thu hút đối tượng khách hàng FA, tạo ra những nội dung ấn tượng, hóm hỉnh…. Những trang báo, tử vi đôi khi cũng giật tít để thu hút người đọc như: Làm thế nào để hết FA? Những chòm sao sẽ hết FA trong năm nay? Ăn mặc như thế nào để hết FA? Và một số sitcom cho FA thú vị. 

Gato Là Gì? Ý Nghĩa Của Từ Gato

Hỏi – Các bạn cho mình hỏi Gato là gì thế nhỉ? mình hay thấy mấy đứa nói gato này nọ mà chả hiểu ý nghĩa của gato là thế nào cả?

Đáp:

Gato là chỉ Ghen ăn tức ở: chỉ trạng thái tâm lí khi một người vì tức tối, ghen tị trước thành công vượt trội của người khác mà nói ra những lời chê bai, nói xấu. gato được dùng phổ biến nhất hiện nay, là từ được ghép lại bởi 4 chữ cái đầu tiên của cụm từ “Ghen Ăn Tức Ở”. ví dụ: ôi tao gato với mày quá cơ, sao mày có anh người yêu đẹp zai thế !

Gato còn được dùng để nói về tính cách của một người rất hay ghen tị, đố kị và không bao giờ công nhận tài năng người khác, không bao giờ công nhận cái của người khác là tốt, đẹp, là hơn của mình. ví dụ: con bé hàng xóm gato lắm mày ạ, tao mua gì về nó cũng chê.

“Gato” là phát âm thuần việt của từ tiếng Pháp “gateaux”, là một loại bánh ngọt nhiều kem, được trang trí rất đẹp mắt, được dùng vào các dịp sinh nhật, cưới hỏi, lễ kỉ niệm, … Là một loại bánh được làm từ bột mì, trứng sữa và kem. Bánh gato thường được sử dụng vào các dịp sinh nhật, cưới hỏi, lễ mừng thọ. Trên bánh gato người ta thường dùng kem để viết những lời chúc tốt đẹp. Là từ tiếng lóng được giới trẻ sử dụng trên các trang mạng xã hội như facebook với nghĩa là ” ghen tị”

Chú ý: Nên hạn chế xài từ này nha, vì xài nhiều có ngày bị thằng GATO khác nó oánh cho thì mệt, chúng tôi không có chịu trách nhiệm đâu. Vâng, GATO là gì, G.A.T.O chính là viết tắt của GHEN ĂN TỨC Ở

Chính xác nó là một câu nói xoáy, chửi đểu một người nào đó, ví dụ “Cái con nhỏ kia đúng là GATO mà” hay “Cái bọn GATO tính tiền làm gì” v.v.

Rõ hơn nữa thì Ghen Ăn Tức Ở là thánh này hoặc thánh kia thấy người khác hơn mình thì sinh ra dè bỉu, đám tếu, dìm hàng này nọ, mang tính coi thường, khinh miệt chỉ để xả sự bức tức, ghen ghét vì không bằng người ta. GATO còn có nghĩa là Gà Tồ

..GATO trong một số trường hợp dùng với ý nghĩa tích cực

Nói chung phần nhiều thấy trên Facebook, diễn đàn đều ăn nói kiểu ăn theo, ít người biết nghĩa hoặc có biết thì cũng thường chỉ sự Ghen Ăn Tức Ở của ai đó mà thôi.