Top 3 # Xem Nhiều Nhất Yaml File Là Gì Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Sieuphampanorama.com

Yaml File Là Gì? Đọc File Yaml/Yml Với Spring Boot

YAML file là gì? Đọc file YAML/yml với Spring Boot.

1. YAML file là gì?

YAML ( YAML Ain’t Markup Language) là một lại ngôn ngữ tương tự JSON được thiết kế với mục đích để người và máy cùng đọc được.

Ví dụ:

message: Hello menus: - title: Home name: Home path: / - title: Login name: Login path: /login

YAML file thường được dùng để làm các file cấu hình (config), lưu giá trị… Nhìn chung mục đích của file YAML giống với file .properties

2. File YAML trong Spring Boot.

Trong Spring Boot file YAML (.yml) được dùng để làm file config (tương đươn với file .properties).

Ta có thể dùng file YAML hoặc file Properties hoặc kết hợp cả 2. (Xem lại: Đọc file .properties với Spring Boot)

Việc đọc file YAML trong Spring Boot giống với việc đọc file Properties. Chúng ta cũng sử dụng các annotation @Value, @ConfigurationProperties

Ví dụ đọc file YAML:

message: Hello menus: - title: Home name: Home path: / - title: Login name: Login path: /login website: stackjava.com facebook: facebook.com/stackjava name: kai

File đọc / load thông tin cấu hình:

package stackjava.com.springboothello.bean; import java.util.ArrayList; import java.util.List; import javax.validation.constraints.NotEmpty; import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties; import org.springframework.stereotype.Component; import org.springframework.validation.annotation.Validated; @Component @ConfigurationProperties @Validated public class GlobalConfig { @NotEmpty private String name; private String website; private String facebook; } package stackjava.com.springboothello.bean; public class Menu { private String name; private String path; private String title; @Override public String toString() { return "Menu{" + "name='" + name + ''' + ", path='" + path + ''' + ", title='" + title + ''' + '}'; } }

File Controller:

package stackjava.com.springboothello.controller; import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; import org.springframework.beans.factory.annotation.Value; import org.springframework.stereotype.Controller; import org.springframework.ui.Model; import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; import stackjava.com.springboothello.bean.GlobalConfig; @Controller public class BaseController { @Autowired private GlobalConfig globalConfig; @Value("${message}") private String message; @RequestMapping("/") public String index(Model model) { model.addAttribute("name", globalConfig.getName()); model.addAttribute("website", globalConfig.getWebsite()); model.addAttribute("facebook", globalConfig.getFacebook()); model.addAttribute("message", message); model.addAttribute("menus", globalConfig.getMenus()); return "index"; } }

File view:

Menu:

Kết quả:

YAML file là gì? Đọc file YAML/yml với Spring Boot

Tìm Hiểu File Yaml Cơ Bản

Vắn tắt về YAML

YAML (Ain’t Markup Language) được sử dụng để biểu diễn dữ liệu dưới dạng text (giống XML, JSON …), file YAML lưu với phần mở rộng .yml hoặc .yaml nó dễ có vẻ dễ dọc so với con người hơn (so với XML, JSON). File .yml được sử dụng làm file cấu hình của nhiều ứng dụng như PHP, Docker …

YAML sử dụng cú pháp viết với khảng trắng (space), phần tử dữ liệu con viết thụt vào 2 khoảng trắng so với dữ liệu cha.

Chú thích trong YAML

Các chú thích viết bắt đầu bằn #.

# đây là chú thích

Giá trị một đối tượng

Được biểu diễn bằng viết trên một dòng key:giá-trị

# Ví dụ YAML product: Laptop ABC price: 333

Đối tượng, chứa các đối tượng con

Khi một đối tượng cha chứa đối tượng con, thì đối tượng đó không được chứa giá trị và các đối tượng con biểu diễn bằng các dòng key:value thụt đầu dòng 2 khoẳng trắng so với phần tử cha.

# Ví dụ YAML product: Laptop ABC price: 333 specifications: os: Windows 10 hdd: 500 GB

Đối tượng mảng

Sau tên mảng là :, các phần tử mảng biểu diễn trên mỗi dòng, thụt 2 khoảng trắng và bắt đầu bằng -

# Ví dụ YAML product: Laptop ABC price: 333 specifications: os: Windows 10 hdd: 500 GB ram: # Mảng ram - branch: XYZ - speed: XXX

Nhập văn bản

Dòng chữ 1 Dòng chữ 2

File .Dll Là Gì ? Cách Mở File Dll

Xóa hoặc sửa đổi nội dung của tệp DLL có thể gây ra lỗi trong chương trình tham chiếu tệp. Vì lý do này, các tệp DLL thường không nên được mở hoặc chỉnh sửa. Tuy nhiên, nếu một ứng dụng cố gắng truy cập tệp DLL đã bị hỏng hoặc bị thiếu, chương trình đó sẽ không còn hoạt động. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể cần phải cài đặt lại chương trình hoặc tải xuống và cài đặt phiên bản mới của DLL.

chúng tôi – Thư viện MFC được yêu cầu bởi một số chương trình Windows được tạo bằng Visual C ++ 2005. Nếu bạn thiếu tệp này, bạn có thể cài đặt Gói có thể phân phối lại Microsoft Visual C ++ 2005 để cài đặt. Các chương trình sử dụng DLL này thường cài đặt nó bởi vì nó không được bao gồm trong Windows theo mặc định. Các DLL khác được cài đặt với gói bao gồm chúng tôi , chúng tôi , chúng tôi , chúng tôi , chúng tôi và chúng tôi .

chúng tôi – Thư viện MFC được yêu cầu bởi một số chương trình Windows được tạo bằng Visual C ++ 2008. Nếu bạn thiếu tệp này, bạn có thể cài đặt Gói phân phối lại Microsoft Visual C ++ 2008 để cài đặt. Các chương trình sử dụng DLL này thường cài đặt nó bởi vì nó không được bao gồm trong Windows theo mặc định. Các DLL khác được cài đặt với gói bao gồm chúng tôi , chúng tôi , chúng tôi , chúng tôi , chúng tôi và chúng tôi .

chúng tôi – Thư viện MFC được yêu cầu bởi một số chương trình Windows được tạo bằng Visual C ++ 2010. Nếu bạn thiếu tệp này, bạn có thể cài đặt Gói phân phối lại Microsoft Visual C ++ 2010 để cài đặt. Các chương trình sử dụng DLL này thường cài đặt nó bởi vì nó không được bao gồm trong Windows theo mặc định. Các DLL khác được cài đặt với gói bao gồm chúng tôi , chúng tôi , chúng tôi , chúng tôi , chúng tôi và chúng tôi .

Các chương trình mở tệp DLL

DLL-Files.com Client

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio 2019

Microsoft Visual FoxPro

Resource Hacker

7-Zip

File .Txt Là Gì? Cách Mở File .Txt

Có lẽ bạn ở đây vì có một file với phần mở rộng kết thúc bằng .txt. Các file có phần mở rộng .txt chỉ có thể được khởi chạy bởi một số ứng dụng nhất định. Có thể file .txt là file dữ liệu chứ không phải là tài liệu hoặc media, có nghĩa là chúng hoàn toàn không xem được.

File .txt là gì?

Các tài liệu plain text được lưu ở định dạng TXT có thể được tạo, mở và chỉnh sửa bằng nhiều chương trình soạn thảo và xử lý văn bản được phát triển cho hệ thống Linux, máy tính chạy Microsoft Windows và nền tảng Mac.

Nội dung của các file .txt này là văn bản ASCII chưa được định dạng, có thể được lưu dưới dạng tài liệu .txt với dung lượng file nhỏ. Hầu hết tất cả điện thoại thông minh đều được tích hợp các ứng dụng hỗ trợ khả năng tương thích để truy cập nội dung của những file TXT này, trong khi thiết bị Kindle của Amazon cũng có thể được sử dụng để mở và xem nội dung được lưu trữ trong tài liệu TXT.

Các ứng dụng chỉnh sửa văn bản phổ biến của Microsoft Windows, như Microsoft Notepad, có thể được sử dụng để tạo file TXT và chương trình này thậm chí có thể được sử dụng để lưu các tài liệu văn bản chưa được định dạng này ở định dạng HTML hay JS, v.v… Ứng dụng Apple TextEdit cũng hỗ trợ mở, xem và sửa đổi nội dung của tài liệu văn bản ở định dạng TXT và chương trình này cũng có thể được sử dụng để tạo tài liệu văn bản, sau đó lưu nó ở định dạng có đuôi .txt.

Có nhiều ứng dụng được phát triển cho các bản phân phối Linux khác nhau có thể tạo, mở và xem nội dung văn bản của các file .txt này và với sự hỗ trợ tương thích chéo rộng rãi này, người dùng các nền tảng khác nhau có thể chia sẻ tài liệu TXT của mình mà không gặp phải sự cố hoặc bất kỳ rắc rối nào.

File TXT

Cách mở file .txt

Hãy khởi chạy file .txt (hoặc bất kỳ file nào khác trên PC) bằng cách nhấp đúp vào file. Nếu các liên kết file được thiết lập đúng cách, ứng dụng dùng để mở file .txt sẽ mở nó. Có thể bạn cần tải xuống hoặc mua đúng ứng dụng. Cũng có thể bạn có đúng ứng dụng trên PC của mình nhưng các file .txt vẫn chưa được liên kết với nó. Trong trường hợp này, khi cố gắng mở file .txt, bạn có thể cho Windows biết ứng dụng nào là ứng dụng chính xác cho file đó. Từ đó trở đi, việc mở file .txt sẽ mở ứng dụng chính xác.

Các ứng dụng mở file .txt

Microsoft Notepad

Microsoft WordPad

Notepad2

Microsoft Word

Apple TextEdit